23  
23.8.1338
251
Harp Kazançları Vergisinin Tahsiline Dair Olan 25 Teşrinievvel 1336 Tarihli Kanuna Tezyil Edilen kanun
23.8.1338
252
Zonguldak Memurları Maaşına Zamaim İcrasına Dair 23 Kanunuevvel 1336 Tarihli Kanunun İlgası Hakkında Kanunun
24.8.1338
253
Malulini Guz’atın Terfih ve İkdarı Hakkında Kanun
24.8.1338
254
Türkiye Dahilinde Açılmış ve Açılacak mıntıka Ziraat Mekteplerinin Ziraat Bankası Tarafından İdaresine Dair Kanun
11.9.1338
260
28 Şubat 1338 Tarihli Avans Kanununun 3 üncü Maddesinin İlgasına Dair Kanun
25.9.1338
267
Düşmandan İstihlas Edilmiş ve Edilecek Mahallere Muavenet Hakkındaki 31 Teşerinievvel 1337 Tarihli Kanununa Müzeyyel Kanun
9.12.1338
268
Sinop’ta Tersane Namı ile Mevcut Arazinin Belediyeye Terkine Dair Kanuna Zeyil Kanun
8.1.1338
280
Anadolu ve Bağdat ve Uşak - Afyonkarahisar Demiryolları Tarifeleri Hakkında Kanun
13.1.1338
281
İstilazedelere Tavizen Verilecek Tohumluk Bedeli Hakkında Kanun
20.1.1338
282
Yunanlılardan Tahsis Olunan Mahallerde Menhubat Komisyonlarının Sureti Teşkil ile Vezaifine Dair Kanun
7.10.1338
284
Şurayı Evkaf Hakkında Maddei Münferide
11.11.1338
295
Musakkafat Vergisi ve Ağnam Resmiyle Gümrük Tarifesinin Tadiline ve 15 Ağustos 1336 Tarihli Kanunun İlgasına ve Memaliki Müstahlasa Aşar Muamelatına ve Aşar mültezimlerinden Edayi Deynedenlerin Emlaki Merhune ve Mütefevvizelerinin İadesine ve Aşar Nizamnamesine ve Vilayetlerin Hissei Menafi ve Maarifine ve Tömbekler Bey’iye ve İstihlak Resmine ve 9 Kanunuevvel 1338 Tarihli Avans Kanununa Bir Madde İlavesine Dair Kanun
25.1.1339
299
İstanbul Vilayeti ile Düşmandan İstihlas Edilen Mahallerin Aşar Hissei İanesi Hakkında Kanun
30.1.1339
300
Memurin Muhakematına Müteallik Vezaifin Sureti İfası Hakkındaki 4 Temmuz 1337 Tarihli Kanunun 4 üncü Maddesinin Tadiline Dair kanun
8.3.1339
315
Nisabı Müzakere Kanununun 6 ıncı ve 8 inci Maddelerini Muaddil Kanun
28.3.1339
317
Memaliki Müstahlasada İşgal Müddetince Tevekkün Eden Her Nevi Deavi ve Muamelatı Şeriye ve Nizamiye ile Sadır Olan Hükümler Hakkında Yapılacak Muameleye Dair Kanun
8.4.1339
326
İdarei Vilayat Kanuniyle Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin Tadiline Dair Kanun
9.4.1339
327
Şarki Anadolu Demiryollarına Dair Kanun
12.4.1339
328
Duyunatı Sabıkanın Sureti Tediyisine Dair Kanun
12.4.1339
329
Ziraatte Müstamel Olup Hariçten İthal Edilecek Mevaddın Gümrük ve İstihlak Resmine Dair Kanun
12.4.1339
330
Hariçten İthal Edilecek Hayvanatın İki Sene Müddetle Gümrük Resminden Muafiyetine Dair Kanun
15.4.1339
333
Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval ve Düyun ve Matlubatı Metrukesi Hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13.9.1331 Tarihli Kanunu Muvakkatin Bazı Mevaddı ile 20.4.1338 Tarihli Emvali Metruke Kanununu Muaddil Kanun
16.4.1339
337
Vefaen Beyi ve Ferağ veya Teminat Suretiyle Emvali Gayrimenkul Merhun Olup Tediyeyi Deynedemiyen Medyunların Emlak ve Düyunu Hakkında Kanun
16.4.1339
338
26 Cemaziyelahir 1336 ve 8.4.1334 Tarihli Sükna Kanununun İlgasına Dair Kanun
25.9.1339
347
Mücadelesi Milliyeye İştirak Etmiyen ve Hududu Milli Haricinde Kalan Erkan, Ümera ve Zabitan ve Memurin ve Mensubini Askeriye Hakkında Yapılacak Muameleyi ve Cidali Milliye İştirak Edenlerin Tekaüd Müddetlerinin Sureti Hesabını Natık Kanun
6.30.1339
350
Teşkilatı Hazariye Dolayısiyle Açıkta Kalacak Olan Erkan, Ümera, Zabıtan ve Memurin ve Mensubini Askeriyeye 1339 Seneyi Maliyesi Nihayetine Kadar Tam Maaş ve Tam Tahsilat İtasına Dair Kanun
18.10.1339
354
İstiklal Harbi Mamüllerinin Terfi ve İkdarı Hakkındaki Kanun Ahkamının Temdidi Meriyetine Dair Kanun
18.10.1339
355
Terhis Olunan İhtiyat Zabitanına Tahsisat İtasına Dair Kanun
18.10.1339
358
97-317 (dahil) Tevellütlü Firar, Bakaya, Tecavüzü Müddet, Ademi İcabet ve Nüfusu Mektume Erbabı Haklarında Yapılacak Muameleyi Natık Kanun
20.10.1339
359
97-317 (dahil) Tevellütlü firar, Bakaya, Tecavüzü Müddet, Ademi İcabet ve Nüfusu Mektume Erbabı Haklarında Yapılacak Muameleyi Natık 18.10.1339 Tarihli Kanunun Birinci Maddesinin Fıkrai Ahiresinin Tadiline Dair Kanun
22.10.1339
360
Berri, Bahri, Havai ve Jandarma Erkan, Ümera ve Zabitan ile Memurin ve Mensubini Askeriye Maaşat ve Tahsisatı Fevkaladeleri Hakkında Kanun
24.10.1339
361
Evkafı Mülhaka Fazlalarından Alınmakta Olan Mali Maktuun İlgasına Dair Kanun
8.11.1339
367
Rüyeti bir Mahalli Mahkeme veya Dairesi Adliyesine Ait Olan Deavi ve Mesalihi Diğer Mahal Mahkeme veya Dairesi Adliyesinde Muvakkaten Rü’yet ve Hükkam ve Müstantıklar ve Hakim Muavinleriyle Müddeiumumilere Vazifei Asliyelerine İlaveten Vezaifi Sairei Adliyeyi Dahi Kezalik Muvakkaten İfa Ettirmeğe Adliye Vekaletinin Mezuniyetine Dair Kanun
8.11.1339
368
Mubadele, İmar ve İskan Kanunu
14.11.1339
371
Heyeti Temyiziye Merkezinin Eskiheşire Nakline ve Teşkilatın Tevsiine Dair kanun
19.11.1339
372
30.10.1334’den 23.8.1339 Tarihine Kadar Geçen Müddet Zarfında Müdafaai Memleket Uğrunda İka Edilmiş Olan Ef’al ve Harekatın Cürüm Addolunmayacağı Hakkında Kanun
26.1.1340
401
Muallimin ve Talebinin Askerlikten Tecilleri Hakkındaki 21.2.1337 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun
6.2.13340
407
Rize Vilayetiyle Borçka Kazasında Fındık, Portakal, Limon, Mandalina ve Çay Yetiştirilmesi Hakkında Kanun
12.2.1340
411
Meskükat Darbı Hakkında Kanun
14.2.1340
415
Hizmeti Fiiliye Erbabına Yeni Ziraat Usullerinin Öğretilmesi Hakkında Kanun
16.2.1340
416
316 ve 317 Tevellütlü Olup İstiklal Milli Harbi Esnasında Hasbellüzum Hizmeti Fiiliyeleri Tehir Edilmiş Olan Mükellefin Hakkında Kanun
20.2.1340
418
Türkler ve Türk Şirketleri Tarafından İştira Olunan Buharlı Sefainin Gümrük Resminden İstisnasına Dair Kanun
21.2.1340
420
Men’i Müskirat Kanunu Mucibince Türkiye Haricine Çıkarılmak Üzere İdhar Edilmiş Olan Müskirat ve Şarapların Tehiri İmhası Hakkında Kanun
28.2.1340
426
İdaresi Umumiyei Vilayat Kanunu ile Tedrisatı İptidaiye Kararnamesinin Tadiline Dair 8.4.1339 Tarihli Kanunun Bazı Mevaddını Muaddil Kanun
28.2.1340
427
Trabzon, Rize ve Giresun Vilayetlerine İthal Olunacak Mısırın Gümrük Resmi Hakkında Kanun
3.3.1340
429
Şer’iye ve Evkaf ve Erkanı Harbiyei Umumiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun
13.3.1340
439
Orta Tedrisatı Muallimleri Kanunu
13.3.1340
441
Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlakin, Emval ve Emlaki Düşman Usat ve Hasbeliüzum Hükümet Tarafından Tahrib Edilmiş Olanlara Nisbet Dahilinde Tevzii Hakkında Kanun
23.3.1340
449
Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy Demiryollarının İkrazına Dair Kanun
25.3.1340
452
Anadolu Demiryolu İdaresine Dörtyüz Binliranın İkrazına Dair Kanun
29.3.1340
455
10.11.1339 Tarihli Kanunun İkinci Maddesini Muaddil Kanun
1.4.1340
458
Ergani Bakır Maddenin İşletilmesi Hakkında Kanun
3.4.13340
459
1324 Temmuz’dan İtibaren 1339 Senesi Gayesine Kadar Bilcümle Matlubat ve Düyunu Hazinenin Sureti Mahsubuna Dair Kanun
9.4.1340
471
Mahsülat ve Muamelat-ı Dahiliyemiz İçin İstimaline Zaruret ve Lüzum Görülen Mevaddı İptidaiyenin kabulü Muvakkat Usulüne Tevfikan Bila Resim İthaline Dair kanun
10.4.1340 
474
Artvin-Ardahan-Kars Vilayetleri ile Kulp ve Iğdır Kazaları ve Hopa Kazasının Kemalpaşa Nahiyesindeki Arazide Hakkı Tasarrufa Ait Kanun
10.4.1340
475
Mülkiye Harcırah Kararnamesine Tevfikan Verilmekte Olan Umum Harcırahlardan Yüzde Kırk Tenzilat İcrası Hakkındaki 2 Ağustos 1336 Tarihli Kanunun İlgasına Dair Kanun
10.4.1340
476
Trabzon-Erzurum Demiryolları ile Trabzon Limanı Keşfiyat ve İhrazatının 1340 Senesi Zarfında İcrasına Dair Kanun
19.4.1340
489
Mersin Limanının İnşaası Hakkında Kanun
21.4.1340
492
Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunları ile Sulh ve İcra Kanunlarının Bazı Mevaddını Muaddil Kanun
21.4.1340
499
Ziraat Bankası Matlubatı Atikasının Sureti Tediyesine Dair Kanun
22.4.1340
503
Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununa Müzeyyel Kanun
22.4.1340
505
Keller ve Gaziantep Yolunun Turuku Umumiye Meyanına İthaline Dair Kanun
22.4.1340
511
Jandarma Mülazimievvel ve Sanilerinin Zati Hayvanlarına Yem Bedeli İtasına Dair Kanun
22.4.1340
512
Mübadele, İmar ve İskan Kanununun Birinci Maddesine Müzeyyel Maddei Kanuniye
23.10.1340
516
Erzurum ve Civar Vilayetlerde Hareketi Arzdan Yıkılan Mesakinin İnşaası ve Felaketzadeğanın Barındırılması İçin Yapılacak Mübayaatın Pazarlık Suretiyle İcrasına Dair Kanun
19.11.1340
521
21.1.1338 Tarih ve 183 Numaralı <<Tecili Takibat>> Kanununun Fer’an Zimethal Olanlarada Teşmili Hakkında Kanun
13.12.1340
532
Resulayn Kazası Teşkiline ve Mustafa Paşa Kazasının Lağvına Dair Kanun
15.12.1340
534
Meclisin Elektrik ile Tenviri İçin Muktazi İki Motorün Pazarlık Suretiyle Mübaayasına Dair Kanun
20.12.1340
535
12 Nisan 1339 Tarih ve 329 Numaralı Ziraatte Müstamel Olup Hariçten İthal Edilecek Mevadı Müştaile Gümrük Resmine Dair 12.4.1339 Tarihli Kanunun Birinci Maddesini Muaddil Kanun
20.12.1340
536
Fono Telgraf Kanunu
27.12.1340
538
8.4.1339 Tarih ve 326 Numaralı <<İdarei Vilayet Kanunu ile Tedrisat-ı İptidaiye Kararnamesinin Tadiline Dair>> Kanunun 13 üncü Maddesini Muaddil Kanun
19.1.1341
543
Yunan Tebasına Ait Emvali Gayri Menkülenin İdaresi Hakkında Kanun
22.1.1341
546
Memleketin Zahire ve Un İhtiyacının Teshili Hakkında Kanun
4.12.1341 
550
Umum Jandarma Kumandanlığının 1341 Senesi Bütçesine İthal Edilmiş Olan Kıtaattan Bir Hudut Taburu ile Bir Seyyar Jandarma Alayının ve Ahiren Teşkiline Lüzum Görülen Üç Piyade Jandarma Taburiyle Bir Süvari Jandarma Bölüğünün Derhal Teşkiline ve Maaş ve Mesarifi Umumiyelerinin 1340 Senesi Jandarma Bütçesine Tahsisatı Münzamma Olarak İlavesine Dair Kanun
19.2.1341
554
Telsiz Tesisi Hakkında Kanun
3.3.1341
576
Hükümetle Fenerler İdaresi Arasında Munakıt İtilafnamelerin Tasdiki Hakkında Kanun
3.3.1341
577
Himayei Eftal Cemiyetine Füruht Olunacak Arsa Hakkında Kanun
4.3.1341
578
Takriri Sükun Kanunu
15.3.1341
583
Ankara’da İnşası Mukarrer Yenimahalle İçin muktazi Yerler ile Bataklık ve Merzağı Arazinin Şehremanetince İstimlak Hakkında Kanun
16.3.1341
584
Seferber Edilen Kıtaat Zabitan ve Mensubini Askeriyesine İkişer Maaş Nisbetinde Avans İtasına Dair Kanun
19.3.1341
585
İki Jandarma Hudut Taburunun 1 Mart 1341 Tarihinden İtibaren Teşkiline Dair Kanun
19.3.1341
586
Ankara Memurin Kooperatifi Teşkili İçin Ankara’da Bulunan Bilumum Memurin Maatahsisat Nısıf Maaşlarının Avans Olarak İtası Hakkında Kanun
30.3.1341
590
26.1.1340 Tarih ve 401 Numaralı <<Muallimin ve Talebinin Askerlikten Tecilleri Hakkındaki 21.2.1337 Tarihli Kanunun Birinci Maddesini Muaddil>> Kanuna Müzeyyel Kanun
5.4.1341
598
Biliştirak Tasarruf Olunan Emvali Gayrimenkulenin Taksimi Hakkında 1 Kanunuevvel 1329 Tarihli Kanunun 8 inci ve 9 uncu Maddelerini Muaddil Kanun
13.4.1341
616
Mektep Vergisi Kanunu
14.4.1341
622
13 Mart 13340 Tarih ve 441 Numaralı Hükümet Yedinde Sahipsiz Olarak Mevcut Bulunan Emlakin, Emval ve Emlak Düşman Usat ve Hasbellüzum Hükümet Tarafından Tahrip Edilmiş Olanlara Nisbet Dahilinde Tevziine Mütedair Kanunun 1 inci ve 2 inci Maddelerini Muaddil Kanun
16.4.1341
624
Yeniden Üç Milyon Liralık Madeni Ufaklık Meskukat Darbı Hakkında Kanun
16.4.1341
625
Kütahya - Tavşanlı ve Temdidi Demiryolunun İnşaası Hakkında Kanun
19.4.1341
629
Çanakkale - Ezine - Bayramiç Balya ve Ezine - Ayvacık ve Susurluk - Gönen-Biga Yollarının Turuku Umumiye Meyanına İthali Hakkında Kanun
19.4.1341
632
4 Temmuz 1337 Tarih ve 131 Numaralı <<Şurayı Devletin Memurin Muhakematı Müteallik Vezaifinin Sureti İfası Hakkındaki Kanuna Müzeyyel Kanun
22.4.1341
658
Kadastro Kanunu
19.11.1341
664
Müdafai Milliye Vekaletince 150 Milyon Liralık Taahhüdat İcrası Hakkında Kanun
19.11.1341
666
Samsun Şehrinin Elektrikle Tenviri ve Su Tesisatı İçin mahalli Belediyesince Aktedilecek 300 Bin Liralık İstikraza Hükümetçe Kefalet Edilmesi Mezuniyetine Dair Kanun
22.12.1341
678
Açıkta Kalan Ümera ve Zabitan Tahsisatları Hakkında Kanun
2.12.1341
679
Trablusgarp, Balkan Harbi Umumii ve İstiklali Milli Muharebatında Şehit Olan Erkan, Ümera ve Zabitan ile Mensubini Askeriyenin Bazı Borçlarının Affına Dair Kanun
2.12.1341
681
Damızlığa ve Çifte Elverişli Hayvanatı Bakariye Vesairenin Sureti Muhafazası Hakkında Kanunun İlgasına Dair Kanun
12.12.1341
689
Donanma Cemiyetinin İlgası Hakkındaki Kararnamenin Lağvı ile Haiz Olduğu Hukukun Türk Tayyare Cemiyetine Devri Hakkında Kanun
12.12.1341
690
Tababet ve Sanayide Müstamel Bazı Ecza ve Mevaddın İthallerinin Serbest Bulunduğuna Dair Kanun
12.12.1341
691
Ticaret Muahedesi Aktedilmiyen Memleketler Müvaredatından Alınacak Rüsum ile İcabında Mukabele Bilmisil İcrasına Dair Kanun
12.12.1341
692
Ereğli - Karadere Şimendifer Hattının İnşa ve İşletilmesi Hakkındaki 26.1.1341 Tarih ve 548 Numaralı Kanunun İlgası ile İşbu Hattın Geniş Hatta Tahvili Sureti ile Ankara ile Ereğli Arasında İnşaa ve İşletilmesine Dair Kanun
26.12.1341
699
İdarei Umumiyei Vilayat Kanununu Muaddil 21.2.1337 Tarih ve 99 numaralı Kanunun Birinci ve İkinci Maddelerini Tadil Eden Kanun
30.12.1341
701
Mevcut Evrakı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun
31.12.1341
704
Matbaa Alat ve Edevatiyle Kitap ve Gazete Kağıtlarının Gümrük Resminden İstisnasına Dair 9.12.1336 Tarih ve 71 Numaralı Kanunun İkinci Maddesinin İlgası Hakkında Kanun
6.1.1926
709
Çifteler Çiftliği Dahilindeki Araziye İcarei Zemin Olarak Tahakkuk Ettirilip Tahsil Edilmiyen Mebaliğin Affı Hakkında Kanun
11.1.1926
711
Tapu Daireleri Hududu Haricindeki Emvali Gayrimenkuleye Ait Muamelatı Tasarrufiyenin Sureti İcrasına Dair Kanun
14.1.1926
716
Borçlanma Kanunu
16.1.1926
720
Ticaret Muahedesi Akdedilmeyen Memleketler Müvaredatından Alınacak Rüsum ile İcabında Mukabele Bilmisil İcrasına Dair 12 Kanunuevvel 1341 Tarih ve 691 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
25.1.1341
726
3.4.1340 Tarih ve 459 Numaralı Mahsup Kanununa Müzeyyel Kanun
3.2.1926
731
3.4.1340 Tarih ve 459 Numaralı Mahsup Kanununun 4 üncü Maddesine Bir Fıkra Tezyiline ve Mezkür Kanunun 6 ıncı Maddesinin Tadiline Dair Kanun
15.2.1926
740
İstanbul Limanı Tamir ve Tahliye Türk Anonim Şirketinin İstikraz Edeceği 500 Bin Liraya Maliye Vekaletinin Kefaletine Mütedair Kanun
15.2.1926
741
Şeker, Petrol ve Benzin İnhisarına Ait İptidai Sermaye Hakkında Kanun
17.2.1926
747
1340 Senesi Muvazenesi Umumiye Kanununun 22 inci Maddesinin İlgasına Dair Kanun
22.2.1926
751
İstanbul Harikzedegan Apartmanının Türk Tayyare Cemiyetine Terk ve Tahsisi Hakkında Kanun
22.2.1926
752
Ziraat Makinalarında ve Ziraatte İstimal Olunan Mevaddı Müştaile ve muharrike ile Müstahzaratı Kimyeviyenin Rüsumu Hakkında Kanun
6.3.1926
770
Ankara Şehremanetine İki Milyon Lira İkrazı Hakkında Kanun
13.3.1926
781
Mübadeleye Gayri Tabi Eşhastan Metruk Olup Hakkı İskanı Haiz Olanlara Verilmiş ve Verilecek Emvali Gayri Menkule Hakkında Kanun
17.3.1926
787
Kayseri - Ulukışla Demiryolunun İnşaası Hakkında Kanun
17.3.1926
793
Malatya - Ergani - Diyarbekir Demiryollarının İnşaası Hakkında Kanun
24.3.1926
794
Adana - Diyarbekir - Ergani Arasında Demiryolu İnşaasına Dair 22.3.1340 Tarih ve 448 Numaralı Kanunun İlgası Hakkında Kanun
1.4.1926
796
Umuru Sıhhiyeye Müteallik Bütçeler ile Bilumum Memurini Sıhhiye Hakkında Kanun
7.4.1926
801
Sinni Mükellefiyet Dahilinde Bulunanların Silahsız Hizmeti Mucip Arızai Vücudiyelerinin Tedavisi Hakkında Kanun
7.4.1926
804
Ankara - Ereğli Demiryolunun İnşa ve İşletilmesi Hakkındaki 21.12.1341 Tarihli Kanunun İkinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun
10.4.1926
806
Denizli’de Şamlı Çiftliği Dahilindeki Araziye Bedeli İcar Olarak Tahakkuk Ettirilip Tahsil Edilmiyen Mebaliğin Aaffı Hakkında Kanun
19.4.1926
814
Seferberlikte ve Harekatı Askeriye Esnasında Nakliyatı Askeriye Ücuratının sureti Tesfiyesi Hakkında Kanun
22.4.1926
817
Orta Tedrisat Kanununun 28 inci Maddesinin Tadiline Dair Kanun
22.4.1926
819
Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkında Kanun
24.2.1926
811
Ereğli Kömür Havzasında Yıkama Tesisatı ve Vesaiti Nakliye İnşası İçin İstikraz Akdine veya Taahhüdata Girişilmesine Mezuniyet İtasına Dair Kanun
24.4.1926
822
Lise ve Orta Mektepler Talebesinden Nehari Ücreti Alınmaması Hakkında Kanun
26.4.1926
824
Türk Tebaasiyle Tebaai İraniyenin İzdivaçları Hakkında Olan Memnuiyetin Muhafazasına Dair 24.9.1290 Tarihli Nizamnamei Muaddil kanun
26.4.1926
826
Ettibbanın sıtma Enstitülerinde Sıtaj Mecburiyetleri Hakkında Kanun
12.5.1926
836
Vefaen Beyi ve Ferağ veya Teminat İrae Olunan Emvali Gayrimenkulenin İcra Kanunu Mucibince Müzayede ve Füruhtu Hakkında Kanun
12.5.1926
837
7 Ramazan 1274 Tarihli Arazi Kanununun Bazı Mevaddının İlgasına Dair Kanun
20.5.1926
842
İlk Mektep Muallim ve Muavinleri Hakkında Kanun
20.5.1926
843
Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkındaki 22.4.1926 tarih ve 819 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
22.5.1926
844
Emlak ve Eytam Bankası Kanunu
26.5.1926
854
Mücadelei Milliyeye İştirak Etmiyen Memurin Hakkında Kanun
20.5.1926
862
Memleketin İmarı Maksadiyle 1330 Senesinden İtibaren Yeni Yol ve Meydan Açılması Genişletilmesi veya Alelümum Memleket imari Maksadiyle Hükümet ve Belediyelerce Hedmettirilen Mebani Hakkında Kanun
30.5.1926
870
22.4.1341 Tarihli Şurayı Askeri Kanunun İkinci Maddesini Muaddil Kanun
30.5.1926
871
Muallimin ve Talebinin Askerlikten Tecilleri Hakkındaki 21.2.1338 Tarihli Kanunun Birinci Maddesini Muaddil 26.1.1340 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun
30.5.1926
873
Zabitan ve Memurini Askeriyenin Bazı Teçhizatı Seferiyesinin Sureti Tedarikine Dair Kanun
30.5.1926
876
Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanunu
31.5.1926
880
Aşar Mültezimlerinden Edayi Deyn Edenlerin Emlaki Merhune ve Mütefevvizelerinin İadesine Dair 29.8.1336 Tarihli Kanunun Hükmünün 1928 Senesi Gayesine Kadar Temdidi Hakkında Kanun
31.5.1926
882
Ermeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen veya Bu Uğurda Sureti Muhtelife ile Düçarı Gadrolan Ricalin Ailelerine Verilecek Emlak ve Arazi Hakkında Kanun
1.6.1926
887
Emvali Gayrimenkule Tadilat Komisyonlarının sureti Teşkili Hakkında Kanun
1.6.1926
890
Trablusgrap, Balkan Harbi, Umumi ve İstiklali Milli Muharebatında Şehit Olan Erkan, Ümera ve Zabitan ile Mensubini Askeriyenin Bazı Borçlarının Affı Hakkındaki 2.12.1341 Tarihli Kanunun Birinci Maddesine Bir Fıkra Tezyiline Dair Kanun
1.6.1926
892
Orman nizamnamesinin 16 ıncı Maddesi Mucibince Alınacak Yaylakiye Resminin İlgasına Dair Kanun
2.6.1926
893
Umumi Tahriri Nüfus İcrası Hakkında Kanun
2.6.1926
894
İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatinin 103 üncü Maddesinin Tadiline Dair Kanun
7.6.1926
912
Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurini Hakkında Kanun
8.6.1926
913
Sun’i İpekten Mensucat İmalinin Men’i Hakkında 6.3.1340 Tarihli Kanunun İlgasına Dair Kanun
8.6.1926 
917
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait Yataklı ve Yemekli Vagonların Gümrük Resminden Muafiyetine Dair Kanun
8.6.1926
918
Manisa, Kasaba ve Alaşehir Kazalarındaki Emvali Metruke Bağlarından Dolu Sebebiyle Hasara Uğrayanlara Ait Bedeli İcar Bakiyesinin Affı Hakkında Kanun
8.6.1926
919
Dini ve Milli Bayram Günlerinde İstimal Edilecek Hilaliahmer Şefkat Pulları Hakkında Kanun
9.6.1926
923
Derdest-i Teşkil Olan Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketine Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin İştirake Mezuniyetine Dair Kanun
10.6.1926
928
Türk Tayyare Cemiyetinin Bazı Muamelatında Umumi İstihlak ve Eğlence ve Hususi İstihlak Vergilerinden Muafiyetine Dair Kanun
10.6.1926
930
Şurayı Devletin Memurin Muhakematına Müteallik Vezaifinin Sureti İfası Hakkındaki Kanuna Müzeyyel 19.4.1341 Tarihli Kanunun 2 inci Maddesinin Tadiline Dair Kanun
10.6.1926
931
Öksüz Yurtları Teşkilatı Hakkındaki 2.4.1333 Tarihli Kanunun İlgasına ve Öksüz Yurtları Hesabatının Tasfiyesine Dair Kanun
18.11.1926
932
İstihlas Sırasında Trakyaya İzam Kılman Memurini Zabıtaya Verilen Harcırahlar Hakkında Kanun
13.12.1926
937
Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanununun 7 inci Maddesinin Tadiline Dair Kanun
25.12.1926
943
Ankara-Ereğli Demiryolunun İnşa ve İşletilmesi Hakkındaki 12.12.1341 Tarih ve 692 Sayılı Numaralı Kanunun 2 inci Maddesini Muaddil 7.4.1926 Tarih ve 804 Numaralı Kanunun Birinci Maddesini Muaddil Kanun
25.12.1926
944
Demiryolları ve Limanlar ve Su İşleri İçin 200 Milyon Liralık Bono İhracı Hakkında Kanun
25.12.1926
945
Samsun Limanının İnşaası Hakkında Kanun
25.12.1926
946
Mücadelei Milliyeye İştirak Etmiyen ve Hududu Milli Haricinde Kalan Erkan, Ümera, Zabitan ve Mensubini Askeriye Hakkında Yapılacak Muameleyi ve Cidali Milliye İştirak Edenlerin Tekaüt Müddetlerinin Sureti Hesabını Natık 25.9.1339 Tarih ve 347 Numaralı Kanunun 7 inci Maddesine Müzeyyel Kanun
25.12.1926
947
Jandarma ve Hudut Kıtaatı Küçük Zabitan ve Neferatının Usulü İaşeleri Hakkında Kanun
6.1.1927
955
Hopa’da Rüsumat İdaresi İnşaası İçin Teberrü Olunan Arsaların İadesine Dair Kanun
27.1.1927
969
Jandarma Efrat ve Küçük Zabıtanının Mektep Vergisinden Muafiyetine Dair Kanun
19.2.1927
976
Mücadelei Milliyeye İştirak Etmiyen Memurin Hakkındaki 26 Mayıs 1926 Tarih ve 854 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
2.3.1927
979
Takriri Sükun Kanununun İkinci Maddesine Muaddil Kanun
2.3.1927
981
Mehakimin Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil kanunun 5 inci Maddesiyle Maddei Muvaketesine Birer Fıkra İlave Edilmesi Hakkında Kanun
5.3.1927
988
Buca ve Kemalpaşa Havalisindeki Emvali Metrüke Bağlarından Dolu Sebebiyle Hasara Uğrayanlara Ait Bedeli İcar Bakiyesinin Affı Hakkında Kanun
9.3.1927
989 
Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra İlavesine Dair Kanun
21.3.1927
994
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının Aktedeceği İstikraza Maliye Vekaletinin Mezuniyetine Dair Kanun
28.3.1927
1000
Bila Vasıta Vergiler Üzerine İdarei Hususiyetler Namına Küsüratı Munzamme Tarhı Hakkında Kanun
10.4.1927
1004
Devletçe İnşa Edilecek Limanlar İçin İstimal Edilecek Gayrimenkul ve Mevadı İnşaiye Hakkında Kanun
21.4.1927
1012
Düyunatı Sabıkanın Sureti Tediyesi Hakkındaki 12.4.1339 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun
21.4.1927
1013
19.11.1341 Tarihli ve 664 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
21.4.1927
1014
Maiyet ve Refakatlerinde Veznedar ve Muhasibi Mesul Bulunan Posta ve Telgraf Başmüdürlerinin Kefaletten İstisnasına Dair Kanun
9.5.1927
1017
Ankara’da İnşa Olunacak Bazı Mebanii Askeriye İçin 2 Milyon Liraya Kadar Taahhüdat İcrası Hakkında Kanun
9.5.1927
1018
Hakkı Rükube Malik Zabitan ve Memurini Askeriyeye Zati Binek Hayvanı Tedarik ve Mübaayasına Dair Kanun
9.5.1927
1020
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine Ait Yataklı ve Yemekli Vagonların Gümrük Resminden Muafiyetine Dair 8.6.1926 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun
12.5.1927
1021
Muvazzaf Tabiblerle Mekatibi Umumiye Tabebetlerini İfa Edecek Olanlara Verilecek Ücret Hakkında Kanun
12.5.1927
1022
Mücadelei Milliyeye İştirak Etmeyen Memurin Hakkındaki Kanunun 4 üncü Maddesine Zeyil İlavesine Dair Kanun
12.5.1927
1024
Kamplara İştirak Edecek Talabe ve Muallimlerin İaşesi Hakkında Kanun
16.5.1927
1028
Tahsisatı Fevkalade ile Memaliki Ecnebiyeye Tahsil İçin Gönderilecek Zabitanı Bahriyenin Tahsisat ve Harcırah ve Sairesi Hakkındaki 7.12.1329 Tarihli Muvakkat Kanunun İlgası Hakkında Kanun
16.5.1927
1029
Rize Vilayeti ile Borçka Nahiyesinde Fındık, Portakal, Mandalina, Limon ve Çay yetiştirilmesi Hakkındaki 6.2.1340 Tarih ve 407 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
16.5.1927
1030
Jandarma Zabit Mektebinden Neşet Eden Zabit Vekillerine Teçhizat Bedeli İtası Hakkında Kanun
16.5.1927
1031
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesince Yaptırılacak Binalar İçiN İki Milyon Liraya Kadar Taahhüdat İcrasına Mezuniyet Verilmesine Dair Kanun
16.5.1927
1033
Düveli İtilafiyece Müterake Esnasında Bila Bedel İşgal Edilmiş Olan Musakkafat ve Arazi Vergilerinin Affı Hakkında Kanun
19.5.1927
1036
Ziraat Müdür veya Memurlarının Vazifeleri Hakkında Kanun
21.5.1927
1037
Posta ve Telgraf İdaresinde Bulunan Bazı Eski Pulların Türk Tayyare Cemiyetine Sattırılması ve Hasılatı Safiyeden Nısfının Mezkur Cemiyete Tahsisi Hakkında Kanun
26.5.1927
1049
Tütün Alım ve Satım Muamelatının Kantariye Resminden İstisnası Hakkında Kanun
26.5.1927
1051
Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkındaki 22.4.1926 Tarih ve 819 Numaralı Kanuna Müzeyyel 20.5.1926 Tarih ve 843 Numaralı Kanunun İkinci Maddesine İlave Olunacak Fıkra Hakkında Kanun
28.5.1927
1055
Teşviki Sanayi Kanunu
16.6.1927
1078
Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketine Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin İştirak Mezuniyetine Müteallik 9.6.1927 Tarihli Kanunun Tadiline Dair Kanun
16.6.1927
1080
Menafi Umumiyeye Hadim Müessesattan Hususi Binası Olmayanlara Birer Bina Satılmasına Dair Kanun
16.6.1927
1081
Memlahalar İşletme Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun
16.6.1927
1085
Aydın Hattı İtilafnamesinin İmza ve Teatisi Mezuniyetine Dair kanun
18.6.1927
1089
Askeri Maaşatına Mütedair 22.10.1339 Tarih ve 360 Numaralı Kanunun 5 inci Maddesini Muadil Kanun
18.6.1927
1091
Demiryolları ile Liman ve Su İşleri İçin 200 Milyon Liralık Bono İhracı Hakkındaki 25.12.1926 Tarih ve 944 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
19.6.1927
1097
Bazı Eşhasın Şark Menatıkından Garp Vilayetlerine Nakillerine Dair Kanun
20.6.1927
1109
Ziraat ve Baytar Enstitüleri ile Ali Mektepleri Tesisine ve Ziraat Tedrisatının Islahına Dair Kanun
21.6.1927
1116
İtibari Milli Bankası İmtiyazat ve muafiyatının Türkiye İş Bankasına Devrine ve Devlete Ait İtibari Milli Bankası Hisse Senedatının Türkiye İş Bankası Hisse Senadiyle Mübadelesine Dair Kanun 
22.6.1927
1123
İşgale Uğrayan Bazı Mahallerde Vukubulan Muamelatı Tasarrufiye Hakkında Olunacak Muameleye Dair Kanun
22.6.1927
1124
İlk Mektep Muallim ve Muallim Muavinlerine Ait 20.5.1926 Tarihli Kanunun 2 inci Maddesine Bir Fıkra İlavesi Hakkında Kanun
22.6.1927
1128
Mühendis Mektebi Mezunlarının Hizmeti Askeriyelerinin Teciline Dair Kanun
23.6.1927
1135
Mektep Vergisi Kanununun 3 üncü Maddesini Muaddil Kanun
23.6.1927
1137
Yemen’den Avdet Edeceklerin Matlubatı Hakkında Kanun
23.6.1927
1138
Mahsubu Umumi Kanununun Bazı Mevadını Muaddil 27.1.1926 Tarih ve 726 Numaralı Kanunun 2 inci Maddesinde Muharrer Müddeti Müracaatın Temdidi Hakkında Kanun
23.6.1927
1139
Mülga Hazineyi Hassadan Matlubatı Tahakkuk Edenlerin Alacakları Hakkında Kanun
23.6.1927
1146
Kayseri Belediyesince 300 Bin Liraya Kadar Aktedilecek İstikraza Hazinenin Kefaletine Dair Kanun
25.6.1927
1158
Ankara-Ereğli Demiryolunun Geniş Olarak İnşası Mezuniyetine Dair Kanun
25.6.1927
1159
Tahriri Nüfus Kanununun 7 inci Maddesinin Devamı Meriyetine Dair Kanun
25.6.1927
1163
Hükümetle Estern Kumpanyası Arasında Münakit Mukavelename ile Zeyillerinin İmza ve Teatisine Mezuniyete Dair Kanun
25.6.1927
1166
Şurayı Devletin İfayı Vazifeye Mübaşereti Tarihine Kadar Memurin Muhakemat Encümeni ile Tetkik Heyeti Azası Hakkı Huzurlarının ve Mezkür Encümen ve Heyet Memurini Maaş ve Tahsisatının Sureti Tesviyesine Dair Kanun
5.12.1927
1177
19.11.1341 Tarih ve 664 Numaralı Kanuna Bir Madde Tezyiline ve Kanunu Mezküre Müzeyyel 21.4.1927 Tarih ve 1013 Numaralı Kanunun Birinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun
5.12.1927
1178
1097 Numaralı Kanun Hükmünün Ref’ine İcra Vekilleri Heyetinin Mezun Olduğuna Dair Kanun
5.1.1927
1191
Harekatı Askeriye Halinde Zabitan ve Memurini Askeriyeye Aynen Bir Nefer Tayini Verilmesi Hakkındaki 31.5.1926 Tarih ve 881 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun
16.1.1928
1198
Bahariye Vekaletinin İlgasına Dair Kanun
4.2.1928
1207
Yeniden Beş Milyon Liralık Madeni Ufaklık Meskükat Darp ve İhracı Mezuniyetine Dair Kanun
1.4.1928
1216
Mühendis Mektebinden Çıkacak Efendilere İkişeryüz Lira Avans Verilmesi Mezuniyetine Dair Kanun
14.4.1928
1223
İstanbul’da Unkapanı ile Azapkapı Arasında Yaptırılacak Demir Köprünün İnşa Masarifi Karşılığı Olmak Üzere Bazı Zamaim İstifasına Dair Kanun
1.5.1928
1228
TürK Ocakları Merkez Heyetince Aktedilecek İstikraza Maliye Vekilinin kefaleti Mezuniyetine Dair Kanun
1.5.1928
1229
Şehir ve Köy Yatı Mekteplerinin 1928 Masarifi Hakkında Kanun
1.5.1928
1230
22.6.1927 Tarih ve 1130 Numaralı Maarif Vergisi Kanununa Bazı Mevad Tezyiline Dair kanun
3.5.1928
1232
Sirkeci ile Haydarpaşa Arasında Feribot Tesisatı Hakkında Keşfiyat İcrasına Dair kanun
7.5.1928
1239
Şark Mıntıkasında Muayyen Vilayet ve Kazalarda Ceraim Takibatiyle Cezalarının Tecili Hakkında Kanun
7.5.1928
1240
Bazı Mebani Sıhhiye İnşaası İçin İki Milyon Liraya Kadar Taahhüdat İcrası Mezuniyetine Dair Kanun
10.5.1928
1244
Sefain ve Müessesatı Askeriyei Bahriye İnşaası ve Esliha ve Mühimmat Mübaayası İçin 24 Milyon Liraya Kadar Taahhüdat İcrası Hakkında Kanun
12.5.1928
1247
1178 Numaralı Kanunun İkinci Maddesiyle Verilen Üç Aylık Müddetin Temdidine Dair Kanun
12.5.1928
1249
Divanı Muhasebat İlamlarının İcrasına Dair Kanun
12.5.1928
1253
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresince Eşhasa Ait, Akümülatörlerin Doldurulması Hakkında Kanun
12.5.1928
1260
Tabiiyet Muamelatından Alınacak Harçlara Dair Kanun
17.5.1928
1264
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi Merkezi ile İstanbul Evkaf Müdiriyetinde İdare Encümenleri Teşkiline ve Vezaifine Dair Kanun
17.5.1928
1265
Anadolu Ajansı Şirketi Tarafından Çekilecek Dahili Telgrafnamelerin Ücretleri Hakkında Kanun
17.5.1928
1268
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 400 üncü Maddesini Muaddil Kanun
SONRAKİ SAYFA