Seçim Mevzuatı  
2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN 
            Madde 1.- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ SEÇİM ÇEVRESİ
            Madde 4.- Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, Büyükşehir belediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları içi bir seçim çevresidir.

            Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde ise her ilçe bir seçim evresidir.

            Madde 2.- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinin 4 üncü fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir.

            c) Siyasi partiler, ön seçimle aday tespiti halinde, belediye meclisi üye sayısının %20’sine (küsurlar tama iblağ edilerek) kadar sayıdaki belediye meclisi üyesi adaylarını ve bunların sıralamadaki yerlerini merkez karar ve yönetim kurulları veya yetki verdikleri il veya ilçe yönetim kurulları vasıtasıyla tespit edebilirler.

            d) Önseçimle aday tespiti halinde, belediye başkanı ile belediye meclisi üye aday adayları müşterek liste ile önseçime katılabilirler. Bu halde, partili seçmek bu müşterek listeyi aynen veya bu müşterek listedeki mevcut aday adaylarının istediklerini çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarından isimler yazmak veya 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 46 ncı Maddesinde belirtilen aday adayları listesine işaret koymak suretiyle oyunu kullanabilir. siyasi partiler 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 46 ncı Maddesinde belirtilen aday adayları listelerini de ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verirler. 

            Madde 3.- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 18 inci Maddesinin (b) bendinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Maddenin (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            b) Belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde “siyasi partiler” ibaresi yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan en başta ve ortada partinin özel işareti, özel işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday veya adaylarının ad ve soyadları konur.

            Belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği seçimine katılacak bağımsız adaylar ise Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve miktarda kendilerinin bastırdıkları ve ilan edilen süre içerisinde büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için il seçim, diğer adaylıklar için ilçe seçim kurullarına verecekleri oy pusulaları ile seçimlere katılırlar.

            Madde 4.- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 19 uncu Maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Seçmen; Yüksek Seçim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimiyle il seçim kurulları tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırılan ve birleşik oy pusulası ile birlikte kendisine verilen “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.

            Seçmen; “EVET” veya “TERCİH” mührünü sadece tercih ettiği partiye ait özel daire içine basmak veya varsa yalnızca bağımsız adaya ait kapalı oy verme yerindeki oy pusulasını zarfa koymak sureti ile oyunu kullanır.

            Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusulasını veya bağımsız adaylara ait oyu katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. “EVET” veya “TERCİH” yazılı mührü sandık kurulu başkanına geri verir ve oyunu sandığa atar.

            Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerinde, kanunlardaki bütün süreleri, oy verme gününü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.

            Geçici Madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimleri sebebiyle kanunların gerekli kıldığı giderleri karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca aktarılır.

            Geçici Madde 3.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerinde; siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 20 inci Maddesinde öngördüğü, beldelerde teşkilatlanma ile ilgili hüküm uygulanmaz.

            Geçici Madde 4.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk mahalli idareler genel seçimlerine katılacak siyasi partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını, Anayasanın 127 inci Maddesinde yapılan değişikliğin halkoyuna sunulması halinde, halkoylaması gününü izleyen 2 gün içinde yetkili organları vasıtasıyla Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek zorundadırlar.

            Yapılacak önseçimde, 31 Aralık 1987 tarihine kadar siyasi partilerin üye kayıt defterlerinde parti üyesi olarak kayıtlı olup da 30 Haziran 1988 tarihine kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen üye listeleri esas alınır. Cumhuriyet Başsavcılığı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 gün içinde bu listeleri ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderir.

            Geçici Madde 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanlığı genel seçimlerinde:

            a) Yüksek Seçim kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı 2 cm. olan boş bir daire bulunur.

            b) Seçime katılan siyasi parti adayları ile bağımsız adayları gösteren bir liste her sandık mahallinde seçmenlerin görebileceği bir yere asılır.

            c) Bağımsız adaylar oy pusulalarını Yüksek Seçim Kurulunun tayin edeceği ebat, şekil ve miktarda kendileri bastırarak ilan edilen süre içerisinde; büyükşehir belediye başkan adayları il seçim, diğerleri aday oldukları yer ilçe seçim kurullarına teslim ederler.

            d) Seçmenler, üzerinde (EVET) veya (TERCİH) yazısı bulunan mührü sadece tercih ettikleri siyasi partiye ait özel daire içine basmak veya tercih ettikleri bağımsız adaya ait oy pusulasını kullanmak suretiyle oylarını verirler.

            e) Aynı sandık bölgesinde 3030 sayılı Kanuna tabi olanlar da dahil belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimine ait oylar aynı zarf içine konur.

            Geçici Madde 6.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren siyasi partilerin olağan büyük kongreleri toplanıncaya kadar partilerin diğer yetkili merkez karar organları da bu Kanunla ilgili gerekli görülen tüzük değişikliklerini yapmaya yetkilidir.

            Geçici Madde 7.- 1988 yılı içerisindeki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, bu Kanunun yayımı tarihine kadar yeni kurulmuş olan belediyeler için de seçim yapılır.

            Geçici Madde 8.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk Mahalli İdareler Genel seçiminde, belediye başkanlığı adaylığı için, 2972 sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin birinci fıkrasındaki, en az altı ay süreyle o seçim çevresinde oturmuş olmak şartı aranmaz.

            Geçici Madde 9.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerinde, siyasi partilerin mahalli teşkilatlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin belediye başkanlığı adaylığı dışındaki mahalli idareler seçimi adaylıklarında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 40 ıncı Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

            Madde 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.