İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
MEMURLAR VE İŞÇİLER İLE BUNLARIN EMEKLİLERİNE KONUT EDİNDİRME YARDIMI YAPILMASI HAKKINDA KANUN


            KAPSAM
            Madde 1 - a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından Emekli adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanların kendilerine,

            b) (10) ve (10)'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,

            c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun'un geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ve Sosyal sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,

            Bu Kanun'da belirtilen esas ve usuller dahilinde "Konut Edindirme Yardımı" yapılır.

            (10) işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden ise isteyenler, işçilerini Konut Edindirme Yardımından faydalandırabilirler.

            Konut edindirme yardımından, hizmet tahsisli konutlar dışında her ne şekilde olursa olsun konut tahsis edilmiş bulunanlar, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli göreve atananlar, kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, memur ve işçi emeklilerinden bağımsız konut sahibi bulunanlar, yararlanamazlar. Ancak bunlardan kanunları gereği sözleşmeli statüde çalışanlar, kuruluşlarına başvurmak ve bu Kanunun 3'üncü maddesinde tespit edilen yardım miktarının kendilerince ödeneceğini belirtmek kaydıyla bu yardım hakkında yararlanabilirler. Sözleşmeli personelin yardımı ödeme şekli yönetmelikte tespit edilir.

            Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır. Ancak yardıma müstehak işlerden her ikisine yardım yapılıp yapılmamasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Eşlerden her ikisine yardım yapılması halinde, bu yardım bir konut için kullanılır.

            Ancak Konut Edindirme Yardımlarından bir defa yararlanılır.

            YARDIMLARDAN YARARLANMA SÜRESİ
            Madde 2 - Konut edindirme yardımı toplam 180 ay süreyle yapılar. Yardımdan yararlanma şartlarını kaybedenlere yardım yapılması durdurulur. Bunlardan gerekli şartları yeniden kazananlara veya yardıma müstehak eşine, kalan süre için yardım yapılmasına devam olunur.

            Konut edindirme yardımına müstehak olan Devlet memuru diğer kamu görevlileri ve çalışanlar ile işçilerden bağımsız konut sahibi bulunanların çalışır iken, bu Kanunun 5'inci maddesinin (b) bendine göre yardımdan yararlanmaya hak kazandıkları süre içerisinde emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaları halinde ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca bakiye süreler için yardım ödenmesine devam olunur.

            Ölüm halinde ise, yardıma müstehak eşi bulunmayanları ölüm tarihine kadar tahakkuk eden yardımın kullanılmayan kısmı neması ile birlikte kanuni mirasçılarına ödenir.

            YARDIM MİKTARI
            Madde 3 - İlgililere yardımdan yararlanacakları sürenin :

            İlk 6 aylık dönemi için ayda                 3.500.TL.-
            İkinci 6 aylık dönemi için ayda             7.500 TL.-
            Üçüncü 6 aylık dönemi için ayda          10.000 TL:-
            Dördüncü 6 aylık dönemi için ayda       13.000 TL:-
            Kalan süreler için ayda                          16.000 TL.-

            Yardımda bulunulur.

            Bakanlar Kurulu yukarıdaki miktarları beş katına kadar artırmaya yetkilidir.

            Konut edindirme yardımı ve bu yardımla ilgili işlemler ve düzenlenen kağıtlar Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu yardım, ödeyenlerin gelir ve kurular vergisi matrahından indirilir ve kıdem tazminatı hesabında nazara alınmaz.

            YARDIMIN ÖDENME ŞEKLİ
            Madde 4 - a) Yardıma müstehak Devlet memurları ile diğer kamu personelinin konut edindirme yardımı kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait bulunduğu ayın sonuna kadar Türkiye Emlak ve Kredi Bankasda Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak " Devlet Memurları ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı"na ödenir.

            Yardıma müstehak emekli, adi malul ve vazife malullerinin konut edindirme yardımı, T.C. Emekli Sandığı'nca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek yukarıda belirtilen hesaba o ayın sonuna kadar ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu şekilde ödenen konut edindirme yardımlarını ilgililere sosyal yardım zamlarını ödeyen kurumlardan bir ay içinde yazı ile istemek suretiyle tahsil eder.

            b) Yardıma müstehak işçilerin, konut edindirme yardımı, işverenlerce tahakkuk ettirilerek Sosyal Sigortalar Kurumu'na yatırılır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun primlerin ödenmesine ilişkin  hükümleri dairesinde Kurumca tahsil edilen miktar, tahsilatın yapıldığı ayı takip eden bir ay zarfında topluca Türkiye Emlak Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak "İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı" na yatırılır.

            Yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan yardıma müstehak bulunanların konut edindirme yardımı, Sosyal Sigortalar Kurumu'nca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirilerek, yardımın ait olduğu ayı takip eden bir ay içinde yukarıda belirtilen hesaba yatırılır.

            KONUT EDİNDİRME YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ
            Madde 5 - a) Konut edindirme yardımı, kullanım alanı 75 m2 yi geçmemek kaydıyla ancak 60 m2 lik kısmı için kullandırılır.

            b) Konut edindirme yardımından yararlanabilmek için bu Kanun'un 4'üncü maddesinde adı geçen hesaplara; bağımsız konutu bulunmayanlar adına en az 18 ay diğerleri adına en az 36 süre ile para yatırılmış olması gerekir.

            c) Konut edindirme yardımından 180 aylık sürenin tamamlanmasından önce yararlanmak üzere başvuranların kalan sürelere ait yardım miktarları ancak ilgilinin Toplu Konut Fonundan sağladığı kredilerin geri ödenmelerinde kullanılabilir.

            SİGORTA EMEKLİLERİNE YAPILACAK YARDIMIN FİNANSMANI
            Madde 6 - Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan konut edindirme yardımına müstehak olanlara bu kurumca yapılacak yardım ödemeleri aylık olarak Hazinece karşılanır.

            TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNE KONULAMAYACAK HÜKÜMLER
            Madde 7 - Konut edindirme yardımının miktarı ile ödeme usul ve esasları hakkında bu Kanun'da yer alan hükümler Toplu İş sözleşmeleri ile değiştirilemez.

            YARDIMIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ
            Madde 8 - İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu'na zamanında ödenmeyen konut edindirme yardımları, resen veya ilgililerin başvurusu üzerin Sosyal Sigortalar Kurumu'nca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunur.

            SOSYAL SİGORTA SANDIKLARI
            Madde 9 - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine tabi Sosyal Sigorta sandıkları kendi statüleri gereği aylık bağladıkları yardıma müstehak sigortalılarına bu Kanun esaslarına göre konut yardımı yaparlar.

            Sandıklarca ödenen konut edindirme yardımı 4'üncü madde hükmüne göre ilgili işveren kuruluştan tahsil edilir. İlgili işvereni bulunmayan sandığın ödemeleri ise, işverenin tasfiyesini üstlenen kuruluşça yapılır.

            KONUT EDİNDİRME YARDIMININ NEMALANDIRILMASI
            Madde 10 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, bu Kanun uyarınca Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılan hesaplarda toplanan paraları Devlet Tahvili, Hazine Bonosu veya Gelir Ortaklığı Senedine yatırılmak suretiyle nemalandırabilir. Türkiye Emlak Kredi Bankası, söz konusu hesaplarda toplanan paraların bakiyesine altı ay vadeli mevduata uygulanan oranda faiz tahakkuk ettirir.

            Toplanan paraların nemasının, konut edindirme yardımına müstehak kişiler ile bu kanun uygulamasında görevlendirilecek kuruluşlara tahsisinin usul, esas ve oranları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

            KULLANMA YETKİSİ
            Madde 11 - Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki hesaplarda toplanan paralar bu Kanun hükümleri çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılır.

            YÖNETMELİK
            Madde 12 - Bu Kanun'un uygulanması ile ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 13 - Bu Kanun 1/1/1987 tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.