Seçim Mevzuatı  
SEÇİMLERLE İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN XVIII İNCİ DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM HAKKINDA KANUN 

            Madde 1 - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri  ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Propaganda, oy verme gününden önceki onuncu günün  sabahında başlar ve  oy verme gününden önceki  günün saat 18.00’inde sona erer. 

            Madde 2 -  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin  3377 sayılı Kanunla değişik son fıkrası hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 3 - 293 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun değişik 182 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Ödenecek ücretler 
            Madde 182.- Seçim kuralları başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde veya dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 15.000 lirayı geçmemek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 15.000 Liralık azami gündelik miktarını üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.  

            Bulundukları yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümlerine göre verilir. 

            Madde 4 - 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunuun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir. 

            Yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmişse Meclis, seçimin yapılacağı tarihi de belirler. Yenileme kararının Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde, bu kararın verildiği günden sonra gelen doksanıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir. 

            Madde 5 - 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

            Altı milletvekili  çıkaracak seçim çevrelerinde bölme işlemi bir eksiği ile yapılır. 

            Madde 6 - XVIII inci Dönem Milletvekili genel seçiminde; aday olabilmek için kamu görevlilerin istifaları ve bu istifaların kabulü ile ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri, oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

            Madde 7- 6 Eylül 1987 tarihinde yapılan halkoylaması için düzenlenen seçmen kütükleri ve sandık seçme listeleri XVIII inci dönem milletvekili genel seçiminde de kullanılır. Ancak, bu kütüklere ve listelere, kanuni bir engeli bulunmadığı halde herhangi bir sebeple yazılamamış olanların, yeniden askıya çıkarılmak suretiyle yazılmalarını temin için gerekli tedbirleri almaya Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir. 

            Madde 8 - XVIII inci dönem milletvekili genel seçimi adaylığı için ön seçim yapılmaz. Adaylar, siyasi partilerin tüzüklerindeki hükümlere veya merkez karar organlarınca belirlenecek usullere göre ve seçim kurullarının yönetim ve denetimine tabi olmaksızın tespit edilir. 

            Madde 9 - XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenler, üzerinde (Evet) veya (Tercih) yazısı bulunan mühürü sadece tercih ettikleri siyasi partiye ait özel daire içine basmak veya tercih ettikleri bağımsız adaya ait oy pusulasını kullanmak suretiyle oylarının verirler. 

            XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kağıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı 2 cm. olan boş bir daire bulunur. 

            Seçime katılan siyasi parti adayları ile bağımsız adayları gösteren bir liste her sandık mahallinde seçmenlerin görebileceği bir yere asılır. 

            Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde il seçim kurallarına teslim ederler. 

            Madde 10 - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkındaKanunun 94 üncü maddesinin (II) numaralı fıkrasında, seçimlerin yapılağı günün yetmişbeş gün öncesinden itibaren gümrük kapılarında oy kullanacaklarla ilgili hükümler. XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde onbeş gün öncesinden itibaren uygulanır. 

            Madde 11 - Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere; XVIII inci Dönem Milletvekili Genel  Seçiminde milletvekili adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler. 

            Madde 12 - 18.6.1987 tarih ve 3391, 19.6.1987 tarih ve 3392, 20.6.1987 tarih ve 3398,20.6.1987 tarih ve 3390 sayılı Kanunlarla kurulan ilçeler, XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçim çevrelerinin tespitinde dikkate alınmaz. 

            Madde 13 - XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sebebiyle kanunların gerekli kıldığı giderleri karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca aktarılır. 

            Madde 14 - XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçimlerle ilgili kanunların bu Kanuna aykırı  olmayan hükümleri uygulanır. 

            Madde 15 - Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kullanma yeterliği bulunduğu halde XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya fiili mazeretleri olmaksızın katılmayanlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından 12.500.- lira para cezası  ile cezalandırılırlar. Ancak; oy verme gününden itibaren üç ay içinde hukuki veya fiili mazeretini bildiren ve mazereti İlçe Seçim Kurulu Başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez. İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen para cezası ile ilgili kararlar kesindir. 

            Madde 16 - Yüksek Seçim Kurulu, XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulalarını, gerektiğinde uygun göreceği İl Seçim Kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarının, ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye yetkilidir. 

            Madde 17 - XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine siyasi partilerin katılabilmesi için, il sınırları içindeki ilçelerin en az yarısında ve illerin de en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olmaları veya Türkiye  Büyük Millet Meclisinde grubunun bulunması şarttır. 

            Madde 18 - Türkiye Büyük Millet Meclisi XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme günü 1 Kasım 1987 Pazar günüdür. 

            Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.