Üniversiteler Mevzuatı  
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN

            Madde 1 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Geçici Madde 8 - Bu Kanunu yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvuruları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.

            Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar (Kısmi veya tam gün) kadroya bağlı olmaksızın profesör unvanının sağladığı bütün akademik hak ve yetkilere sahip olmak şartı ile bulundukları kadrolarda profesör unvanını taşırlar. Bunlar ilgili birimlerdeki profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.

            Üniversiteler ve Akademilerle ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli yabancı dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamlamış bulunanların profesörlüğe yükseltilmeleri de istedikleri takdirde önceki mevzuatlarına göre yürütülür.

            Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde doçentliğe yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre kadro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin diğer şartlarını yerine getirecek olanlar, bulundukları kadrolarda doçent ve profesör unvanlarının sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.

            Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının verilmesinde yukarıdaki esaslar uygulanır.

            Madde 2 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Öğretim elemanları; ilgili Kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıf, kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kurluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adli Tıp Kurumu ile Vakıflarca kurulmuş hastahaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.

            Madde 3 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.