İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 
4792 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN KABULÜ HAKKINDA KANUN


            Madde 1- 9.7.1945 tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 174 ve 1912 sayılı Kanunlarla değişik 6 ıncı Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            Kurum icap takip ve dava işleri için genel hükümlere göre vekalet akti ile lüzum görülecek sayıda avukatla sözleşme yapılabilir. Sözleşmenin şartları ve ücret miktarı Yönetim kurulunca tespit edilir.

            Geçici Madde - 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı yetki kanunlarıyla Bakanlar Kurulunca verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu için adı geçen kanunlarla verilen yetki süresine kadar geçerlidir.

            Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.