Milletlerarası Sözleşmeler  
DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1- 24.6.1987 tarihinde imzalanan ve Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkezi (ICSID) kuran Devletler ve Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkındaki Sözleşmenin:

            a) Yabancı Sermaye ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde izin verilmiş ve fiilen yatırım faaliyeti başlamış olan yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların ICSID’e götürülebilmesi.

            b) Türk mahkemelerinin münhasır yetkisinde bulunması dolayısı ile Türkiye’de mevcut gayrimenkuller üzerindeki mülkiyet ve ayni hak uyuşmazlıklarının ICSID’e götürülmesi,

            c) Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer ülkelerle imzalayacağı “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına” ilişkin münferid ikili anlaşmalarda yatırım uyuşmazlıklarının Lahey Adalet Divanı’na götürülmesine ilişkin ICSID Sözleşmesinin 64 üncü maddesine rezerv konulması,

            Kaydıyla onaylanması uygun bulunmuştur.

            Madde 2 - Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez’e yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir.

            Madde 3 - Katılma için gerekli diğer işlemleri yapmak ve Sözleşme hükümlerinin gerektirdiği diğer tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

            Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.