3441sk  
İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

            Madde 1 - Türkiye tarafından 25 Ocak 1988 tarihinde New York’ da imzalanan İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin, (ekli beyan ve ihtirazi kayıtla) onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.