4208 Sayılı Kanun  
 
   
  
4208 Sayılı KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 
BİRİNCİ KISIM 
KARAPANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

            AMAÇ VE KAPSAM  
            Madde 1-  Bu Kanunun amacı, karapara aklanmasının önlenmesi konusunda uygulanacak esasları belirlemektir.  

            TANIMLAR  
            Madde 2- Bu Kanunda geçen;  
            a)Karapara;  
            1. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanundaki,  
            2 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanundaki,  
            3 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, ve Nakli Hakkında Kanundaki,  
            4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanundaki,  
            5 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesinin 2 ve 3 numaralı bentlerindeki,  
            6. 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki Devletin Şahsiyetine Karşı İşlenen Cürümler ve aynı Kanunun 179, 192, 264, 316, 317, 318, 319, 322, 325, 332, 333, 335, 339, 341, 342, 345, 350, 403, 404, 406, 435, 436, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 504 ve 506 ncı Maddelerindeki,  

            Fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü kıymetli evrakla, mal veya gelirleri veya bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri,  

            b) Karapara Aklama Suçu: Türk Ceza Kanununun 296 ıncı Maddesinde belirtilen haller haricinde, bu Maddenin (a) bendinde sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen karaparanın elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi, bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya niteliğinin veya zilyet ya da malikinin değiştirilmesi , gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması veya karaparanın tespitini engellemeye yönelik fiilleri,  

            c) Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurtiçinde dağıtılacak veya yurtdışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop Maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yeralan Maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü  kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,  

            d) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,  

            e) Koordinasyon Kurulu: Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,  

            ifade eder.  
  

İKİNCİ BÖLÜM 
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

            MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ   
            Madde 3- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak çalışır. Başkanlığın görevleri şunlardır.:  
            1. Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konuda alınması gereken önlemleri almak,  
            2. Karapara ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, inceleme ve araştırmalar yapmak,  
            3. Karapara aklanmasına ilişkin işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek,  
            4. Cumhuriyet savcıları veya cumhuriyet savcıları adına zabıta makamlarınca intikal ettirilen konuları incelemek ve bu makamların karaparanın aklanması suçunun tespitine ilişkin taleplerini yerine getirmek,  
            5. Karaparanın aklanması suçunun işlenip işlenmediği konusunda ön inceleme yapmak ve suçun işlendiğine dair ciddi emarelerin varlığı halinde zabıta makamları ile işbirliği yaparak, bu Kanuna ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun zapt ve aramaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılmasını istemek,  
            6. Ön incelemeye ilişkin işlemler hakkında Cumhuriyet Savcılığına bilgi vermek,  
            7. Araştırma ve incelemeler sırasında karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığının tespiti halinde, ilgilinin hak ve alacaklarına tedbir konulması için durumu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek,  
            8. Karapara aklanması suçunun işlendiğine dair bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek,  
            9. Karapara aklanması suçlarının tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlerle, bankalara ve diğer mali kurumlara ve ilgili gerçek ve tüzel kişilere müşterilerinin kimliklerini tespit zorunluluğu getirilmesi hususlarında Bakanlar Kurulunca karar alınmak üzere teklifte bulunmak ve yapılan işlemler hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek,  
            10. Karapara aklanması suçlarına ilişkin istatistik ve diğer bilgileri toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde ilgili taraf ve mercilere bildirmek,  
            11. Başkanlığın çalışma esas ve usulleri ile kimlik tespiti ve karapara aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulanması hususunda ve bu Kanunun uygulanmasına dair hususlarda gerekli düzenlemeleri yapmak.  

            Başkanlık, karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini Maliye Müffettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtası ile yerine getirir. Görevlendirilecek Maliye Müffettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.  

            Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek Maliye Müffettişleri, Hesap Uzmanları, Bankalar Yeminli Murakıpları, Gelirler Kontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.  

            MALİ SUÇLASRLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREV VE  
             YETKİLERİ  
             Madde 4- Koordinasyon Kurulu; Maliye Müsteşarının başkanlığında, Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanları ile Gelirler Genel Müdürü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu, Afrika ve Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdürü ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanından meydana gelir. Koordinasyon Kuruluna gerektiğinde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı ile Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve T.C. Merkez Bankasından en az genel Müdür düzeyinde birer temsilci üye sıfatıyla katılmak üzere davet olunur. Kurul, gerek duyduğunda diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir.  

            Koordinasyon Kurulu, karapara aklanmasının önlenmesine yönelik çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulunun yürüteceği faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte koordine etmek, uygulamaya ilişkin politikaları tespit etmek, mevzuat düzenleme ve tekliflerini değerlendirmekle görevlidir.  

            BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
            Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Başkanlık ile bu Kanunun 3 üncü Maddesinde belirtilen diğer yetkililerce istenilecek bilgi ve belgeleri vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdürler.  

            Kurul ve diğer yetkililerce kendilerinden bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemezler.  

            SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
            Madde 6- Aşağıda yazılı kimseler, görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.  
            a) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Kurul Hizmetinde çalışan görevliler,  
            b) Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyleri,  
            c) Bu Kanun hükümleri uyarınca yetki kullanan diğer kamu görevlileri,  
            d) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilgilerine ve ihtisaslarına başvurulan gerçek ve tüzel kişiler,  
            e) Karaparanın aklanması işlemleri ile ilgili olarak bilirkişilik görevi ifa edenler.  

            Bu yükümlülük, yukarıda yazılı kimseler bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
CEZA VE USUL HÜKÜMLERİ 

            KARAPARANIN AKLANMASI SUÇUNCA CEZA  
            Madde 7- Karapara aklama suçu fiillerini işleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis ve aklanan karaparanın bir katı ağır para cezasıyla cezalandırılır ve nemaları da dahil olmak üzere karapara kapsamındaki mal ve değerler ile bunların ele geçirilememesi halinde bunlara tekabül eden mal varlığının müsaderesine de hükmolunur.  

            Karapara, terör suçlarından veya Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı kanunla yasaklanmış herhangi bir Madde veya eşya kaçakçılığından elde edilmiş veya suç yukarıda belirtilen terör suçlarına kaynak sağlamak amacı ile işlenmiş ise birinci fıkra hükmüne göre faile verilecek hapis cezası dört seneden az olamaz.  

            Suçun;  
            a) Karaparanın aklanması maksadıyla teşekkül vücüda getirenler ile idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından,  
            b) Görevi sebebiyle memur ve kamu görevlileri ile 3182 sayılı Bankalar Kanununa, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa, Ödünç Para Verme İşleri ile Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen mevzuata göre faaliyet gösteren kurumlarda çalışanlar tarafından,  
            c) Şiddet veya tehditle veya silah kullanarak,  

            işlenmesi halinde hükmolunacak cezalar, ayrıca bir misli artırılır.  

            Bu suçların tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde, üçüncü fıkranın (a) bendi hükmünün uygulanamadığı durumlarda, fiili gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalara hükmolunmakla birlikte, tüzel kişiler de beşyüzmilyonliradan beşmilyar liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.  

            Karapara aklama suçunun, usul veya füruu veya karı-koca veya kardeşlerden biri tarafından karaparanın kaynaklandığı suçları gizlemek amacıyla işlenmesi halinde bu ceza, yarısından üçte ikisine kadar indirilir.  

            ZAMANAŞIMI  
            Madde 8- Karapara aklama suçlarının kovuşturulmasında zamanaşımı süresi on yıldır. Dava açılması zamanaşımını keser.  

            TEDBİR KONULMASI  
            Madde 9- Karaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde, bankalar ve banka dışı mali kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere hak ve alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına; mal, kıymetli evrak, nakit ve diğer değerlerin zaptına, bunların bir tevdi mahalline yatırılmasına ve hak ve alacaklar üzerinde diğer tedbirlerin konulmasına hazırlık tahkikatı sırasında sulh ceza hakimi; yargılama sırasında ise mahkeme tarafından karar verilebilir.  

            Tedbire ilişkin talepler, evrak üzerinden yapılacak inceleme sonucu derhal ve nihayet 24 saat içerisinde sonuçlandırılır.  

            Gecikmesinde sakınca görülen hallerde cumhuriyet savcıları da hak ve alacakların dondurulmasına karar verebilir. Cumhuriyet savcılığı bu kararı en geç 24 saat içinde sulh ceza hakimine bildirir. Hakim en geç 24 saat içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir, onaylanmama halinde, cumhuriyet savcılığının kararı hükümsüz kalır.  

            KONTROLLÜ TESLİMATIN ŞARTLARI  
            Madde 10- Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;  
            a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetlerinin çok ciddi organize edilmiş olması,  
            b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elemanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,  
            c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,  
                d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,  
                e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;  

            1. Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,  
  
            2. Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,  

Zorunludur.  

            KONTOLLÜ TESLİMAT KARARI VE USULLERİ  
            Madde 11. - Kontrollü teslimata, 10 uncu Maddede belirtilen şartların varlığı halinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir.  

            İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, karar gerekmeksizin kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir.  

            Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.  

            YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRI DAVRANIŞ  
            Madde 12- Bu Kanunun 6 ncı Maddesinde sayılan kişiler, gizli kalması lazım gelen hususları ifşa etmeleri halinde, bir seneden üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu sırların maddi menfaat karşılığında ifşa edildiğinin belirlenmesi halinde, elde edilen menfaat ve nemaları da müsadere olunur.  

            Başkanlık ve diğer yetkililerin istediği bilgi ve belgeleri vermeyenler, belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayanlar ve kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayanlar, karaparanın aklanması suçunun tespiti ve önlenmesine ilişkin diğer Bakanlar Kurulu Kararları ile bunların uygulanmasına dair tebliğlere aykırı davrananlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve onikimilyon liradan yüzyirmimilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.  

            YETKİLİ MAHKEME  
            Madde13- Karaparanın aklanması suçuna ilişkin talepler, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, karaparanın bulunduğu yer mahkemesince karara bağlanır.  

            Yabancı ülkelerin 7 nci Maddeye uygun müsadere talepleri ve karaparanın kontrollü teslimatı hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir.  

            Müsadere kararı için talebin, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde yapılması gerekir.  
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

            EK ÖDEMELER  
            Madde 14- Koordinasyon Kurulununun başkan ve üyelerine her toplantı için (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.  

            Karapara aklanmasının önlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulunda,  
            a) Araştırma ve inceleme görevlerinde çalışan denetim elemanlarına (10000)  
            b) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı ve Yardımcılarına (5000)  
            c) Veri toplama, izleme ve değerlendirme işlerinde çalışan uzmanlara (4000), uzman yardımcılarına (3000),  
            d) Yönetim ve büro hizmetlerinde çalışan personele (2000)  
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarı geçmemek üzere bakan onayı ile aylık ek ücret ödenir.  

            Görevlendirmelerde otuz günden kısa süreler için kıst hesaplama yapılır.  
Bu ödemeler damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  

            YÖNETMELİKLER  
            Madde 15- Bu Kanunun uygulanmasına ilşkin olarak bilgi verme, kimlik tespiti, araştırma ve inceleme yöntemleri, şüpheli işlemler, aklamaya konu menfaat ve değerlerin belirlenmesine dair gerekli düzenlemelerin yapılması; Koordinasyon Kurulunun yönetim, toplanma ve çalışma esas ve usulleri, toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar, Bakanlar Kurulunca bu Kanunun yayım tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.  

            Kontrollü teslimat uygulama esas ve usulleri, Adalet ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine ve Gümrük Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakanlıkların görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu yönetmelik çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.  

            Mali Suçlar Araştırma  uzman ve yardımcılarının göreve alınmaları, meslekte yükselmeleri ve çalışma esas ve usülleri Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  
  

İKİNCİ KISIM 
DİĞER KANUNLARDA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER 
  
BİRİNCİ BÖLÜM 
2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNA EKLENEN HÜKÜM 

            Madde 16- 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin  Murakabesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek Madde eklenmiştir.  

            Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Üretim ve Dağıtımının Önlenmesi   
            EK Madde 1- 1998 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların değişikliklerinde yeralan Maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alım ve satımı Sağlık Bakanlığının iznine bağlıdır.  

            Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş alınması ve izin verme  esas ve usullerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilmesi gerekir.  

            Birinci fıkrada belirtilen Maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, üçyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu Maddelerin müsaderesine de hükmolunur.  

            Üçüncü fıkrada beliritilen suçların, uyuşturucu veya psikotrop Maddelerin imalatında kullanılmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde faile, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, iki seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Uyuşturucu ve psikotrop Maddelerin imalinde kullanmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerekli teçhizat ve sair malzemeyi imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar alanlar veya satanlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur.  

            3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun hükümleri saklıdır.  

İKİNCİ BÖLÜM 
178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLENEN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER 

            Madde 17- 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesine aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.  

            r) Karapara aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya ilşkin uygulanacak esas ve usulleri belirlemek.  

            Madde 18- 178 Sayılı Kanun Hükmümne Kararnamenin 8 inci Maddesinin 2.7.1993 tarihli ve 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

            f) Mali Suçları Araştırma Başkanlığı  

            Madde 19- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.7.1993 tarihli ve 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga 14 üncü Maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

            Mali Suçları Araştırma Kurulunun Görevleri   
            Madde 14- Mali Suçları Araştırma Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinde sayılan görevler ile çeşitli kanunlarla kendine verilen görevleri yerine getirir.  

            Madde 20- 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesiyle kaldırılan Tarife Politika Yüksek Kuruluna ilişkin 33 üncü Maddesi bölüm başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 
SÜREKLİ KURUL 

            Mali Suçlarla Mücalede Koordinasyonu Kurulu  
            Madde 33- Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü Maddesinde belirtilen şekilde oluşturulur ve aynı Maddede verilen görevleri yerine getirir.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

            Madde 21- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;  
            a) 36 ncı  Maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasına "Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları" ibaresi "Devlet Bütçe Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına" ibaresi,  
            b) 213 üncü Maddesinden sonra gelen ek Maddenin (II) nci bölümünün (A) bendinin (i) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali suçları Araştırma Uzmanları" ibaresi,  
            c) Ekli I sayılı ek gösterge cetvelinin "1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) fıkrasına "Devlet Bütçe Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Uzmanları" ibaresi,  
            d) Ekli II sayılı ek gösterge cetvelinin "1-Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı" ibaresi,  
            e) Ekli IV sayılı makam tazminatı cetvelinin 5 inci sırasının (d) bendine "Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcıları" ibaresi,  

            Eklenmiştir.  

ÜÇÜNCÜ KISIM 
GEÇİCİ MADDELER, YÜRÜRLÜLÜK, YÜRÜTME 

            Geçici Madde 1- Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvele Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.  

            Geçici Madde 2- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığının 657 sayılı Kanunu 213 üncü Maddesinden sonra gelen ek Maddenin ikinci bölümünün (A) bendinde sayılan uzman ve denetmen kadrolarında en az beş yıl görev yapmış olanlar, Bakan onayı ile oluşturulacak sınav kurulu tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla en geç altı ay içinde Mali Suçları Araştırma Uzmanı olarak atanabilirler.  

            Madde 22- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  
            Madde 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.  

    

 
 
MALİYE BAKANLIĞI
(I) SAYILI CETVEL
   
    
Sınıfı Ünvanı      Kadro   
Derecesi
Serbest  
Kadro  
Adedi
Tutulan  
Kadro
Toplam
GİH Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı 
1
1
-
1
GİH Başkan Yardımcısı
1
3
-
3
GİH Mali Suçları Araştırma Uzmanı
1
3
-
3
GİH Mali Suçları Araştırma Uzmanı
2
3
-
3
GİH Mali Suçları Araştırma Uzmanı
3
3
-
3
GİH Mali Suçları Araştırma Uzmanı
4
3
-
3
GİH Mali Suçları Araştırma Uzmanı
5
3
-
3
GİH Mali Suçları Araştırma Uzmanı
6
4
-
4
GİH Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı
9
6
-
6
GİH Çözümleyici
4
1
-
1
GİH Çözümleyici
5
2
-
2
GİH Çözümleyici
6
2
-
2
GİH Programcı
4
1
-
1
GİH Programcı
5
2
-
2
GİH Bilgisayar İşletmeni
9
1
-
1
GİH Bilgisayar İşletmeni
10
1
-
1
GİH VHKİ
10
5
-
5
GİH VHKİ
11
2
-
2
GİH VHKİ
12
2
-
2
GİH Şube Müdürü
1
2
-
2
GİH Şube Müdürü
3
1
-
1
GİH Memur
5
2
-
2
GİH Memur
6
3
-
3
GİH Memur
9
2
-
2
GİH Memur
12
2
-
2
Toplam
60