Ticaret Mevzuatı
 
 
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
KABUL TARİHİ : 07/12/1994
KANUN NO : 4054
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/12/1994
RESMİ G. NO : 22140
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 34-1
DÜSTUR SAYFA : 0059
 
 
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
Madde   1 : AMAÇ 
Madde   2 : KAPSAM 
Madde   3 : TANIMLAR
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
YASAKLANAN FAALİYETLER
Madde   4 : REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA,UYUMLU EYLEM VE KARARLAR 
Madde   5 : MUAFİYET 
Madde   6 : HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI 
Madde   7 : BİRLEŞME VEYA DEVRALMA
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUN YETKİLERİ
Madde   8 : MENFİ TESPİT 
Madde   9 : İHLALE SON VERME 
Madde 10 : ANLAŞMA, BİRLEŞME VE DEVRALMALARIN KURULA BİLDİRİLMESİ 
Madde 11 : BİRLEŞME VE DEVRALMANIN KURULA BİLDİRİLMEMESİ 
Madde 12 : BİLDİRİM 
Madde 13 : MUAFİYET VE MENFİ TESPİT KARARLARININ GERİ ALINMASI 
Madde 14 : BİLGİ İSTEME 
Madde 15 : YERİNDE İNCELEME
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ PARA CEZALARI
Madde 16 : PARA CEZALARI 
Madde 17 : SÜRELİ PARA CEZALARI 
Madde 18 : BU KANUNA GÖRE VERİLEN PARA CEZALARININ NİTELİĞİ VE UYGULANMASI 
Madde 19 : PARA CEZALARI VE SÜRELİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞAMI
ÜÇÜNCÜ KISIM
TEŞKİLAT 
Madde 20 : REKABET KURUMU 
Madde 21 : REKABET KURUMUNUN TEŞKİLATI
BİRİNCİ BÖLÜM
REKABET KURULU
Madde 22 : KURULUN TEŞEKKÜLÜ 
Madde 23 : ATANMA ŞARTLARI 
Madde 24 : GÖREV SÜRELERİ 
Madde 25 : YASAKLAR 
Madde 26 : YEMİN
Madde 27 : KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 28 : KURULUN ÇALIŞMA ESASLARI
İKİNCİ BÖLÜM
Madde 29 : BAŞKANLIK
Madde 30 : BAŞKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 31 : BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 32 : HİZMET BİRİMLERİ
Madde 33 : DENETİM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 34 : KURUM PERSONELİNİN STATÜSÜ
Madde 35 : REKABET UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
Madde 36 : REKABET UZMANLIĞI
Madde 37 : ÜCRET VE DİĞER MALİ HAKLAR
Madde 38 : EMEKLİLİK VE HİZMET SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 39 : KURUMUN GELİRLERİ
DÖRDÜNCÜ KISIM
MESLEK GRUPLARI
Madde 40 : ÖNARAŞTIRMA
Madde 41 : ÖNARAŞTIRMANIN SONUÇLANMASI
Madde 42 : BAŞVURU SAHİPLERİNE BİLDİRİM
Madde 43 : KURULUN SORUŞTURMAYA BAŞLAMASI
Madde 44 : DELİLLERİN TOPLANMASI VE TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Madde 45 : TEBLİGAT VE CEVAP VERME
Madde 46 : SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI
Madde 47 : SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISINA İLİŞKİN ESASLAR
Madde 48 : NİHAİ KARAR
Madde 49 : GÖRÜŞMELERİN GİZLİLİĞİ
Madde 50 : GÖRÜŞMEDE USUL
Madde 51 : TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 52 : KARARLARDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSULAR
Madde 53 : KARARLARIN YAZILMASI
Madde 54 : SÜRELERİN BAŞLAMA TARİHİ
Madde 55 : KURUL KARARLARINA KARŞI YARGI YOLU
BEŞİNCİ KISIM
REKABETİN SINIRLANMASININ ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ SONUÇLARI
Madde 56 : BU KANUNA AYKIRI ANLAŞMA VE KARARLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
Madde 57 : TAZMİNAT HAKKI
Madde 58 : ZARARIN TAZMİNİ
Madde 59 : İSPAT YÜKÜ
ALTINCI KISIM
SON HÜKÜMLER
Madde 60 : KURUMUN PARA, EVRAK VE MALLARI ÜZERİNDE İŞLENEN SUÇLAR
Madde 61 : TEBLİGAT
Madde 62 : YÖNETMELİKLER
Madde 63 : UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 64 : YÜRÜRLÜK
Madde 65 : YÜRÜTME