milletlerarası sözleşmeler
 
NÜKLEER KAZA HALİNDE ERKEN BİLDİRİM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
  
            Madde 1- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından hazırlanarak Viyana'da 26 Eylül 1986 tarihinde imzaya açılan ve aynı tarihte Hükümetimiz tarafından imzalanan Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin (11/2 maddesine ihtirazi kayıt konulmak suretiyle) onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.