Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
21.6.1927 TARİHLİ VE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

           MADDE 1- 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           Oturma ve çalışma iznine sahip olarak, en az bir yıl süre ile yabancı bir ülkede, işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra etmek üzere bulunan, 1111 sayılı Askerlik Kanununu ile 1076 sayılı Yedek subay ve Yedek Subay Askeri Memurları Kanununa tabi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde, 10 000 Batı Alman Markı veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden başlayarak 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve iki aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları suretiyle, vatan ödevini yerine getirmiş sayılırlar.

           Ödemeler, yönetmelikte belirtilen para cinsinden ve 10 000 Batı Alman Markının karşılığı olmak kaydı ile, yükümlünün bulunduğu ülkenin parası ile yapılır. Alman Markı dışında olup da uluslararası para piyasalarında diğer paralara serbestçe çevrilebilir olan paraların miktarı ise her mali yılbaşında o mali yılbaşındaki çapraz kurlar esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunur.

           Yukarıda belirtilen döviz miktarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

           MADDE 2- 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 2 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           Ek Madde 2- Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerinin yabancı ülke parası üzerinde yaptıkları ödemeler, T.C. Merkez Bankasında Milli Savunma Bakanlığı adına açılacak özel döviz hesabına Batı Alman Markı olarak kaydedilir.

           Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki ve yurt savunmasına destek sağlayan yatırımları karşılamak amacıyla, Milli Savunma Bakanlığının vereceği talimata uygun olarak T.C. Merkez Bankasınca bekletilmeden transfer edilir. Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla ilgili bütçelerde tertip açmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

           MADDE 3- 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

           GEÇİCİ MADDE 25- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ek 1 inci madde hükmü gereğince iki aylık temel askerlik eğitimine başlamamış olanlardan 10 000 Batı Alman Markından veya karşılığı yabancı ülke parasından fazla ödemiş olanlara, bu miktarın üstünde kalan miktarın tamamını ödenmemiş olanlar ise, geri kalan kısmını 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar.

           Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ek 1 inci madde hükmü gereğince iki aylık temel askerlik eğitimine başlamamış olanlardan 10 000 Batı Alman Markından veya karşılığı yabancı ülke parasından ödemiş olanlara, geri ödeme yapılamaz. Ancak bu miktarın üstünde yapanlar noksan ödemelerini 32 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tamamlarlar.

           GEÇİCİ MADDE 26- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ek 1 inci madde hükmünden yararlanarak temel askerlik eğitimine başlamış veya bu eğitimini tamamlamış olan yükümlüler hakkında 1111 sayılı Kanunun 3031 sayılı Kanunla değişik ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

           GEÇİCİ MADDE 27- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 32 yaşını doldurmuş oldukları halde, çeşitli sebeplerle henüz asker edilmemiş bulunan ve EK-1 inci maddedeki şartları taşıyan yükümlüler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu durumlarını ispat eden belgelerle birlikte, bağlı bulundukları konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları halinde, anılan EK-1 inci madde hükmünden yararlanırlar.

           Bu maddeden yararlanan yükümlüler:

           Bu Kanunun Ek-1 inci maddesiyle tespit edilen belli miktardaki yabancı ülke parasını peşin veya ilk taksitini başvuru tarihinde olmak üzere 2 eşit taksitte öderler. İkinci taksit başvuru tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenir.

           Bu durumdaki yükümlülerin celp ve sevkleri başvuru tarihini takip eden yılın sonuna kadar ki celp gruplarından birinde, kendi istekleri de dikkate alınarak yapılır.

           GEÇİCİ MADDE 28- Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaları sebebiyle 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (ç) bendi gereğince Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Türk vatandaşlığına alınması için yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına kabulleri tarihinden bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde ve EK-1 inci maddedeki şartları taşımaları kaydıyla 32 yaş sınırına tabi olmaksızın anılan madde hükümlerinden yararlanırlar.

           Bu yükümlüler Ek-1 inci madde öngörülen döviz  miktarını askere sevkleri için yaptıkları başvuru tarihinde defaten öderler.

           MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.