Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
5.8.1971 TARİHLİ VE 1467 SAYILI HARP AKADEMİLERİ KANUNUNUN 5 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

            Madde 1 - 1467 sayılı Harp Adademileri Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 5 - Genelkurmay Başkanlığının muvafakatı ve Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim öğretimine katılabilirler.

            Bu subayların Harp Akademilerinde göreceği eğitim öğretim ile ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.