İmar Mevzuatı  
 

KADASTRO KANUNU

 
KABUL TARİHİ : 21/06/1987
KANUN NO : 3402
 
RESMİ G.TARİHİ : 09/07/1987
RESMİ G. NO : 19512
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 26
DÜSTUR SAYFA : 0229
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL İLKE
Madde 1 : AMAÇ
İKİNCİ BÖLÜM
KADASTRO ÇALIŞMALARI
Madde 2 : KADASTRO  BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Madde 3 : KADASTRO EKİBİ VE KOMİSYONUN KURULUŞU
Madde 4 : KADASTRO ÇALIŞMA ALANI, İLAN VE İTİRAZ
Madde 5 : DAVA LİSTESİ VE DİĞER BELGELERİN ALINMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SINIRLANDIRMA VE TESPİT İŞLERİ
Madde 6 : MEVKİ VEYA ADA İLANI
Madde 7 : TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRILMASI
Madde 8 : KONTROL
Madde 9 : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZI
Madde 10 : KOMİSYON İNCELEMESİ
Madde 11 : KADASTRO SONUÇLARININ İLANI
Madde 12 : KADASTRO TUTANAKLARININ KESİNLEŞMESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜLKİYET HAKKININ TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 13 : TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARIN TESBİTİ
Madde 14 : TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN TESPİTİ
Madde 15 : TAKSİM VE KISMİ İKTİSAP HALİ
Madde 16 : KAMU MALLARI
Madde 17 : İHYA EDİLEN TAŞINMAZ MALLAR
Madde 18 : HAZİNE ADINA TESPİT
Madde 19 : TAKYİTLER, SINIRLI AYNİ HAKLAR VE MUHDESAT
Madde 20 : KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI TAYİN
Madde 21 : MİKTAR FAZLASININ İFRAZI
Madde 22 : EVVELCE KADASTROSU YAPILAN YERLER
Madde 23 : DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI HALLER
BEŞİNCİ BÖLÜM
UYUŞMAZLIKLARIN KADASTRO MAHKEMESİNDE ÇÖZÜMLENMESİ
Madde 24 : ADLİ KURULUŞ
Madde 25 : GENEL OLARAK GÖREV
Madde 26 : ZAMAN BAKIMINDAN GÖREV VE YETKİ
Madde 27 : MAHALLİ MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN DEVRİ VE EKSİK İDARİ İŞLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM
Madde 28 : KADASTRO DAVALARINDA USUL
Madde 29 : YARGILAMA USULÜ
Madde 30 : DELİLLER VE HAKİMİN TAKDİRİ
Madde 31 : VEKALET
Madde 32 : KARARLARIN TEBLİĞİ, KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE İLAMLARIN İNFAZI
Madde 33 : BU KANUNUN UYGULANACAĞI DİĞER HALLER
Madde 34 : KESİN HÜKÜM
ALTINCI BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 35 : VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Madde 36 : YARGILAMA GİDERLERİ, KADASTRO HARCI VE TAHAKKUKU
Madde 37 : DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ
Madde 38 : DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN YETKİLERİ
Madde 39 : DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN YETKİLERİ
YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 40 : KADASTRO BAŞLADIKTAN SONRAKİ AKİT VE TESCİL İŞLEMLERİ
Madde 41 : TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
TİCARET BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 42 : CEZA
Madde 43 : YALAN BEYAN, HİLE VE DESİSE
DOKUZUNCU BÖLÜM
İNTİKAL VE SON HÜKÜMLER
Madde 44 : TOPLU YAPILARIN KADASTROSU
Madde 45 : ORMAN İÇİNDE VE DIŞINDAKİ TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP
Madde 46 : HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP
Madde 47 : YÖNETMELİKLER
Madde 48 : KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
ONUNCU BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Madde 49 : YÜRÜRLÜK
Madde 50 : YÜRÜTME