İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN


            Madde 1.- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            g) Görevden uzaklaştırılan , görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan kanunlar gereğince tam veya eksik aylığa müstahak bulunanların emeklilik keseneğine esas aylık ücretlerinin yarısı;

            Kanunlarına göre bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise emeklilik keseneğine esas aylık veya ücretlerinin tamamı.

            Madde 2.- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 31 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            15 inci maddenin (g) fıkrasının birinci bendinde yazılı olanların fiili hizmet müddetleri yarım hesaplanır.

            Madde 3.- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            Geçici Madde 195.- Bu kanunun yayımı tarihinden önce görevden uzaklaştırılan, bakanlık emrine alınan, herhangi bir suçtan tutuklanana veya gözaltına alınanlarla kadro dolayısıyla açıkta olanlardan , kanunlarına sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazandıkları halde 15 inci maddenin (g) fıkrası ile 31 inci maddenin son fıkrası gereğince fiili hizmet süreleri yarım hesaplananların istekleri üzerine,  kesenek farkları kendileri, karşılık farkları ise kurumlarınca ödenmesi suretiyle fiili hizmet süreleri tam olarak hesaplanır.

            Madde 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.