İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı  
NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

            Madde 1.- 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin değişik (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, 

            b) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın % 25'inden %75'ine kadar, yaralananlara ise %20'sini geçmemek üzere sakatlık ve yaralanma derecesine göre, 

            Nakdi tazminat ödenir. 

            Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.