Bakanlıklar Mevzuatı  
13.10.1983 TARİH VE 2919 SAYILI KANUNUN 10 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

            Madde 1 -  13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 10 - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inci Derece Devlet Memuru aylığının son kademe gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarın;

            a) 15 ila 13 üncü derecelerden aylık alanlara 1,

            b) 12 ila 10 uncu derecelerden aylık alanlara 1.50,

            c) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara 2,

            d) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara 2,50 

            e) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara, 3,

            Katı tutarının %75’inin yarısı kadar fazla çalışma ücreti, bu konuda hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, her ay aylıkla birlikte net ve peşin olarak ödenir.

            Bu personele, bunun dışında ayrıca özel hizmet tazminatı ödenmez.

            Madde 2 - Bu Kanun 1.1.1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.