Yargı Mevzuatı  
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME FONU KURULMASINA DAİR KANUN


 
            AMAÇ
            Madde 1 - Bu Kanunun amacı, adalet hizmetlerinin süratli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Adalet bakanlığı merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı kuruluşları, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin bina, eğitim tesisi, konut, araç, gereç ve tefriş ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gerekli kaynakların sağlanmasıdır.

            FON TESİSİ
            Madde 2 - Bu Kanunun amacının gerçekleştirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdinde, Adalet bakanlığı emrinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu kurulmuştur.

            FONUN KAYNAKLARI
            Madde 3 - Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonunun kaynakları şunlardır:

            a) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan yargı harçlarının %50’si,

            b) 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifede yazılı noter işlemlerinden alınan harçların %507si,

            c) İdari nitelikteki apar cezaları ile 5680 sayılı Basın Kanunu ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa istinaden tahsil edilecek para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının %25’i,

            d) Genel, katma ve mahalli idareler dışında, kuruluşlara ve kişilere, başvuruları üzerine verilecek adli sicil kayıtları sebebiyle alınacak ücretler,

            e) Adli yargıda asliye hukuk, sulh hukuk, kadastro, ticaret ve iş mahkemelerine açılan davalarda icra ceza davaları hariç olmak üzere icra tetkik mercilerine bakılan iş ve davalarda; idair yargıda, idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalarda; icra ve iflas dairelerinde, talimat dahil her icra işinde; izale-i şuyu satış memurlukları; tereke mümessillikleri ile Adalet Bakanlığınca kurulmuş ticaret sicili memurluklarında kullanılacak dosya gömlekleri ve basılı evraktan alınacak ücretler,

            f) Adalet bakanlığı yayın hizmetlerinden elde edilen gelirler,

            g) Faiz ve sair gelirler,

            h) Bağış ve yardımlar,

            (a), (b) ve (c) bentlerindeki gelirler, bir önceki yıl kesin hesabına göre tespit edilen toplam miktar esas alınarak yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu hesabına aktarılır.

            (e) Bendinde belirtilen iş ve davalarda yalnız Adalet Bakanlığınca bastırılan veya temin edilen dosya gömlekleri kullanılır. (d) ve (e) bentlerine göre alınacak ücretler, her yıl Ocak ayında bu Bakanlıkça belirlenir.

            FONDAN YAPILACAK HARCAMALAR
            Madde 4 - Adalet Teşkilatına Güçlendirme Fonundan, Kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanının veya yetkili kılacağı kişilerin onayı ile harcama yapılır.

            FONUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
            Madde 5 - Adalet teşkilatını Güçlendirme Fonu çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar, Adalet Bakanlığınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

            MUAFİYETLER
            Madde 6 - Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonuna yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahlarından indirilebilir. Kurumlar ve Gelir Vergisi mükelleflerinin yapacakları bağışlar, beyan edecekleri gelirin %5’inden fazla olamaz.

            UYGULANMAYACAK KANUNLAR
            Madde 7 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak harcamalar, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ile 37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümlerine tabi olmadan yapılır.

            Geçici Madde 1 - Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonuna, 3 üncü maddenin (a), (b), (c) bentlerinde yer alan gelirlerden 1988 yılında aktarılaak miktar 1987 yılı kesin hesabı esas alınarak hesaplanır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.