3493 Sayılı Kanun
 
 
6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA, 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUNDA VE 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA VE BU KANUNDAKİ BAZI CEZALARIN İDARİ CEZAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE DAİR KANUN
 

 MADDE 1-6831 sayılı Orman Kanununun 14'üncü maddesinin ( C ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ( D ) ve ( E ) bentleri eklenmiştir.

            C)Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;
            D)Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak;
            E)Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak; 
            Yasaktır.

 MADDE 2-6831 sayılı Orman Kanununun 91'inci maddesinin 6 'ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 14 'üncü maddenin ( C ) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere 10.000 lira, ( D ) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere 100.000 lira para ceza verilir.

 MADDE 3-6831 sayılı Orman Kanununun 92 'inci maddesinin 1 ve 2 'inci fıkraları aşağıdaki değiştirilmiştir.
 Bu Kanunun 16 'ıncı maddesi gereğince ormanlardan izin almadan açılan maden ocakları idarece kapatılır.Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına el konulur.El konulan malların mahkemece müsaderesine karar verilir.El konulan ve müsaderesine karar verilen mallar hakkında bu Kanunun 84 'üncü maddesi uygulanır.
 Bu Kanunun 16 'ıncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara 500.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 4-6831 sayılı Orman Kanununun 94 'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 94-Bu Kanunun 18 'inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve şeritle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretme tesislerini izinsiz kuranlara 100.000 lira para cezası verilir.Bunların işletilmesi men edilir.Bu tesisler Devlet ormanları içinde kurulmuş ise el konulur.El konulan malların mahkemece müsaderesine karar verilir.El konulan ve müsaderesine karar verilir.El konulan ve müsaderesine karar verilen mallar hakkında bu Kanunun 84 'üncü maddesi hükmü uygulanır.
 Bu Kanunun 14 'üncü maddesinin ( E ) bendinde yazılı fiilleri işleyenlere 10.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 5- 6831 sayılı Orman Kanununun 95 'inci maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 Bu Kanunun 19 'uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan sokanlarla, ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi ve deve için 500 lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için 200 lira, küçükbaş hayvanların beheri için 100 lira para cezası verilir.

     MADDE 6-6831 sayılı Orman Kanununun 96 'ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 96-Bu Kanunun 20'inci ve 21'inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere 10.00 lira para cezası verilir.

 MADDE 7-6831 sayılı Orman Kanununun 97'inci maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tesbit edilen hadde nazaran daha yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için 5.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 8-6831 sayılı Orman Kanununun 99'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 99- 37'inci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet etmeyenlere 5.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 9-6831 sayılı  Orman Kanununun 100'üncü maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.
 Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlara 100.000 lira para cezası verilir.Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenlere 50.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 10-6831 sayılı Orman Kanununun 101'inci maddesinin 1 ve 2. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50'inci maddede  yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahiplerine 500.000 lira para cezası verilir.
 Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara 1.000.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 11-6831 sayılı Orman Kanununun 102'inci maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 51'inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman planlarında ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli tedbirleri almayan orman sahiplerine 500.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 12-6831 sayılı Orman Kanununun 103'üncü maddesi aşağidaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 103-67'inci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere 100.000 lira para cezası verilir.Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyalan gibi hallerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satış maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya hayvan sokulması veya girmesi suretiyle orman yetiştirme alanlarında zarara sebebiyet verenlere 300.000, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere 100.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 13-6831 sayılı Orman Kanununun 107'inci maddesi aşağıdaki şekilşde değiştirilmiştir.
 
            MADDE 107-74'üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülki amiri tarafından 20.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 14-6831 sayılı Orman Kanununun 110'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 110-76'ıncı maddedeki yasak fiilieri işleyenlerle orman içine sönmemiş sigara atanlara 50.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 15-6831 sayılı Orman Kanununa 111'inci maddeden sonra (111 a) maddesi olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

             MADDE 111 a)-Bu Kanunda mercii belirtilmemiş idari para cezaları, orman işletme şefleri tarafından verilir.Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzeride inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre orman idaresince tahsil olunur.

 MADDE 16-1475 sayılı İş Kanununun 97'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 97-Bu Kanunun 3'üncü maddesi hükmüne aykırı davrananlardan; beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıranlara 100.000 lira, daha fazla işçi çalıştıranlara 300.000 lira para cezası verilir.
 Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra suçun tekrar işlenmesi halinde yukarıda yazılı para cezaları yarısı oranında artırılarak uygulanır.

 MADDE 17-1475 sayılı İş Kanununun 98'inci maddesinin (A) bendinin (6) numaralı alt bendinden sonra paragrafı ile (B) ve ( C) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.ç
 Beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekiline 100.000 , daha fazla işçi çalıştıranlara 300.000 lira para cezası, tekrarı halinde belirtilen bu cezalar iki kat olarak verilir.
 B)24'üncü maddesindeki hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran veya işyerine yeni işçi alan işveren veya vekiline işten çıkardığı veya işe aldığı her işçi için 500.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 18-1475 sayılı İş Kanununun 99'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 99-A)İşçinin bu Kanunda veya toplu iş sözleşmesinden veya hizmet akdinden doğan ve 26'ıncı maddede belirtilen ücretini süresi içinde kasten; ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya işveren vekiline bu durumda bulunan her işçi için 300.000 lira para cezası verilir.
             B)(1)-30'uncu maddede yazılı ücrete ilişkin hesap pusulaları işçiye vermeyen, 31'inci maddede gösterilen tutarda fazla olarak işçi ücretlerinden zarar karşılığı kesinti yapan veya zarar yapmaksızın işten çıkan işçiye tazminatını iade etmeyen veya mahsup yaptığı halde istek üzerine hesap ve belgeleri göstermeyen, 32'inci maddede belirtilen sebepler dışında işçiye ücret kesintisi cezası kesen yahut bu paraları aynı bentte gösterilen sürede bu hesaba yatırmayan işveren veya vekiline 200.000 lira para cezası verilir.
            (2)-33'üncü maddede belirtilen komisyonun tespit ettiği asgari ücretleri işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, 34'üncü naddede sözü edilen sebepler dolayısıyla çalişmayan işçiye yarım ücret ödemeyen, 35'inci maddede yazılı şartlar dışında fazla çalışma yaptıran veya aynı maddede gösterilen fazla çalışma ücretini ödemeyen veya noksan veya 36 ve 37'inci maddelerdeki hükümlere aykırı ödeyen 38, 41,42,43,47 ve 54'üncü maddelerdeki şartlar ve usullere uymayarak bu maddelerde gösterilen ücretleri ödemeyen veya noksan ödeyen işveren veya vekiline 500.000 lira para cezası verilir.
             (3)-48'inci maddede gösterilen yüzdelerin hesabına ait usullere uymayan, 52'inci maddenin son fıkrasında belirtilen ücretsiz ilave izni vermeyen veya ücretli izin kullanan işçiye peşin olarak bu izne ait ücretini ödemeyen veya 56'ıncı maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan hizmet akdinin feshi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen, 57'inci maddede belirtilen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden veya 60'ıncı maddede sözü edilen sebepler dolayısıyla işçi ücretinden indirme yapan işveren veya işveren vekiline 1.000.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 19-1475 sayılı İş Kanununun 100'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 100-Bu Kanunun 61'inci maddesinde ve bu maddede belirtilen tüzükte tespit olunan iş müddetlerine aykırı olarak işçilerini çalıştıran veya 64'üncü maddedeki ara dinlenmelerini bu maddeya göre uygulamayan veya işçileri 65'inci maddeye aykırı olarak geceleri 7,5 saatten fazla çalıştıran, gece ve gündüz postakarını değiştirmeyen, 67'inci madde hükmüne aykırı hareket eden, 68'inci madde hükümlerine aykırı olarak bu maddede belirtilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları ve her yaştaki kadınları çalıştıran, 69'uncu maddede anılan tüzük hükümlerine aykırı olarak hareket eden ve aynı maddenin 1. fıkrasıdaki yazılı yasağa uymayan, 70'inci maddedeki hükme aykırı olarak doğumdan evvel ve sonraki müddetlerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin vermeyen, 72'inci maddede belirtilen tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline 1.500.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 20-1475 sayılı İş Kanununun 101'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
            MADDE 101-Bu Kanunun 73'üncü maddesi hükmüne aykırı hareket eden, 74'üncü maddenin 2. fıkrasında belirtilen kurma veya işletme belgesi almadan bir işyerini açan, 74'üncü maddenin 1. fıkrasında belirtilen tüzüklerdeki hükümlere uymayan işveren veya işveren vekiline, alınmayan her işçi sağlığı veya iş güvenliği tedbiri için 1.000.000 lira para cezası verilir.Alınmayan tedbirler oranında takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır.

 MADDE 21-1475 sayılı İş Kanununun 102'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 102-Bu Kanunun 75'inci maddesine göre durdurulan işi izin almadan devam ettiren veya kapatılan işyerini izinsiz açan işveren veya vekiline 1.500.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 22-1475 sayılı İş Kanununun 103'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 103-76'ıncı maddede öngörülen tüzükteki "işçi Sağlığı ve İş Kurulu "nu işyerinde kurmaktan kaçınan veya kurup da çalışmasına engel olan işveren veya işveren vekiline 1.000.000 lira para cezası verilir.Bu cezanın kesinleşmesinden sonra maddede belirtilen ceza yarısı oranında artırılarak uygulanır.

  MADDE 23-1475 sayılı İş Kanununun 104'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 104-Bu Kanunun 77'inci maddesi hükümlerine aykırı davrananlara 100.000 lira, ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıran veya 78'inci maddede belirtilen tüzükte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline 1.500.000 lira, 79'uncu madde hükmü gereğince işçilere doktor raporu almayan veya istek halinde ilgili memura göstermeyen veya 80'inci madde gereğince alınması gereken raporu almayan veya bu raporları istek halinde yetkili memurlara göstermeyen işveren veya vekiline 500.000 lira, 81'inci maddede öngörülen tüzükte gösterilen şartlara ve usullere uymayan ve 82'inci maddede anılan tüzük hükümlerini yerine getirmeyen işveren veya işveren vekiline 1.500.000 lira para cezası verilir.Bu cezanın kesinleşmesinden sonra yukarıda sayılan suçların tekrar işlenmesi halinde belirtilen cezalar yarısı oranında artırılarak uygulanır.

 MADDE 24-1475 sayılı İş Kanununun 106'ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 106-Bu Kanunun 89'uncu maddesinin 2. fıkrasında sayılan yükümlülükleri yerine getirmeyen ve aynı maddenin 1. fıkrasındaki yetkili makam ve iş müfettişlerine karşı gereken kolaylığı göstermeyen işveren veya işveren vekiline, 93'üncü maddede öngörülen tüzük hükümlerine ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki bildiri şartına uymayan işveren veya işveren vekillerine 94'üncü maddenin 1. fıkrasındaki yasaklara uymayan işveren veya işveren vekilleriyle 94'üncü maddenin 2. fıkrasındaki yasaklara uymayan işçilere 200.000 lira para cezası verilir.

            Yukarıda sözü geçen yetkili makam ve iş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında istedikleri bilgileri vermeyen veya görevlerini yapma veya sonuçlandırmaya engel olan kimselere eylem başka bir suçu oluşturursa dahi ayrıca 1.000.000 lira para cezası verilir.
            Bu cezanın kesinleşmesinden sonra yukarıdaki fıkralarda yazılı olan suçların tekrar işlenmesi halinde belirtilen cezalar yarısı oranında artılarak uygulanır.

 MADDE 25-1475 sayılı İş Kanununun 107'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
            MADDE 107-Bu bölümde cezası özel olarak gösterilmemiş olan yasaklara aykırı hareket eden iveya zorunluluklara uymayan işveren veya işveren vekillerine 200.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 26-1475 sayılı İş Kanununun 108'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 108-Bu Kanunda öngörülen idari nitelikteki para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce verilir.98'inci maddenin (D) bendindeki ceza hükümleri uygulamaya mahallin sulh ceza mahkemeleri, 105'inci maddesinde yer alan eylemlerden dolayı açılan davalarda ise asliye ceza mahkemeleri yetkilidir.Bu davalar acele mevaddandır.

            İdari nitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre teblig edilir.Bu para cezalarına karşı tebliğ tarihinden 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır.Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme 

            Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahalli mal memurluğunca tahsil olunur.

 MADDE 27-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7'inci maddesinin (J) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             J)Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak ve bu Kanunun 13, 14,16,17,18,35,65 'inci madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek,

 MADDE 28-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 14'üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükmüne uymayanlara 50.000 lira para cezası verilir.

 MADDE 29-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 16'ıncı maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükmünlerine aykırı hareket edenler 50.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 30-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 17'inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükümlerine uymayanlar 100.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 31-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18'inci maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükümlerine aykırı olarak izinsiz yapı yapanlar 100.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 32-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 21'inci maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 50.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 33-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25'inci maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükümlerine uymayanlar 50.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 34-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 26'ıncı maddesinin 4 ve 5. fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
            Bu maddenin 1. ve 2. fıkraları hükümlerine uymayan araçları kullanan sürücüler 10.000 lira para cezası ile cezalandırılr.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

 MADDE 35-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 28'inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükmüne uymayanlar 10.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 36-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 31'inci maddesinin 2. ve 3. fıkraları birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            (a)bendinde sayılan gereçleri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir durumda bulundurmayan sürücüler 10.000 lira; (b) bendine göre araçlarında taksimetre, takograf bulundurmayan, kullanmayan veya kullanabilir durumda bulundurmayan sürücüler 100.000 lira para cezası ile cezalandırılır.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Ayrıca trafik zabıtasınca, (b) bendi hükmüne uygun durumda bulunmayan araçlar, eksikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.
 
 MADDE 37-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 36'ıncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Sürücü belgesine sahip olmadan araç sürenler 50.000 lira para cezası ile cezalandırılır.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

 MADDE 38-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 39'uncu maddesinin ( c ) bendi ile maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             ( c ) Sürücü belgelerinin geçerlilik süresi:
 
            Sürücü belgelerinden (K) sınıfı sürücü aday belgesi altı ay geçerlidir.Diğer sürücü belgelerinin İçişleri Bakanlığınca gerekli görüldüğünde değiştirilmesi zorunludur.
 
            (a) ve ( b) bentlerindeki hükümlere uymayan sürücüler ile bunlara araç kullandıranlar 30.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 39-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42'inci maddesinin ( c ) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            1.Sürücü belgesi alacakların sağlık muayeneleri, mahallin mülki amiri tarafından yapılabileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında veya resmi ve özel sağlık kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda görevli tek tabip tarafından da yapılabilir.Ancak özel sağlık kuruluşlarda görevli tabiplerce verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.
            2.Sürücü sınavlarının ve sağlık muayenelerinin yapılma esasları, sürücü belgeleri ile bu belgelerin verilmesine, yenilenmesine ve diğer hususlara dair şartlar, esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.

 MADDE 40-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48'inci maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bunlardan yönetmelikle belirtilen miktarın üzerinde alkollü içki kullandığı tesbit olunanlar 50.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 41-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 49'uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükmüne aykırı olarak taşıt kullananlar 50.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca tsecil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.

 MADDE 42-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51'inci maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli usullerle yapılan tesbit sonucu hız sınırlarını; yüzde ondan yüzde elliye (elli dahil) kadar aşan sürücüler 20.000 lira , yüzde elliden fazla aşan sürücüler 30.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 43-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 59'uncu maddesinin 2., 3., 4. ve 5. fıkraları  birleştirilerek  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
            Zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan, duraklayan sürücüler 10.000 lira, zorunlu haller dışında duraklayan sürücüler 15.000 lira, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan parkeden sürücüler 15.000 lira, zorunlu haller dışında parkeden araç sürücüleri ise 30.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 MADDE 44-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65'inci maddesinin 3. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Yukarıdaki bentlerden (a),( c),(f),(g),(h),(i),(j) bent hükümlerine uymayanlar 10.000 lira, (b),(d),(e) bentlerindeki şartlara uymayanlar 30.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

            Sürekli veya süreksiz olarak mamul veya ham madde yükü naklettiren kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzelkişilere ait işletmeler, yük nakli yaptırdıkları araçların azami toplam ağırlıklarını dikkate alarak yükleme yaptırmakla zorunludur.Buna aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzelkişiler her araç için 50.000 lira para cezası ile cezalandırılır.

 MADDE 45-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 70'inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükümlerine uymayanlar 20.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 MADDE 46-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81'inci maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinde ayrılan veya (b) bendindeki hükümlere uymayan sürücüler 100.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 MADDE 47-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 82'inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu madde hükümlerine uymayanlar 10.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 MADDE 48-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114'üncü maddesinin 3,4,5,ve 6. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 ve 8. fıkraları kaldırılmıştır.

            Yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutanağın bir sureti ilgili mahkemeye 7 iş günü içinde gönderilir.

            Para cezaları yetkili memurlarca derhal tahsil edilir.Bu tahsilat makbuz karşılığında yapılır.Bu makbuzlar damga vergisinden muaftır.

            Para cezaları derhal tahsil olunamadığı takdirde "ceza tutanağı" tanzim edilir ve bir sureti ilgili mal sandığına 7 iş günü içinde gönderilir.

            Birinci fıkraya göre yetkili kılınmış personel, sayman mutemeti olarak görevlendirilmeden, makbuz karşılığı para cezası tahsil eder.

 MADDE 49-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            MADDE 115-Tahsilat derhal yapılmadığı takdirde, para cezalarının tutanağın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekir.10 gün içinde ödenmeyen cezalar iki katına çıkar ve ödeme süresi 10 gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen cezalar üç katına çıkar.

            Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır.

            Bu para cezaları, Maliye ve Gümrük Bakanlığının Sayman mutemetlerine, mal sandıklarına veya 114'üncü maddesinin 1. fıkrasına göre yetkili kılınmış personele ödenebileceği gibi, banka veya P:T:T: aracılığı ile de ödenebilir.

            116'ıncı maddede öngörülen itiraza ilişkin hüküm saklı kalmak üzere,para cezaları ile mahkemelerce verilen ve sadece hafif para cezalarına ait olan hükümler kesindir.

 MADDE 50-2918 sayılı Karatolları Trafik Kanununun 118'inci maddesinin 2. ve 4. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanları toplamı yönetmelikte belirtilen sayıyı aştığı, Bilgi İşlem Merkezince tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre iki ay süre ile geri alınır.Ayrıca yönetmelikte belirtilen esaslara göre trafik eğitimine de tabi tutulabilirler.

             Bu madde ve diğer ilgili maddelerdeki hükümlere göre sürücü belgeleri geri alınanlardan geri alma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler, 100.000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 MADDE 51-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 123'üncü maddesinin 4. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Bu madde hükümlerine ve Yönetmelikteki şartlara uymayan kurs sahiplerine Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, olayın özelliğine göre belirlenecek süre içinde şartlara uymaları yazılı olarak bildirilir.Bu süre içinde şartların yerine getirilmemesi halinde kurs sahipleri 500.000 liradan 2.000.000 liraya kadar hafif para cezası, tekrarında ise yazılı uyarı yapılmaksızın 1.000.000 liradan 3.000.000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar ve ayrıca kurs 15  günden az olmamak üzere süreli veya süresiz olarak kapatılabilir.

            Belge alınmadan açılan kursların sahipleri 1.000.000 lira hafif para cezası ile cezalandırılır.Ayrıca, belge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.

  MADDE 52-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129'uncu maddesinin 1. fıkrası (b) bendinin 4 numaralı alt bendinden sonra aşağıdaki bentler, 5. ve 6. alt bent olarak ilave edilmiş ve 5. alt bendin numarası 7 olarak değiştirilmiştir.

            5.Bu Kanunun 114'üncü maddesine göre tahsil edilen para cezalarının %10'undan,

            6.Ad ve/veya soyad veya tescil edilmiş ticari ünvan ihtiva eden plaka satışlarından elde edilen gelirlerden,

 MADDE 53-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 113'üncü maddesi ile 116'ıncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 MADDE 54-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108'inci maddesinin 6. ve 98,99,101,104. maddelerinin son fıkralarındaki 10.000 liradan 30.000 liraya kadar olan hafif para cezaları "200.000 liradan 1.000.000 liraya kadar hafif para cezasına" çıkartılmıştır.

 MADDE 55-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 32/2,61/2,72/2,91/4'üncü fıkralarındaki ve 13,23,34,37,44,58,60,62,63,64,66,67,68,69,73,75,76,77,78,79,94'üncü maddelerinin son fıkralarındaki para cezaları "10.000 liraya" ,30'uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki ve 46,52,53,55,56,74'üncü maddelerinin son fıkralarındaki para cezaları "15.000 liraya" ve 57,71 ve 81'inci maddelerin son fıkralarındaki para cezaları "20.000 liraya", 47 ve 54'üncü maddelerinin son fıkrasındaki para cezaları "30.000 liraya" çıkartılmıştır.

 MADDE 56-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            GEÇİCİ MADDE 8.Şoför Ehliyetnameleri ve Sürücü Belgeleri değiştirilip yenileninceye ve sürücü sicillerine ait kayıtlar Bilgi İşlem Merkezine aktarılıncaya kadar, bu Kanunun 118'inci maddesinde öngörülen ceza puanı uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri tarafından Yönetmelikte gösterilen usul ve esaslara göre yapılır.

            Ceza puanı uygulamasına İçişleri Bakanlığının tespit ve ilan edeceği tarihte başlanır.ü

 MADDE 57-2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 61'inci maddesi ve başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            İdari Cezalar
            MADDE 61-7'inci maddede belirtilen süreyi üç ay geçirmiş olan sigortalılara Bağ-Kur İl Müdürü tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle 10.000 lira para cezası verilir.
            İdari nitelikteki para cezaları ilgililere usulüne göre tebliğ edilir.Bu para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine itiraz edebilir.İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılır.Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahalli mal memurluğunca tahsil olunur.

            GEÇİCİ MADDE-Bu Kanunun yürülüğe girdiği tarihten önce 6831,1475,2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına  çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir.Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ-Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir.Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarını Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler.Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezakarın İnfazı Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
 Bu Kanunun yürülüğe girdiği tarihten önce 6831,1475,2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkumiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir.İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazın Hakkında Kanunun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.

 MADDE 58-Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

 MADDE 59-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.