MEVZUAT
UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN 

            Madde 1- İlişik listedeki kanunlar, yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

UYGULANMA İMKANI KALMAMIŞ OLAN KANUNLARIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI
HAKKINDA KANUNUN 1 inci MaddeSİNİN EKİ
LİSTE
Kanun
Tarihi
No
Adı
7.6.1336
6
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Teşkiline Dair Kanun.
2.8.1336 
10
Ardiye Resminin on Misline İblağına Dair Kanun
23.8.1335
16
Memaliki Müstahlasa Ehalisinden Temettü ve Akarat Vergilerinin ve Tehcirden Avdet Edenlerden Temettü ve Akar ve Emlak ve Arazi Vergileriyle Küsuratlı Munzammanın İstifası Hakkında Kanun
5.9.1336
18
Nisabı Müzakere Kanunu
26.8.1336
27 
Siirt Sancağının Müstakil Olmasına Dair Kanun
29.9.1336
30 
Aşar Mültezimlerinden Edayı Deyin Edenlerin Emlaki Merhüne ve Mütefevvizelerinin İadesine Dair Kanun
30.9.1336
31
Sigara Kağıdı İstihlak Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
30.9.1336
32
Kibrit İstihlak Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
6.10.1336
35
Müessesatı Diniye ve Sıhhiye Eşyasının Gümrük Resmine Tabi Tutulmasına Dair Kanun
4.10.1336
40
Aksaray Kazasının Müstakil Liva Haline İfrağına Dair Kanun
25.10.1336
43 
Harp Kazançları Vergisinin Tahsiline Dair Kanun
27.11.1336
58
Senei Haliye Ağnam Resmine Bir Misli Zamma Dair Kanun
27.11.1336
59
Tedavülden Kaldırılacak Meskükat-ı Mağşuşenin Temdidi Tedavülü Hakkında Kanun
28.11.1336
62
İdarei Umumiyei Vilayet Kanununun Yüz İkinci Maddesi Fıkrai Ahiresinin İlgasına Dair Kanun
4.12.1336
68
Giresun Müstakil Livası Teşkiline Dair kanun
4.12.13376
69
Ordu Müstakil Livası Teşkiline Dair Kanun
9.12.1336
70
Genç Sancağının Müstakilen İdaresi Hakkında Kanun
11.12.1336
76
Talimgahtan Neşet Eden Efendilere Yüz Ellişer Lira İtasına Dair Kanun
25.12.1336
79
Matbuat Müdüriyeti Umumiyesinin Hariciye Vekaletine Raptına Dair Kanun.
21.2.1337
99
İdarei Umumiyei Vilayet Kanununun 116 ıncı ve 140 ıncı Maddeleri Makamına Kaim Kanun
21.2.1337
100
Muallimin ve Talebinin Askerlikten Tecilleri Hakkında Kanun
30.4.1337
117
Edirne Teşkilatı Adliye Kanununun Altıncı Maddesinin Tadiline Dair Kanun
30.4.1337
118
Muamelatı İttihamiyenin İlgasına Dair Kanun
30.4.1337
120
Vilayatı Müstahlasa Ahalisine Verilmiş Olan Tohumlukların Affı Hakkında Kanun
30.4.1337
121
Ordu-Sivas Tarikinin Turuku Umumiye Meyanına İthaline Dair Kanun
16.5.1337
124
Tokat'da Emlaki Emiriyeden Mutruk Kalhanenin Bedeli Mukadder Mukabilinde Mahalli Belediyesine Terki Hakkında Kanun
4.7.1337
131
Şurayı Devletin Memurin Muhakematına Müteallik Vezaifinin Sureti İfası Hakkında Kanun
16.7.1337
136
Nüfus Vukuatının Altı ay Müddetle Cezai Nakliden Muafiyetine Dair Kanun
16.7.1337
138
Garp Cephesinde Bilfiil Harekatı Askeriye Sahası Olan Mevakıa Münhasır Olmak Üzere Aşarın sureti Cibayetine Dair Kanun
3.8.1337
143
İhracat Resminin ilgasına Dair Kanun
5.8.1337
145
Elviyei Selasede Vergilerin Sureti Cibayetine Dair Kanun
31.12.1337
161
Düşmandan İstirdat Edilen veya Edilecek Olan Mahaller Ahalisine Muavenet hakkında Kanun
3.11.1337
163
Sulh Hakimleri Kanununun 4 üncü Maddesinin Tadiline Dair Kanun
10.10.1337
164
Vilayeti Müstahlasa Ahalisine Verilmiş Olan Tohumlukların Affı Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesine Müzeyyel Kanun
8.12.1337
169
Gaziantep Ahalisine Muavenet Hakkında Kanun
22.12.1337
175
Münhasıran Gümrük Muamelatını Teftiş İçin Maliye Vekaletinde Dört Müfettişlik İhdası Hakkında Kanun
31.12.1337
177
Şurayı Devletin Memurin Muhakematına Müteallik Vezaifinin Sureti İfası Hakkındaki 4 Temmuz 1337 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun
5.1.1338
178
Ciheti Askeriye Emrine Bulunan Lagar Hayvanatın Bilabedel Muhtacini Zürraa İtası Hakkında Kanun
4.1.1338
180
Mut Kazasının Kale Mahallesinde Vaki Maamüştemilat Bir Kıt’a Hamam Arsanın mut Kazası Belediyesine Terkine Dair Kanun
21.1.1338
183
Tescili Takibat Hakkında Kanun
21.2.1338
192
1338 Senesi Emlak ve Temettü Vergileriyle Ağnam Resminin ve Harp Kazançları Vergisinin sureti Tahsiline Dair Kanun
25.2.1338
194
Ferağ ve İntikal Harçlarının Tadilini Mutazammın 27.2.1329 Tarihli Kanunu Muvakkata Müzeyyel 21.10.1335 Tarihli Kararnamede Muayyen Müddetin İnkızasından İtibaren Bir Sene Daha Temdidi Hakkında Kanun
26.2.1338
195
Zahire İthalatından Alınmakta Olan Gümrük Resmi Hakkında Kanun
11.3.1338
204
Seferberlikte Mali Zati Binek Hayvanatının İaşesine Dair Kanun
8.4.1338
212
Harbiumumi Esnasında Kura Ahalisine Zimmet Kaydolunan Aşarın Sureti Cibayeti Hakkında Kanun
11.4.1338
213
Kars-Ardahan-Borçka-Hopa Tarikinin Turuku Umumiye Meyanına İthaline Dair Kanun
11.4.1338
214
Beyazit livasına İthal Olunacak Zahair hakkında Kanun
15.4.1338
215
Sigara Kağıtları, Kibrit ve Kav Kutularının İstihlak Resmine Dair 12 ve 14 Mart 1334 Tarihli Kanunlara Müzeyyel Kanun
16.4.1338
220
Kibrit İstihlak Resminin Tezyidi Hakkında Kanun
16.4.1338
221
Sigara Kağıdının İstihlak Resminin Tezyidine Dair Kanun
18.4.1338
223
Mükellefiyeti Nakliyeyi Askeriye Kanun
2.5.1338
228
Müecceliyeti Askeriye Vergisi Hakkında Kanun
9.2.1338
231
Harp Kazançları Vergisi Kanununun 27 inci Maddesinin Birinci Fıkrasını Muaddil Kanun
18.6.1338
238
Zahire İthalatından Alınan Gümrük Rüsumunun Temdidi Meriyetine Dair Kanun
2.7.1338
240
Elviyeyi Selasede Vergilerin sureti Cibayetine Dair Kanun
20.7.1338
246
Müccelliyeti Askeriye Vergisi Kanununu Muaddil Kanun
31.7.1338
248
Garp Cephesinde Bilfiil Harekatı Askeriye Sahası Olan Mevaki Aşarı Hakkında 16 Temmuz 1337 Tarihli Kanunun Temdidi Meriyetine Dair Kanun
 
SONRAKİ SAYFA