Bakanlıklar Mevzuatı  
ADIYAMAN İLİ SAMSAT İLÇESİNİN MERKEZİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

            Madde 1. – Adıyaman İli Samsat İlçe Merkezi, bu ilçeye bağlı Örentaş ve Yarımbağ Köylerine ait arazi içinde kalan ve Bakanlar Kurulunun 27.9.1985 tarih ve 85/9911 sayılı kararına ekli krokide sınırları belirtilen alana nakledilmiştir.

            Geçici Madde. – Samsat İlçesi, 1 inci maddede belirtilen yeni yerleşim yerine nakline kadar geçecek süre içinde halen bulunduğu yerde hukuki varlığını sürdürür.

            Samsat İlçe Belediyesi bu süre içinde 1580 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuatın verdiği görev ve yetkileri yeni yerleşim alanında da kullanır.

            İlçe merkezi yeni yerleşim alanına hukuken taşındıktan sonra Samsat Belediyesi hukuki varlığını yeni yerleşim yerinde sürdürür ve belediyenin eski yerdeki hukuki varlığı sona erer.

            Madde 2. – Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.