Milletlerarası Sözleşme
 
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 


            Madde1.-16  Eylül 1987 tarihinde Montreal de imzaya açılan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Protokol"e katılmamız uygun bulunmuştur.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.