Vergi Mevzuatı  
3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN


            Madde 1.- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiştir. 

            9. Maliye Bakanlığı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere bu madde kapsamındaki mallara ait ek vergilerin tamamının veya bir kısmının bandrol usulü ile tahsiline ve bu uygulamanın usul ve esaslarını tespit etmeye yetkilidir. 

            Madde 2.- Bu Kanun hükümleri, 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.