Sağlık Mevzuatı  
UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN


            AFYON VE UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
            Madde 1 - Çizilmiş veya çizilmemiş haşhaş kapsulleri ile, ham afyon, tıbbi afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloitleri, tuzları, esterleri ve eterleri; koka yapraği ve bunun alkaloitleri, tuzları, esterleri ve eterleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin alımı satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yürütülür.

            Bahis konusu maddelerin elde edildiği bitkilerin yurt içinde ekimi ve araştırması izne tabidir.

            Kullanılması zararlı olduğu ve "Toxicommanie" yaptığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit edilen diğer tabii ve sentetik maddeler de yine bu Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Kanun kapsamına alınabilir.

           HAŞHAŞ EKİLECEK YERLERİN TESPİTİ, İZİN BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU
            Madde 2 - Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve kararname en geç 1 Temmuza kadar yayınlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmamasi halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulanmasma devam olunur.

            Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fikra hükmü uygulanmaz.

            Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, başkasına devir edilemez.

            İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmiş haşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla ilgili, kuruluş adına herhangi bir bedel ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir.

            4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarını herhangi birisinden veya Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanlara, bu mahkumiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez, verilmiş ise iptal edilir.

            İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahkum olanların bu mahkumiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir.

            YÖNETMELİK
            Madde 3 - Haşhaş ekimi, kontrolu, toplanması, değerlendirilmesi, imhası, satılması veya satışmaması ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

            CEZAİ HÜKÜMLER:
            Madde 4 - Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır.

            Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi alınmasına rağmen bölgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis ve üç bin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

            Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

            İzinsiz ham afyon üretenleri hakkında Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddeler hükümleri uygulanır.

            İzin belgesinde tesbit edilen miktardan az ham afyon veya kapsül teslim eden üreticiler hakkında fiili Türk Ceza Kanununun 403 ve sonraki maddelerin kapsamına girmediği takdirde eksik teslim edilen ve miktarın fiyatının üç misline kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ürettikleri ham afyon veya kapsülün tamamını teslim etmeyenler hakkında yukarıdaki cezaların iki katı uygulanır.

            Yönetmelikle verilen kontrol görevlerini yerme getirmeyen muhtarlar ve diğer kolluk kuvvetleri hakkında onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

            Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getirilir.

            Bu maddede belirtilen suçları işleyenlere yardım edenler hakkında asıl faillere verilecek cezaların yarısı hükmolunur. Bu fiillere katılan memur ve görevliler de asıl failler gibi ceza görürler.

            Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili yakalamalarda 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanmaz.

            YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 5 - 3 Temmuz 1932 tarihli 2061 sayılı Türkiye Afyon Yetiştiricileri Satış Birliği Hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.