Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
1076 SAYILI YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

            Madde 1 – 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 19.8.1982 tarihli ve 2703 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Madde 16 – Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.

            Madde 2 – 1076 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 11 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1076 sayılı Kanununun 2703 sayılı Kanunla değişik 16 ncı maddesi hükümlerine göre tekrar muvazaaflığa geçirilmiş olan ve halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan albaylardan, idarece görevlerine son verilerek emekliye sevk edilmeyen veya kendi istekleriyle emekliye ayrılmayanlar, 2 Eylül 1988 tarihine kadar görevlerine devam ederler ve bu tarih itibariyle idarece emekliye sevk edilirler. Bunlara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir.

            Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.