Ticaret Mevzuatı  
4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNUN 4.ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

            Madde 1.-4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           Madde 4.-Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalar tali maddelerinden ispirto yapabilirler. Ancak bu fabrikalar her yıl istihsal edebilecekleri ispirto miktarını imalata başlamadan önce, imalat sırasında husule gelen değişiklikleri de müteakiben ve ispirto istihsalinden sarfınazar ettikleri takdirde bu keyfiyeti de en az iki yıl evvel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecburdurlar. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü; bu iki yıl içinde ispirto istihsalini azaltma tedbirleri alamaz.

            Şarap yapanlarla zirai mahsul işleyenler, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işletmeleri Genel Müdürlüğünden önceden izin almak şartıyla tali maddelerinden ispirto yapabilirler.

            İhtiyaca göre, Maliye ve gümrük Bakanlığının muvafakatiyle Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek kayıt ve şartlar dahilinde her türlü ispirto (Suma Hariç) yapmak için hakiki veya hükmi satış fiyatları üzerinden alır.

            Her yıl Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve alkol İşletmeleri genel Müdürlüğünün bildireceği ispirto ihtiyaç miktarının karşılanmasından sonra kalan üretim fazlasını kamu kurum ve kuruluşlarına satmaya, doğrudan yurt dışına ihracına veya bu maksatla satışına Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

            Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve alkol İşletmeleri genel Müdürlüğü ile Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü arasında ispirto alış fiyatlarının tespiti ile ilgili anlaşmazlıklar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.