Bakanlıklar Mevzuatı  
3392 SAYILI  103 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN

            Madde 1. - 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Geçici Madde 1. - İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyeleri hudutları içinde kurulan ilçelerin merkezlerindeki belediyeler seçimleri, ülke çapında ilk genel mahalli idareler seçimleri ile birlikte yapılır.

            Bu süre içinde Küçükçekmece, Ümraniye, Pendik, Kağıthane ilçe belediyelerine ait hak, yetki ve görevleri; ayrıldıkları belediyeler tarafından 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanılır ve yürütülür.

            Bu süre içinde Buca İlçe Belediyesine ait hak, yetki ve görevlerin tamamı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılır ve yerine getirilir.

            İlk genel mahalli idareler seçimlerini müteakip mezkur belediyeler teşkilatlanıncaya kadar bunların her türlü hizmetlerinin ayrıldıkları belediyeler (Buca için İzmir Büyükşehir Belediyesi) tarafından yürütülmesine devam olunur.
            Yeni kurulan mezkur belediyeler hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon büyükşehir belediyelerinece sağlanır.

            Geçici Madde - 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 3392 sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun için adı geçen kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

            Madde 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.