Belediye ve İmar Mevzuatı  
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ
HAKKINDA KANUN

            AMAÇ
            Madde 1.- Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenlemektedir.

            KAPSAM
            Madde 2.- Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri ile otoyolun veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

            TANIMLAR
            Madde 3.- Bu kanunda geçen deyimlerden;
            a) Bakan; Bayındırlık ve İskan Bakanını,

            b) Bakanlık; Bayındırlık ve iskan Bakanlığını,

            c) Genel Müdürlük; Karayolları Genel Müdürlüğünü,

            d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu, 

            e) Bakım-İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri, 

            f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,

            g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergahtaki, bütün tesisleriyle birlikte otoyolun bulunduğu yeri,

            h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen Türkiye’de kurulmuş sermaye şirketlerini, 

            İfade eder.

            GÖREVİN VERİLMESİ
            Madde 4.-a) Erişme kontrollü karayollarının (otoyollarının) yapımı, bakımı ve işletilmesi ile yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakamı ve işletilmesinde sermaye şirketleri görevlendirilebilir.

            b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzerendeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi şirketlere yaptırılabilir.

            (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlendirme ve yaptırma ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.

            Madde 5.- Verilecek görev, bütün tesisleri ile otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, projelendirilerek veya projesine göre yapım, bakım ve işletilmesini kapsar.

            Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin yapım, bakım ve işletilmesini de kapsar.

            Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin genel Müdürlüğe karşı yükümlükleri devam eder.

            GÖREVİN SONA ERMESİ
            Madde 6.- Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden arı ve kullanılabilir durumda Genel Müdürlüğe bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer.

            Sözleşmeler, görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir.

            Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları sözleşmede düzenlenir.

            TARİFE BELİRLEME ESASLARI
            Madde 7.- Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.

            Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutarak trafik dengesi, maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yola işletme devresinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır.

            KAMULAŞTIRMA
            Madde 8.- Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir.

            MÜLKİYET
            Madde 9.- Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.

            Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk, görevli şirkete aittir.

            GÖREVİN DEVRİ
            Madde 10.- Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin verilmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

            YÖNETMELİK
            Madde 11.- Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 12.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe direr.

            YÜRÜTME
            Madde 13.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.