İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
3417 Sayılı ÇALIŞANLARIN TASARRUFA TEŞVİK EDİLMESİ VE BU TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN  

            AMAÇ 
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çalışanların aylık ve ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılmasını, tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin katkıda bulunmasını, bağımsız çalışanların gelirlerinin bir kısmının tasarrufa ayrılmasını temin etmek ve bu tasarrufların en iyi şekilde nemalandırılmasını sağlamak suretiyle çalışanların tasarruf yapmalarını teşvik etmektir. 

            KAPSAM  
            Madde 2 - Bu Kanun hükümleri çerçevesinde: 

            a)Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurlerı Kanununu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim  Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan kamu görevlileri ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanların,  

            b) On ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilerin,  

            c) Kanunları uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personelin,  
  
             Aylık ve ücretlerinden "tasarruf kesintisi" yapılır. 

             Bu tasarruflara Devlet veya ilgili işverenlerin katkısı sağlanır. 
  
             1479 saylılı Esanaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi olarak çalışanlar gelirlerini, bu Kanun  hükümlerine göre belirlenecek kısn-mına tasarruf olarak her ay ilgili banka şubesine yatırırlar. 

            TASARRUF MİKTARLARI  
            Madde 3 - 2 nci Maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri  kapsamına girenlerle ilgili tasarruflar, ilgililerin aylık veya ücretlerinden yapılacak yüzde 2 nispetindeki tasarruf kesintisi ile ilgililerin aylık veya ücretlerinin 3'ü nispetinde Devlet veya işverence sağlanacak katkının toplamından oluşur. 

            Tasarruf kesintisinin nispetini yüzde 4'e, Devlet veya işveren tarafından sağlanacak katkının nispetini yüzde 6'ya kadar yükseltmeye veya yukarıdaki nispetlere indirmeye ve uygulama tarihlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu Yetkilidir. 

             2 inci Maddewsinin son fıkrası kapsamına girnlerin yatırılacak aylık tasarruf miktarlarını, Bağ-Kur ' a yatırılna azami aylık prim tutarını aşmamak üzere tespiti, gelir basamaklarına göre miktarlarını farlılaştırmaya ve yatırılacak banka şubelerini belirlemeye, bu tasarruflarına gereğinde yapılacak aylık develet katkısı miktarlarını tespite,  bu konularla ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya ve uygulamaya tarihlerini  belirlemeye  bakanlar kurulu yetkilidir.  

            TASARRUF HESABI 
            Madde 4 - Kurumlar  bu  Kanun hükümleri çerçevesinde çalışanların aylık ve ücretlerinden yapacakları tasarruf kesintisi ile sağlanacak Devlet katkılarını aylık ve ücret ödemesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat Bankası'nda personeli adına açtıracakları "Tasarrufu Teşvik Hesabı"na yatırırlar. 

            İşverenler işçilerinin ücretlerinden yapacakları tasarruf kesintileri ile sağlayacakları işveren katkılarını tahakkuk ettirerek, ücret ödenmesinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat Bankası'nda işçileri adına açtıracakları "Tasarrufu Teşvik Hesabı"na yatırırlar. 

            1479 sayılı kanuna tabi olarak çalışanlar 3 üncü Madde hükükmlerine göre tespit edilecek aylık tasarruf turtarlarını, ait oldukları ayın sonuna kadar,  belirlenecek ilgili banka şubelerinde kendi adlarına açtıracakları" Tasarrufu Teşvik Hesabı " na yatırlar.  

            Yapılan katkı ve kesintiler, ilgili bankaya yatırılmasını müteakip, muhtevası Yüksek Planlama Kurulunca tespit edilip her hak sahibine verilecek bir hesap cüzdanına işlenir. 

            Bu şekilde tahsil edilen paralar tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Ziraat 
Bankası Ankara Merkez Şubesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak "Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı" na aktarılır. 

            NEMALANDIRMA 
            Madde 5 - Toplu Konut  ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 4üncü Maddeye göre açılacak hesapta toplanan paraları, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde, gayri menkul alımsatımına yönelik yatırımlar hariç olamak üzere her türlü menkul kıymetlere ve verimi yüksek yatırımlara yatırmak suretiyle nemalandırır. 

            ÖDEMELER  
            Madde 6 - Emeklilik veya ölüm halinde biriken tasarruf kesintileri ile Devlet ve işveren katkıları, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve Devlet katkıları, ilgililere veya kanuni mirasçılarına neması ile birlikte ödenir. 

            En az 15 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf kesintileri, Devlet ve işveren katkıları, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve Devlet katkıları ile bunların nemasının toplanmasının 3/5 ödenir. 

            En az 6 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri taktirde biriken tasarruf kesintileri, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları  ödenir. 
  
            İkinci ve üçüncü fıkralara göre ödeme yapılanlara tasarruf kesintisi, Devlet veya işveren katkıları Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve Devlet katkıları ile nemanın ödenmeyen kısmı 3 üncü Madde uyarınca T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez şubesinde açılacak hesaba, nema olarak kaydedilir ve bunlar bu Kanunda belirtilen imkanlardan, işe yeni başlayanlar gibi değerlendirilmek suretiyle yeniden yararlanabilirler. 

            En az iki yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde, tasarruf  kesintileri, Devlet veya işveren katkıları; Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımından tasarruf tutarları ve Devlet katkıları toplamı üzerinden tahakkuk 
edecek nemanın 1/3'ü her yıl ödenir. 

            ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILMAMASI  
            Madde 7 - İşverenlerin, ücretlerden yapacakları tasaruf kesintileri ile sağlayacakları işveren katkılarını 4 üncü Maddede belirtilen süreler içinde ilgililerin banka hesaplarına yatırmamaları halinde, yatırılması gereken miktarlar resen veya ilgililerin başvurusu halinde Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri dairesinde tahsil olunarak alınacak gecikme zammı ile birlikte ilgili banka hesabına yatırılır. 

            Tasarruf tutarlarını süresi içinde ve tam olarak ödemeyen Bağ-Kur sigortalılarının ödemeleri gereken tutarlar 1479 sayılı kanunun primlerin tahsiline ilişkin hükümleri çerçevesinde Bağ-Kur tarafından tahsil olunarak ilgili banka hesabına yatırılır. 

            VERGİLENDİRME  
            Madde 8 - Çalışanların aylık ve ücretlerinden yapılacak tasarruf kesintileri ilgililerin aylık ve ücretlerinin hesaplanmasında gelir vergisi matrahından indirilir. 

            İşverenlerin, bu Kanun hükümlerine göre sağladıkları katkılar ile Bağ-Kur kapsamında olanların tasarruf tutarları, bunların gelir veya kurumlar vergilerinin hesaplanmasında gider olarak kaydedilir. 

            Bu Kanun hükümleri gereğince ilgililere yapılacak ödemeler hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 

            DÜZENLEME 
            Madde 9 - Yüksek Planlama Kurulu;  

            a) Bu ,Kanun hükümleri uyarınca tasarruf  kesintisi ve devlet ve işveren katkılarına esas alınacak islihkak tutarlarının kapsamını tayine; bu kesinti ve katkılar, Bağ-Kur kapsamında olanlar bakımında tasarruf tutarları ve devlet katkıları ile nemaların ilgili banka hesaplarına yatırılması ve 6 ncı  Madde uyarınca hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usulleri  tespite,  

            b)T.C.Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesindeki  hesapta toplanacak pararların nemalandırılmasında, öncelikleri tespite; bu paraları gerektiğinde diğer kamu bankalarında  da nemalandırmaya ; T.C.Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile bu kanunun uygulanmasında kururluşlara hizmetleri karşılığının ne şekilde ödeneceğini tespite,  

            c) 3 üncü Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Kanunun  uygulanması ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya,  

            Yetkilir. 

            Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kapsamına girenlerin kesintiye tabi aylık ve ücretlerinde herhangi bir azalmaya mahal vermemek amacıyla;  

            a) Kamu görevlilerinin aylıklarını belirleyen aylık katsayı, yan ödeme katsayı ile yakacak yardımı miktarında gerekli düzenlemeleri  yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            b) On ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, 3 üncü Madde uyarınca tasarruf kesintisine tabi tutulması gereken ücretleri 2822 sayılı Kanun hükümlerine göre yeni bir toplu iş sözlemesi aktedilinceye kadar, (toplu iş sözleşmesi bulunmaması halinde ise cari hizmet akdi ile belirlenen ücretler yeniden tespit edilinceye kadar) işverenlerince, bu Kanunun uygulanmasına mahsus olmak üzere, yüzde 2 oranında artırılır. Artırılan bu miktar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın yüzde 3 oranındaki işveren katkısı ile birlikte 4 üncü Madde uyarınca T.C. Ziraat Bankası'nda işçiler adına açtırılacak "Tasarrufu Teşvik Hesabı"na aynı Maddede belirtilen süreler içinde yatırılır. 
  

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 10 - Bu Kanun yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME  
            Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.