vergi mevzuatı  
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİNİN İHDASI İLE 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU, 197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU, 1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNU, 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU, 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU, 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USUL HAKKINDA KANUN VE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNLARA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE DAİR KANUN

BİRİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ

            AMAÇ 
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için ilave kaynaklar temin etmektir. 

            KONU 
            Madde 2 - Her türlü alkol (füzel yağı dahil) ve alkollü içkiler ile her türlü alkolsüz içkiler (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç); tütün ve tütün mamullerinin teslimi ve ithalatı, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine tabidir. 

            TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER 
            Madde 3 - Teslim ve teslim sayılan haller, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirlenir. 

            MÜKELLEF 
            Madde 4 - Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin mükellefi, vergiye tabi mamulleri dahilde imal edenlerle ithalatçılarıdır. 

            VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
            Madde 5 - Vergiyi doğuran olay, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. 

            İSTİSNALAR 
            Madde 6 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan istisnalar, bu Kanunun uygulaması yönünden de geçerlidir. 

            MİKTARLAR 
            Madde 7 - Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi aşağıdaki miktarlarda alınır. 

                                                                                                                         Miktar 
    M a m ü l ü n  C i n s i                        B i r i m i                                             (TL) 
.                                                .       .                       .                                 .                  . 
   1.Dahilde üretilen filtreli 
      sigaralar                                           1 Paket                                                 40 

   2.İthal edilen filtreli ve 
      filtresiz sigaralar                             1 Paket                                                 100 

   3.Tütünler (tömbeki ve pipo 
      tütünleri dahil, tatlı sert 
      tütünleri hariç), enfiye                     1 Paket (25-50 gr.)                                 40 

   4. Purolar                                            5-10 adet                                                 80 
                                                               (Her 10 adet fazlası için 
                                                               80 TL. ilave olunur.) 

   5. Biralar                                            1 şişe (30-50 cl.)                                       10 
                                                               1 şişe (51-100 cl.)                                     20 
                                                               1 litre                                                           20 

   6. Şaraplar 
      Sofra şarapları, kalite                     1 şişe (35-70 cl)                                         20 
      şaraplar (tatlı şaraplar 
     dahil)                                                 1 şişe (71-100 cl.)                                      40 
     Dökme şarap                                   1 litre                                                            40 
     Köpüklü şaraplar ve 
     kınakına şarabı                                 1 şişe (40-80 cl.)                                       100 

   7. Şampanyalar                                  1 şişe (70 cl.)                                             250 

   8. Rakılar                                             1 şişe (35 cl.)                                              200 
       Rakılar                                             1 şişe (70 cl.)                                              400 

   9. Votkalar                                          1 şişe (35 cl.)                                               200 
       Votkalar                                          1 şişe (70 cl.)                                               400 

  10. Kanyaklar                                     1 şişe (20-50 cl.)                                          200 
        Kanyaklar                                      1 şişe (51-70 cl.)                                          400 

   11. Cinler                                            1 şişe (35 cl.)                                               200 
         Cinler                                             1 şişe (36-70 cl.)                                         400 
         Cinler                                             1 şişe (70 cl.’den 
                                                                daha yukarı)                                                 600 

   12. Vermutlar                                      1 şişe (70 cl.)                                              200 
        Vermutlar                                       1 şişe (70 cl’den 
                                                                daha yukarı)                                                 400 

   13. Viskiler                                         1 şişe (70 cl.)                                               400 
        Viskiler                                          1 şişe (70 cl’den 
                                                               daha yukarı)                                                 800 

   14. Likörler                                         1 şişe (50 cl.)                                              200 
         Likörler                                         1 şişe (51-75 cl.)                                         400 
         Likörler                                         1 şişe (75 cl.’den 
                                                              daha yukarı)                                                  600 

   15. Romlar                                          1 şişe (75 cl.)                                              400 
         Romlar                                          1 şişe (75 cl.’den 
                                                              daha yukarı)                                                   600 

   16. Diğer alkollü içkiler                      1 şişe (35-50 cl.)                                         200 
         Diğer alkollü içkiler                      1 şişe (51-70 cl.)                                          400 
         Diğer alkollü içkiler                      1 şişe (70 cl.’den 
                                                              daha yukarı)                                                    600 

   17. İspirto                                           1 şişe (35-50 cl.)                                           100 
         İspirto                                           1 şişe (51-100 cl.)                                         250 
         İspirto dökme (saf,  sanayi, 
        yakılacak cinsler ile füzel yağı 
         dahil)                                            1 litre                                                               250 

   18. Her türlü alkolsüz içkiler             1 şişe veya kutu 
                                                               (20 - 50 cl.)                                                    10 
        (Su, soda, sade gazoz, 
       meyveli gazoz                                 1 şişe (51-100 cl.)                                        20 
       meyve suları hariç)                         1 litre                                                              20 
  

            Bir litrenin üstünde ambalaj büyüklüğüne sahip mamul cinslerinin vergisinin hesabında, o mamulün pozisyondaki en büyük ambalajının beher santilitresine isabet eden vergi esas alınır. 

            Bu madde uyarınca ödenen miktarlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınır; ek verginin matrahına dahil edilir. 

            Bakanlar Kurulu, yukarıdaki tabloda yer alan miktarları on katına kadar artırmaya; Kanunda yer alan miktarların yarısına kadar indirmeye; mamullerin ambalaj büyüklüklerini değiştirmeye; mamullerin ambalaj büyüklüklerini göre alınacak miktarlar ile ithalat ve mal grupları itibariyle alınacak miktarları farklılaştırmaya yetkilidir. 

            BEYAN, ÖDEME YERİ VE ZAMANI İLE VERGİNİN TOPLANACAĞI HESAP 
            Madde 8 - Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ek vergi beyannamesi ile beyan edilir ve bu verginin ödeme süresi içinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

            Vergi daireleri, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi hasılatının tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı takibeden bir ay içinde yatırırlar. 

İKİNCİ NÖLÜM 
3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNU  İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 9 -3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirlmiştir. 

            NİSPET 
            Madde 4 - Veginin nispeti % 21’dir. 

            Madde 10 -3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            VERGİNİN DAĞILIMI 
            Madde 6 - Vergi daireleri, akaryakıt tüketim vergisi hasılatının % 21,30’unu Kamu Ortaklığı Fonuna; % 23,10’unu T.C. Merkez Bankasındaki Akaryakıt Tüketim Fonu hesabına, % 28,60’ını Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde yatırılır. 

            Akaryakıt Tüketim Fonu hesabında toplanan meblağın, akaryakıt tüketim vergisi hasılatının % 2,60’ına tekabül eden kısmı, belediyelerin hizmetlerini görebilmeleri için esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu belediyelere; %4,50’sine tekabül eden kısmı, 2380 sayılı Kanuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde bulunan İller Bankasındaki “Belediyeler Fonu” hesabına, % 9,40’ ına tekabül eden kısmı, altyapı tesislerinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğüne; % 4,70’ine tekabül eden kısmı, altyapı hizmetlerinde kullanımak üzere Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; %1,50’sine tekabül eden kısmı, gençlere ve çocuklara hitabeden spor tesisleri kurulması için Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne; % 0,40’ına tekabül eden kısmı ise 3040 sayılı Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca kurulan Türk Sporuna Teşvik Fonuna ödenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 11 -197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 26.11.1980 gün ve 2348 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            7. Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arzi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

            Madde 12 - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 26.11.1980 gün ve 2348 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değiştirilen 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. 

            Madde 13 - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 29.11.1984 gün ve 3088 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile değiştirilen 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE ÖDEYECEKLERİ YILLIK VERGİLER 

                                                             1-6 Yaş                7-15 Yaş                    16 ve daha yukarı Yaş 
Taşıtların net ağırlığı                              T.L                      T.L                                       T.L 

950 kg. ve daha aşağı                    40.000                 20.000                                     10.000
951 - 1.200 kg.’a kadar                 60.000                 30.000                                     15.000
1.201 - 1.600 kg’a kadar             100.000                 50.000                                     25.000
1.601 - 1.800 kg.’a kadar            200.000                100.000                                     50.000
1.801 kg. ve daha yukarı              400.000                200.000                                   100.000

            Bu hadler, I inci derecede lüks otomobiller için 3 kat, II nci derecede lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır. 

II SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE ÖDEYECEKLERİ YILLIK VERGİLER 

                                                                                                                                                  16 ve daha 
                                                                             1-6 Yaş                      7-15 Yaş                    yukarı Yaş 
Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri                         T.L                              T.L                              T.L 

A) Minibüs                                                   60.000                              45.000                            30.000
B) Otobüs ve benzerleri
     (Oturma yeri)
     1. 25 kişiye kadar                                150.000                            90.000                             60.000
     2. 26-35 kişiye kadar                          180.000                           150.000                            90.000
     3. 36-45 kişiye kadar                          200.000                           180.000                           120.000
     4. 46 kişi ve daha yukarı                     240.000                           200.000                           180.000
C) Kamyonet, kamyon, çekici ve 
     benzerleri (İstihap haddi)
    1. 1.500 Kg.’a kadar                              60.000                             45.000                              30.000
    2. 1.501-3.500 Kg’a kadar                  150.000                             90.000                              60.000
    3. 3.501-5.000 Kg’a kadar                  180.000                           150.000                              90.000
    4. 5.001-10.000 Kg’a kadar                200.000                           180.000                            120.000
   5. 10.001-20.000 Kg’a kadar               240.000                           200.000                            180.000
   6. 20.001 Kg. ve daha yukarı                300.000                           250.000                            200.000

III SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE MOTOR GÜCÜ BİRİMİ (BG) İÇİN ÖDENECEK VERGİ MİKTARI 

                                                                                                                                                16 ve daha 
Taşıtların cinsleri ve motor                 1-3 yaş                 4-5 yaş                6-15 yaş          yukarı yaş
     gücü (BG)                                        T.L                       T.L                        T.L                         T.L 

Yat, kotra ve her türlü
motorlu özel tekneler:
10-20 BG’ne kadar                          2.250                   1.750                     1.000                       500
21-50 BG’ne kadar                          3.250                   2.500                     1.500                       750
51-100 BG’ne kadar                        4.000                   3.000                     2.000                    1.000
101-150 BG’ne kadar                      5.000                   3.750                     2.500                    1.250
151 BG ve daha yukarısı için           7.250                   5.500                     3.500                    1.750

IV SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE ÖDEYECEKLERİ YILLIK VERGİLER 

                                                                                                                                      11 ve daha 
Taşıtların azami kalkış                     1-3 yaş               4-5 yaş            6-10 yaş                 yukarı yaş 
         ağırlığı                                     T.L                     T.L                    T.L                        T.L

Uçak ve helkopterler:
1.150 Kg.’a kadar                   300.000                  250.000           200.000                150.000
1.151-1.800 Kg.’a kadar        400.000                  350.000           250.000                200.000
1.801-3.000 Kg.’ a kadar       500.000                  450.000           400.000                350.000
3.001-5.000 Kg.’a kadar        800.000                  700.000           600.000                500.000
5.001-10.000 Kg. kadar      1.000.000                  900.000          800.000.................700.000
10.001-20.000Kg kadar .....1.500.000...............1.400.000...... 1.300.000.............1.200.000
20.001 Kg.ve daha yukar....2.500.000...............2.250.000........2.000.000.............1.750.000.

            Madde 14 -197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere maddeye iki paragraf ilave edilmiştir. 

            Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından, her yıl Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir.Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur.Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır. 

            Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılması halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, o yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler derhal tahsil edilir.Şu kadar ki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydı ile yenilenir. 

            Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarhı, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir. 

            Madde 15 - 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3088 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 10 - Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            Madde 16 -197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2348 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi ile değiştirilen 13 üncü maddesinin ( c ) bendi ve 3088 sayılı Kanununun 8 inci maddesi ile değiştirilen (d) bendinin ikinci paragrafı ile maddenin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (d) bendinden sonra gelmek üzere (e) bendi ile maddenin son paragrafından sonra bir paragraf eklenmiştir. 

            c) Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memerları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini göaterir belgeyi istemeye mecburdurlar. 

            Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. Ayrıca pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği tevsik edilemeyen taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca T.R.T veya basın yoluyla yapılacak duyuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve başkaca herhangi bir işlem yapılamsına gerek duyulmaksızın bu taşıtlar haciz edilmiş sayılırlar. Bu suretle toplu haciz kararı alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memurlar tarafından, ilgili amme alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten men edilirler. 

            e) Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabıtası veya yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın ön camında taşıt pulunun bulundurulmaması halinde, bu durumu belirtir her tespitte, söz konusu taşıt puluna göre ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4 ü nispetinde özel usulsuzlük cezası kesilir.Ancak, iki tespit arasında asgari 15 günlük sürenin geçmiş olması şarttır.Şu kadar ki; trafik zabıtası tarafından yapılan tespitlere istinaden tahsil edilen özel usulsuzlük cezalarının % 20 si Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gönderilir. 

            Yukarıdaki ( c ) ve (d) bendlerinede belirtilen zorunluklarına uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolyısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler. 

            Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para gönderilmesine ilşkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

            Madde 17 -197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici3 üncü madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 3 - Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
1318 SAYILI FİNANSMAN KANUNUNUN TAŞIT ALIM VERGİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 18-1318 sayılı Finansman Kanununun 29.11.1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile değiştirilen 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerindeki tarifeler, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(I) SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER 
 

Taşıtların net ağırlığı                1 yaş                    2-3 yaş              4-5 yaş             6-8 yaş            9-11 yaş
                                                  T.L                          T.L                     T.L                      T.L                    T.L

950 Kg ve daha aşağı          300.000            200.000                 150.000             100.000           75.000
951-1200 Kg’a kadar          500.000             350.000                 250.000             150.000         125.000
1201-1600 Kg’a kadar        700.000             500.000                 350.000             225.000         175.000
1601-1800 Kg’a kadar     1.000.000            700.000                  500.000             325.000         250.000
1801 Kg ve daha yukarı   1.200.000            900.000                   650.000             450.000         300.000

            Bu hadler, Iinci derece lüks otomobiller için 3 kat, II inci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır. 

(II) SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER 

Taşıtların cins ve istiap                1 yaş                     2-3 yaş               4-5 yaş                6-8 yaş         9-11yaş
hadleri                                            T.L                          T.L                     T.L                      T.L                   T.L 

A) Kamyonet, kamyon
çekici ve benzerleri (istiap
haddi):
1. 1.500 Kg’a kadar                400.000             250.000                180.000              140.000         100.000 
2. 1.501-3.500 Kg’a kadar     500.000             300.000                220.000              180.000         140.000
3. 3.501-5.000 Kg’a kadar     600.000             400.000                280.000              200.000         160.000
4. 5.001-10.000 Kg’a kadar   800.000             480.000                440.000              360.000         240.000
5. 10.001-20.000 Kg’a kadar 920.000             640.000                520.000              400.000         280.000
6. 20.001 ve daha yukarı      1.120.000             840.000                720.000              600.000         480.000

B) Minibüs, otobüs, troleybüs
ve benzerleri (oturma yeri):
1. 15 kişiye kadar                    500.000           300.000             220.000                  180.000          140.000
2. 16-25 kişiye kadar              600.000           400.000             280.000                  200.000          160.000
3. 26-35 kişiye kadar              720.000           480.000             400.000                  280.000          200.000
4. 36-45 kişiye kadar              920.000           640.000             560.000                  400.000          280.000
5. 46 kişi ve daha yukarı     1.120.000            840.000             720.000                  600.000          480.000

(III) SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER 

Taşıtların Cinsi                                             1 yaş                        2-5 yaş                         6-11 yaş 

Motosiklet                                                   18.000                     12.000                              9.000
Yük veya yolcu motosikleti                        45.000                     30.000                             18.000
Triportör                                                      54.000                     45.000                              30.000

(IV) SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE HER MOTOR GÜCÜ BİRİMİ (BG) İÇİN ÖDENECEK VERGİ MİKTARI 

Taşıtların cinsleri                1 yaş               2-3 yaş               4-5 yaş                6-8 yaş            9-11yaş
ve motor gücü (BG)              T.L                   T.L                     T.L                      T.L                     T.L 

A)Yat, kotra ve her türlü 
motorlu özel tekneler:
10-20 BG’ne kadar            10.000              7.500             5.000                       3.500                2.500
21-50 BG’ne kadar            17.500              8.000             6.000                       4.000                3.500
51-100 BG’ne kadar          20.000            10.000             7.500                       5.000                4.500
101-150 BG’ne kadar        22.500            12.000             9.000                       7.000                6.500
151 BG ve daha yukarı      25.000             15.000          11.000                     10.000                7.500

            Bu hadler, Türkiye Yelken Federerasyonuna  kayırlı, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nisbetinde uygulanır. 

            B) Traktörler: (Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayi, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 2.250,- T.L esas alınarak vergilendirilir. 

(V) SAYILI TARİFE 
TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER 

Taşıtların azami                                 1 yaş                    2 yaş                3-5 Yaş                      6-11 yaş
kalkış ağırlığı                                      T.L                       T.L                      T.L                              T.L 

Uçak ve helikopterler:
1.150 kg’a kadar                         1.200.000             1.000.000             900.000                 800.000
1.151-1.800 kg’a kadar              1.500.000             1.250.000             1.000.000              850.000
1.801-3.000 kg’a kadar              2.200.000             2.000.000             1.800.000              1.600.000
3.001-5.000 kg’a kadar              3.000 000             2.750.000             2.500.000              2.250.000
5.001-10.000 kg’a kadar            5.000.000             4.500.000             4.000.000              3.500.000
10.001-20.000 kg’a kadar          8.000.000             7.500.000             7.000.000              6.500.000
20.001 kg ve daha yukarı          10.000.000             9.000.000             8.000.000              7.000.000

            Madde 19 -1318 sayılı Finansman Kanununun 2346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilen 9 uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            BELGE İSTEME VE BİLDİRME GÖREVİ VE SORUMLULUK 
            Madde 9 - Trafik, belediye ve liman sicil memurları, noterler, gümrük memurları, Ulaştırma Bakanlığı, sivil hava vasıtaları sicil memurları ile yetkili satıcılar ve motorlu araç ticareti yapanlar gibi, taşıtların her türlü iktisap, ithal ve devir işlemlerini yapanlar, iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce, ilgili vergi dairesince düzenlenmiş taşıt alım vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi istemeye ve bu belgelerdeki bilgileri muhtevi listeleri, işlemlerin bitimini takip eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili vergi dairesine gçndermeye mecburdurlar. 

            Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapanlar, ödenmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler. 

            Listelerin şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

            Madde 20 - 1318 sayılı Finansman Kanununun 2346 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            YETKİ 
            Madde 10 - Bu Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I),(II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            Madde 21 -1318 sayılı Finansman Kanununa taşıt alım vergisi ile ilgili hükümlerden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 1 - Otomabillerin hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağına dair gerekli tespitler yapılıncaya kadar, halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlar, bu Kanunun uygulanmasında II nci derece lüks otomobil olarak dikkate alınır. 

            Madde 22 -1318 sayılı Finansman Kanununa taşıt alım vergisi ile ilgili hükümlerden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere, otomobil, kaptıkaçtı, panel, arazi taşıtı (münhasıran yük taşımak maksadı ile imal edilenler hariç) ve minibüslerin, fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acente, satıcı ve motorlu araç ticareti yapanlardan, fatura veya benzeri belgeler ile iktisabı veya yurt dışından ithali, bir defaya mahsus olmak üzere, ek taşıt alım vergisine tabidir. 

            Ek taşıt alım vergisinin matrahı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.Ek taşıt alım vergisinin nisbeti % 12’dir. Bakanlar Kurulu bu nisbeti yarısına kadar indirmeye; bir katına kadar artırmaya; taşıtların yurt içinde imal edilmesine veya yurt dışından ithal edilmesine göre, ya da taşıtların teknik özellikleri itibariyle, bu hadler içinde farklılaştırmaya yetkilidir. 

            Ek taşıt alım vergisi, taşıt alım vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu vergi ile birlikte aynı sürede ödenir. Ek taşıt alım vergisinin, tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile muaflık, istisnalar, sorumluluk ve vergilendirmeye ilişkin diğer hususları hakkında 1318 sayılı Finanasman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri uygulanır. Vergi Usul Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri bu vergi hakkında da geçerlidir. 

            Vergi daireleri, ek taşıt alım vergisi hasılatının tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Mekez Saymanlığında ayrı bir hesaba, bu Bakanlıkça  belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar. 

            Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 23 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 18 inci madde eklenmiştir. 

            PTT ACENTALARINDA KAZANÇ İSTİSNASI 
            Mükerrer Madde 18 - PTT acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlar, gelir vergisinden müstesnadır. Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. 

            Madde 24 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            8. Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç); 

            Madde 25 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle değişen mükerrer 81 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

            Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle, Türkiye’ye bizzat getirdikleri nakdi veya ayni sermaye karşılığında iktisap ettikleri menkul kıymetler ile iştirak hisselerini elden çıkarmalarından doğan değer artışı kazançlarının hesabında, kur farkından doğan kazançlar diikate alınmaz. Şu kadar ki, bu mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri kazançların, münhasıran bu menkul kıymet veya iştirak hisseleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratlarından ve bu kıymet veya hisselerin elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarından ibaret olması şarttır.Bu mükelleflerin, Türkiye’de menkul kıymet alım satımıyla devamlı olarak uğraşmaları halinde, kur farkından  doğan kazançlar da ticari kazancın hesabında dikkate alınır. 

            Kur farkından doğan kazançların hesabında, menkul kıymet veya iştirak hisselerinin iktisabına tahsis edilen yabancı sermayenin, bu kıymet veya hisselerin iktisap tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı ile bu kıymet veya hisslerin elden çıkarılması tarihindeki aynı miktar yabancı sermayenin T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığı arasındaki fark esas alınır. 

            Madde 26 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 94 üncü maddesinin (A) fıkrasının 13 numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 14 numaralı bent eklenmiştir. 

            14. PTT acenteliğı yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, 

            Madde 27 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 29 uncu madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 29 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçek usulde mükellefiyeti tesis edilen PTT acentelerinden, PTT acenteliği işi yanında başka faaliyetleri de bulunanların, PTT acenteliği dışındaki faaliyetlerinden dolayı, 31.12.1988 tarihi itibariyle götürü usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşımaları ve 31.3.1989 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları halinde, bu mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 50 nci maddesi hükmü dikkate alınmaksızın, 1.1.1989 tarihinden itibaren götürü usulde teklif olunurlar. 

            Madde 28 -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 30 uncu madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 30 - a) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesine bu Kanunla eklenen fıkralar, bu Kanunun yayımı tarihinde yurt dışına transfer edilmemiş kazançlar hakkında da uygulanır. 

            b) 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 7 nci maddesine göre ödenmekte olan hakim ve yargı ödenekleri ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre öedenen üniversite ödenekleri, 1.1.1988 tarihinden 31.12.1997 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır.Bu hüküm, 15.12.1987-14.1.1988 dönemini kapsamak üzere 15.12.1987 tarihinde peşin olarak ödenen ödeneklerden, 1.1.1988-14.1.1988 dönemine isabet eden kısım hakkında da uygulanır. 

ALTINCI BÖLÜM 
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 29 -213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu bildirimin şartları, sınırları ve bu konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanınca belirlenir. 

            Madde 30 -213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesine, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            Maliye ve Gümrük Bakanlığı zirai ürünlerin (işlenmiş olanlar dahil) alım ve satımına aracılık eden kuruluşlar ile Ticaret Borsalarını bu mahsüllerin  satın alınması sırasında yapılacak vergi tevkifatından müteselsilen sorumlu tutmaya, söz konusu ürünlerin satışı dolayısıyla yapılacak vergi tevkifatının hangi safhada yapılacağını her bir ürün için ayrı ayrı belirlemeye yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından belirlenen safhadan önceki safhalarda tevkif yoluyla alınan vergiler iade edilmez ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır. 

            Madde 31 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Maliye Müfettişleri, Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir. 

            Madde 32 -213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki ek 13 üncü madde eklenmiştir. 

            GELİR İDARESİNİ GELİŞTİRME FONU 
            Ek Madde 13 - 1. Vergi Kanunlarının uygulanması, Gelir İdaresinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatının geliştirilmesi, modernleştirilmesi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı personelinin daha etkin ve verimli çalıştırılmasını sağlamak gayesiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde “Gelir İdaresini Geliştirme Fonu” kurulmuştur. 

            2. Bu Fon’un kaynakları: 

            a) Her yıl tahsil edilen toplam vergi gelirlerinin bir yıl evvelki toplam vergi gelirlerine ulaşıncaya kadar ki kısmının % 05’i (binde beş) ile bir yıl evvelki vergi tahsilatını aşan vergi gelirlerinin % 1’inden; 

            b) Fon’dan yapılacak ihalelerde şartname hükümlerine uyulmaması halinde gelir kaydedilecek teminatlar ile alınacak faiz, zam ve cezalardan; 

            c) Vergi denetim ve yoklamaları sıarsında Fon’dan harcama yapılmak suretiyle satın alınan malların satışından elde edilen hasılattan; 

            d) Fon’dan yapılacak ihalelerde para karşılığı verilecek ihale şartnamelerinden elde edilecek gelirlerden; 

            e) Faiz gelirlerinden, 

            Meydana gelir. 

            Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığı, her ay tahsil edilen vergi gelirlerinin bir evvelki .yıl toplam vergi tahsilat tutarına ulaşıncaya kadar % 05 (binde beş) ini; toplam vergi tahsilatının bir evvelki yıl toplam tahsilatını aşması halinde, aşan kısımdan her ay % 1’ini, tahsil edildiği ayı takip eden ay içerisinde doğrudan T.C. Ziraat Bankasındaki Fon hesabına gönderir. 

            3. Bu Fon: 

            a) Vergi İdaresinin, Vergi Denetim Birimlerinin ve Defterdarlıkların reoganize edilmesi ve otomasyonunun artırılarak mevcut personel ile daha etkili hizmet verebilmelerini temin gayesiyle Gelirler Genel Müdürlüğünce bina yapımı için arsa satın alınması, bina yapımı, tamamlanmış veya inşaat halinde bina satın alınması, bina kiralanması, onarım vetefrişi, taşıt ve demirbaş alımı ve kiralanması ile bunların bakım ve onarımı, otomasyon, eğitim, uygulama, tanıtma çalışmaları gibi hizmetlerin gerektirdiği giderler ile vergi inceleme ve yoklama faaliyetleri sırasında yapılacak harcamalarda; 

            b) Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline, görevleri nedeniyle ve daha verimli çalıştırılmalarını sağlamak gayesiyle yapılacak ek ödemeler ile vergi uygulamasında görevli gelir idaresi personeline, vergi incelemesinde görevli personele ve Fon’un kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personele fazla mesai ve yolluk ödenmesinde, 

            Kullanılır. 

            4. Bakanlar Kurulu: 

            a) Maliye ve Gümrük Bakanlığının yurt dışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline (sözleşmeli personel dahil) en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 30 (yüzde otuz) unu geçmeyecek şekilde ek öedeme yaptırmaya: 

            b) Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan (sözleşmeli olarak istihdam edilenler dahil) personele, normal mesai gün ve saatleri dahilinde, daire dışında yapılan çalışmalarda, aylık toplam 70 saati geçmemek üzere, dışarıda geçirilen her bir saat için, karşılığı genel bütçeden ödenen fazla mesai ücreti esas alınmak suretiyle, bu ücretin bir katını aşamayacak şekilde ödeme yaptırmaya; 

            c) Vergi incelemesine yetkili personel ile Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan personele, bütçe kanunları uyarınca yaptırılan fazla mesaiye ilave olarak, ayda 70 saati aşmayacak şekilde yaptırılacak ek fazla mesai karşılığında, fazla mesainin yaptırıldığı saatler, çalışma mahalleri, çalışmaların resmi tatil ve bayram günlerinde yaptırılması gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Genel Bütçeden ödenen fazla mesai ücretinin beş katını aşmayacak şekilde, saat başına farklı fazla mesai ücreti tespitine, 

            Yetkilidir. 

            Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır. 

            5. Bu Fon’dan yapılacak harcamalar 1050, 2886 sayılı Kanunlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 832 sayılı Kanunun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi olmadan yapılır. 

            Bu Fon’un kullanılma usul ve esasları ile Fon’a ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

            Madde 33 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, 3239 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenen geçici 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki gaçici 16 ncı madde ilave edilmiştir. 

            Geçici Madde 16 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle ilave edilen mükerrer 415 inci maddeyle kurulan “Vergi İdaresini Geliştirme Fonu”, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle mevcut bütün aktif ve pasifiyle birlikte aynen Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesi ile kurulan “Gelir İdaresini Geliştirme Fonu”na devredilmiştir. 

            Vergi İdaresini Geliştirme Fonu’nun sözleşmlerde taraf olmaktan doğan hak ve borçları, Gelir İdaresini Geliştirme Fonu’na intikal eder. 

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Vergi İdaresini Geliştirme Fonu, başka bir işleme gerek kalmaksızın infisah eder. 

            Vergi İdaresini Geliştirme Fonu ile Gelir İdaresini Geliştirme Fonu, devir nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 34 -6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine 2975 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına akatrılması süresi, tahsil edildikleri tarihten itibaren azami 7, postaneler vasıta kılınmak suretiyle yapılan ödemelerde, yapılan ödemlerin ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme sureti, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gündür. 

            Bankalarca tahsil edilen paraların T.C. Merkez Bankasına aktarılmadığı, postaneler vasıtasıyla yapılan ödemeler süresinde vergi dairelerine intikal ettirilmediği takdirde, sözkonusu amme alacağı, tahsilatı yapan bu kuruluşlardan gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir. 

            Tahsilatı yapan banka şube müdürleri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından, postane veya posta çek merkezi müdürleri ise postane vasıta kılınarak yapılan ödemelerin belirlenen sürelerde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilmesinden sorumludur. 

            Tahsilatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, ödemeye konu amme alacağının % 10’u nispetinde ayrıca ceza tahsil olunur. 

            Madde 35 -6183 sayılı Amme Alacaklıların Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, 2975 sayılı Kanunla değiştirilen ve 3209 sayılı Kanunla bir fıkra eklenen 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 51 - Amme Alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren ilk bir aylık müddet için % 10; vade gününü takip eden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı % 7; yedinci ve müteakip her ay için % 5 gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. 

            Gecikme zammı 1.000 liradan az olamaz. 

            Ceza mahiyetindeki amme alacaklarına ayrıca gecikme zammı uygulanmaz. 

            Bakanlar Kurulu, gecikme zammı nispetlerini, aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, bu nispetlerin yarısına kadar arttırmaya veya bu nispetlerin % 30’una kadar indirmeye; yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgari miktarını 10 katına kadar arttırmaya yetkilidir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 36 -492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “ III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları: 

   1 - Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden                                (20 000 T.L)

   2 - Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)                                (60 000 T.L) 

   3 - Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için)                                       (200 000 T.L)

   4 - Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

   a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri                  (250 000 T.L)

   b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri                  (300 000 T.L)

   c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri                   (600 000 T.L)

   d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri                   (1 000 000 T.L)

   5 - Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60 - 99) yıllık 
        işletme imtiyazları (Her yıl için)                                                       (1 300 000 T.L)

   6 - Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler
        (Her yıl için)                                                                                       (75 000 T.L)

   7 - Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme
        imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden                   (25 000 T.L)

   8 - İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan 
        değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu 
       kapsamına alınması taleplerinden                                                    (100 000 T.L)

            Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır. 

            Madde 37 - 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar “ bölümünün 15 inci ve 16 ncı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            15. Kara av tezkereleri: 

   Hususi Kanunu gereğince verilecek kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her yıl için)

   a) Avcı cemiyetlerine dahil olanlardan                                                                            (8 000)

   b) Avcı cemiyetlerine dahil olmayanlardan                                                                    (10 000) 

   16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

   a) Resmi makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek silah taşıma 
       müsaade vesikaları (Her yıl için)                                                                                  (20 000)

   b) Bulundurma vesikaları                                                                                                    (8 000)

            Madde 38 - 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesindeki “ on katına kadar “ ibaresi “ yirmi katına kadar “ şeklinde değiştirilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
PAYLARIN DAĞITIMI 

            Madde 39 - Bu Kanunun 8, 10 ve 22 nci maddelerine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba yatırılan Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi, Akaryakıt Tüketim Vergisi ve Ek Taşıt Alım Vergisi payları hakkında aşağıdaki işlem yapılır. 

            a) Merkez Saymanlığına yatırılan payların yarısı onbeş gün içinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan % 60’ı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinde, kalan % 40’ı ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinde, bu bakanlıklarca belirlenecek ve yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir ve parası Merkez Saymanlığınca aynı süre içinde T.C. Ziraat Bankasında anılan Bakanlıklar adına açılacak özel hesaplara yatırılır. Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçelerine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

            b) Merkez Saymanlığına yatırılan payların diğer yarısı onbeş gün içinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca % 60’ı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, kalan % 40’ı ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Geliştirme ve Destekleme Fonu nezdinde açılacak ayrı ayrı hesaplara aktarılır. Bu suretle Fona aktarılan miktarlar, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı talimatlarına göre kullanılır. 

            Yukarıdaki hükümlere göre yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisinin kurulması maksadı ile Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. 

            Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre alacakları payları, kendi içinde, 20 puana kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

            Madde 40 - 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 1 - Baknlar Kurulu, bu Kanunun yürülüğe giriş tarihinden itibaren on yıl süreyle verginin nispetini, kanuni nispetinin yarısına kadar artırmaya; yarısına kadar indirmeye; artırılan veya indirilen verginin dağılımını, “ Verginin dağılımı “ başlıklı 6 ncı maddede belirtilen yerler arasında değişik nispetlere göre belirlemeye yetkilidir. 

ONUNCU BÖLÜM 
KALDIRILAN HÜKÜMLER 

            Madde 41 -1318 sayılı Finansman Kanununa 29.11.1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen “ Ek Madde “ yürülükten kaldırılmıştır. 

            Madde 42 -213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen “ Mükerrer Madde 415 “ yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 43 - Bu Kanunun: 

            a)1-10 uncu maddeleri, yayımını takip eden aybaşında, 

            b)12, 13 ve 15 inci maddeleri, 1.7.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde, 

            c)23 ve 24 üncü maddeleri, 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde, 

            d)Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

            Yürürlüğe girer. 

            Madde 44 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.