Milletlerarası Anlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA GELİR VE SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1 - 19 Şubat 1986 tarihinde Londra’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı’na Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüdür.