Milletlerarası Sözleşmeler  
REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARSI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1 – 17 Aralık 1979 tarihinden itibaren Devletlerin imzasına açılan ve 3.6.1983 tarihinde yürürlüğe giren “Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme”ye, ekli ihtirazi kayıtla, katılmamız uygun bulunmuştur. 

            Madde 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.