3528 Sayılı Kanun  
 
1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 26 NCI MADDESİNE BİR FIKRA VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
 

            MADDE 1-1475 sayılı İş Kanununun 26'ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödenmesi yapılamaz.

            MADDE 2-1475 sayılı İş Kanununa aşağıdaki ek ve geçici madde eklenmiştir.

            EK MADDE 3-5'inci maddnin 1. fıkrasının 2 numaralı bendi ile 5 numaralı bendinde sayılan işyerlerinde çalışan işçiler hakkında 26,28,31 ve 32'inci madde hükümleri uygulanır.Bu maddelere muhalefet halinde ilgililer hakkında muhalefete ilişkin ceza hükümleri tatbik edilir.

            GEÇİCİ MADDE 12-74'üncü maddenin 2. fıkrasına göre çıkartılması gereken İşyerlerini Kurma İzni ve İşletme Belgesi Verilmesine İlişkin Tüzük yürürlüğe girmeden önce kurna izni alınmadan açılmış bulunan işyerlerine, kurma izni aranmaksızın ve gerekli şartları haiz olmaları kaydıyla işletme belgesi verilebilir.

            MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
            MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bkanlar Kurulu yürütür.