Ticaret Mevzuatı  
4.10.1983 TARİH VE 2908 SAYILI DERNEKLER KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN


 
            Madde 1 – 4.10.1983 tarih ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

            Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.