4208 Sayılı Kanun
 
 
KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
    
KABULTARİHİ : 13/11/1996
KANUN NO : 4208
 
RESMİ G.TARİHİ :  19/11/1996
RESMİ G. NO : 22822
 
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 36
DÜSTURSAYFA :
 
 
BİRİNCİ KISIM
KARAPANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde  1 : AMAÇ VE KAPSAM 
Madde  2 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Madde   3 : MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde   4 : MALİ SUÇLASRLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ  
Madde   5 : BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde   6 : SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA VE USUL HÜKÜMLERİ 
Madde   7 : KARAPARANIN AKLANMASI SUÇUNCA CEZA  
Madde   8 : ZAMANAŞIMI  
Madde   9 : TEDBİR KONULMASI 
Madde 10 : KONTROLLÜ TESLİMATIN ŞARTLARI  
Madde 11 : KONTOLLÜ TESLİMAT KARARI VE USULLERİ 
Madde 12 : YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANIŞ  
Madde 13 : YETKİLİ MAHKEME 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 14 : EK ÖDEMELER  
Madde 15 : YÖNETMELİKLER 
İKİNCİ KISIM
DİĞER KANUNLARDA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM 
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNA EKLENEN HÜKÜM 
Madde 16 :  
İKİNCİ BÖLÜM
178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEŞVİK VE VERGİYE DAİR HÜKÜMLER
Madde 21 : 
ÜÇÜNCÜ KISIM
GEÇİCİ MADDELER, YÜRÜRLÜLÜK, YÜRÜTME
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 :
Madde 22 : 
Madde 23 :