Bütçe Kanunları
 
TAHSİL EDİLMEYEN HAZİNE ALACAKLARININ SİLİNMESİ HAKKINDA KANUN 
            Madde 1 - Tahsil edilme imkanı kalmadığı için 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 133 üncü maddesine göre Mali Müşavere Encümenince terkinine karar verilen ve ekli cetvelde belirtilen 4 701 39, - liranın 1 211 603, - lirası 1984 Mali Yılı Bütçe Kanununun 62 nci maddesinin (a) fıkrası, 278 486, - lirası 1986  Mali Yılı Bütçe Kanununun 53 üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 211 308,- lirası da 1987 Mali Yılı Bütçe Kanununun 54 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca silinmiştir. 

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
CETVEL
Saymanlığın Adı
Borçlusu
Borcun Çeşidi
Karar Tarihi
Karar No
Borç Tutarı
Hazine Dış Ödemeler
         
Saymanlık Müdürlüğü
Doğan Erokan Öğrenim gideri
22.3.1984
11207
50 467,-
Burdur Muhasebe Müd.
Mehmet Gül Memurun görevini ihmal
23.3.1984
11214
54 000,-
  Mustafa Kılınç        
Milli Eğt. Gençlik ve Spor 
Bak. Mer. Say. Müd.
 

S.F. Yanıkömeroğlu

       
  İlhami Albayrak Tamgün tazminatı
22.5.1984
11245
173 800,-
Tarım Orman ve Köyişleri
Bak. Mer. Say. Müd.
 

56 Kişi

 

Yanlış intibak

 
22.5.1984
 
11265
 
667 753,-
M.S.B. 1 No.lu Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü
 

Ferit Gönül

 
 
25.5.1984
 
11270
 
265 583,-
Ankara Sağlık Kur. 
Saymanlık Müdürlüğü
 

Hayati Özkan

 
 
25.5.1984
 
11481
 
278 486,-
Hazine Dış Ödemeler
Saymanlık Müdürlüğü
 

Muhtelif

 
11.12.1987
 
11545
 
522 440,-
Hazine Dış Ödemeler
Saymanlık Müdürlüğü
 

Muhtelif

 
 
24.11.1987
 
11546
 
1 633 431,-
Hazine Dış Ödemeler
Saymanlık Müdürlüğü
 

Muhtelif

 
 
25.11.1987
 
11548
 
1 055 437,-
         
4 701 397,-