Vergi Mevzuatı
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 71 - 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, Spor - Toto Teşkilatı ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel  kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 

            Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler. 

            Madde 72- - 7338 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            3. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerde, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar. 

            Madde 73 - 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 16 - Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı oranlar üzerinden alınır. 

                                                                                  Veraset yoluyla                  İvazsız 
                                                                                      İntikallerde                  intikallerde 
                                                                                     Vergi oranı                  Vergi oranı 
                                                    Matrah                        (Yüzde)                     (Yüzde) 
İlk                                    10.000.000.000 lira için             1                                    10 
Sonra gelen                  20.000.000.000 lira için              3                                    15 
Sonra gelen                  40.000.000.000 lira için              5                                    20 
Sonra gelen                  80.000.000.000 lira için              7                                    25 
Matrahın                      150.000.000.000 lirayı 
Aşan bölüm için                                                                 10                                    30 

            Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından ( evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 

            Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının % 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

            Futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde fatura değeri esas alınır. 

            Madde 74 -  7338 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Tastikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla intikallerde % 5, ivazsız intikallerde % 15 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapıldıktan  sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin mal sandığına yatırmaya ve keyfiyeti bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

            Tevkifat yapmadan para ve senet verenlere tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde mal sandığına yatırmayanlardan (hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlarından, tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paraların % 10'u oranında ayrıca ceza tahsil olunur. 

            Madde 75 - 7338 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile Spor-Toto teşkilatınca futbol müsabakalarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir. 

 
DOKUZUNCU BÖLÜM
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 76 - 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kaldırılmış, maddeye beşinci fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 

 
ONUNCU BÖLÜM
DAMGA VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 77 - 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

            Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 200 milyar lirayı aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. 

 
ONBİRİNCİ BÖLÜM
HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
 
            Madde 78 - 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı " Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar" başlıklı (4) sayılı tarifenin I numaralı bölümünün 13 üncü fıkrasının (a) bendindeki binde 36 ve binde 18 oranları sırasıyla binde 10 ve binde 5, 20 nci fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki binde 48 oranı binde 10 olarak değiştirilmiştir. 
 
ONİKİNCİ BÖLÜM
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLER

            Madde 79 - 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki mükerrer 83 üncü madde eklenmiştir. 

            ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ HARCI 
            Mükerrer Madde 83 - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu naddesinde yazılı şartları taşıyan ve anılan madde gereğince  belge almak mecburiyetinde bulunan küçük esnaf ve sanat erbabının faaliyette bulunduğu yer belediyesince verilecek "Esnaf :Muaflığı Belgesi" ile bunların her yıl yenilenmeleri esnaf muaflığı belgesi harcına tabidir. 

            Madde 80 - 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesine aşağıdaki 6 numaralı bent eklenmiştir. 

            6. Esnaf muaflığı belgesi harcı:            6.000.000                                    12.000.000 

 
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞTİRLEN İBARELER

            Madde 81 - A) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 

            1 - 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "…(Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) …" ibaresi "… (Kazancı basit usülde tespit edilenler dahil) …", 

            2 - 30 uncu maddesinin 7 numaralı bendinin ikinci paragrafında yer alan "…yapıldığı dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak dönem …" ibaresi "…mevcudiyetinin tespit edildiği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak ilgili dönem…", 

            3 - 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Ücret ve kazançları götürü usulde tespit edilen tüccar, hizmet ve serbest meslek erbabının …" ibaresi "Diğer ücret elde eden hizmet erbabının…", 

            4 - 154 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan "… götürü usulde…" ibaresi "…basit usulde…", 

            5 - 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan "Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü olarak tespit edilenler ile götürü gider usulüne tabi olan çiftçiler;" ibaresi "Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler;" 

            6 - 173 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan "… muaf olan esnaf ve çiftçiler;" ibaresi "… muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler;" 

            7 - 232, 233 , 234 üncü maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "… ikinci sınıf tüccarlarla…" ibaresi "… ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle…"; 232 nci maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan "Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;" ibaresi "Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;"; 234 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "….götürü usulde vergiye tabi tüccar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf …" ibaresi "…vergiden muaf esnaf…" 

            8 - 238 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "… götürü ücret…" ibaresi "diğer ücret…", 

            9 - 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "… götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden …" ibaresi "… gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden…", 

            10 - 240 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içi hüküm "…(Kazancı bait usulde tespit edilenler dahil)…" 

            11 - 251 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı ile götürü gider usulünü…" ibaresi "Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü…", 

            12 - Mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinden "Değeri 5.000 lirayı geçmeyen iktisadi kıymetler, iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemallıklar, özel maliyet bedelleri,…" ibaresi "İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları ve kredi faizleri, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemallıklar…", 

            13 - 331 inci maddesinin parantez içi hükmünde geçen "(kaçakçılık, ağır kusur, kusur….)" ibaresi "(vergi ziyaı cezası…)", 

            14 - 333 üncü madesinin üçüncü fıkrası "Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve 360 ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.", 

            15 - Dördüncü Kitabın İkinci Kısmında yer alan Üçüncü Bölüm, İkinci Bölüm, 

            16 - 335 inci maddesinde yer alan "Kaçakçılık, ağır kusur veya kusurda …" ibaresi "Vergi ziyaı cezasında…", 

            17 - 336 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "…kaçakçılık ve usulsüzlük veya ağır kusur ve usulsüzlük veyahut kusur ile usulsüzlük…" ibaresi "…vergi ziyaı ve usulsüzlük…"şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "…kaçakçılık, ağır kusur veya kusur…" ibaresi "…vergi ziyaı…", 

            18 - 337 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "…kaçakçılık, ağır kusur, kusur …" ibaresi "vergi ziyaı…", 

            19 - 363 üncü maddesinin ikinci cümlesi "Bu hareketler kaçakçılık suçu cezasını gerektiren bir fiile iştirak mahiyetinde olduğu taktirde haklarında ayrıca bu Kanunun 344 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.", 

            20 - 367 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "…344 üncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suçlarını veya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını …" ibaresi "…359 ve 360 ıncı maddelerde yazılı kaçakçılık veya iştirak suçlarını …", aynı fıkrada yer alan "…defterdarlığın mütaalasıyla,…" ibaresinin de "…defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla,…", dördüncü fıkrası "359 ve 360 ıncı maddeler uyarınca uygulanan hapis cezaları, vergi ziayı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez." Ve beşinci fıkrasında yer alan "…kısmının  1- 3  üncü bölümlerinde …" ibaresi "….kısmında…", 

            21 - 371 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "…kaçakçılık (338, 346 ve 347 nci maddelerde yazılı şekillerde yapılanlar dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki …" ibaresi "…vergi ziyaı cezasını gerektiren (360 ıncı maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) …" aynı fıkrada yer alan "…kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmez." İbaresi "…vergi ziayı cezası kesilmez,", 2 numaralı bendin parantez içi hükmü "…(kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) …", aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen "…kaçakçılık ve kaçakçılığa teşebbüs fiillerini işleyenler hakkında 338, 346 ve 347 nci madde hükümleri…"  ibaresi "….kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 360 ıncı madde hükmü…", 

            22 - 374 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan "Kusur ağır kusur ve kaçakçılık cezalarından,…" ibaresi "Vergi ziyaı cezasında,…", ikinci fıkrası "Ancak 336 ncı madde hükmüne göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlüğün birleşmesi halinde kesilecek ceza, vergi ziyaı cezası için belli edilen zamanaşımı süresi kesilir.", 

            23 - Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "…kusur…." İbaresi "…vergi ziyaı…", 

            24 - Geçici 5 inci madde yer alan "… götürü usulden (Zirai kazançlarda götürü gider usulü dahil) gerçek usule geçecek olan mükelleflerin…" ibaresi "…veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek erbabının…", 

            25 - 135 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "… Stajyer  Gelirler Kontrolörleri…" ibaresi "Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar…", 

            26 - 247 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin "Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;", 

            27 - 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili 9 numaralı bendinde yer alan "Götürü matrahlar…" ibaresi "Diğer ücretler…", Kanuna bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin mükellef grupları sütununun 5 numaralı satırında yer alan "Götürü usulde gelir vergisine tabi olanlar" ibaresi "Kazancı basit usulde tespit edilenler", 

            28 - 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "…alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanlar…" ibaresi "…alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar…" şeklinde; 

            B) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun; 

            1 - 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle mükerrer 347 nci maddesinin 1 numaralı bendinde belirtilen …" ibaresi "213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan …", 

            2 - 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "5.000" ibaresi "500.000", 

            3 - 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "...kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları…" ibaresi " …vergi ziyaı cezası…", 

            4 - 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "…iki katına kadar artırmaya veya bu nispetleri %30'una kadar indirmeye, yeniden kanuni hadlerine getirmeye ve gecikme zammı asgari miktarını 10 katına …" ibaresi "…%10'una kadar indirmeye, bir katına kadar artırmaya ve gecikme zammı asgari miktarını 3 katına …" şeklinde; 

            C) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

            1 - 7 nci maddesinde geçen "Sair kazanç ve iratlarda…" ibaresi "Diğer kazanç ve iratlarda…", 

            2 - 37 nci maddesinde ve 51 inci madde başlığında ve birinci fıkranın ilk cümlesinde yer alan "…götürü…" ibaresi "…basit…", 

            3 - 57 inci maddesinin üçündü fıkrasında yer alan "Muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek usule geçen çiftçilerin …" ibaresi "Gerçek usule geçen çiftçilerin…", 

            4 - 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "… işletme hesabı veya götürü gider usulleri yerine …" ibaresi "…işletme hesabı yerine…", 

            5 - 64 üncü maddesininin başlığında yer alan "Götürü usul:" ibaresi "Diğer ücretler:", birinci fıkrasında yer alan " Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde belirtilen iş nevilerine göre götürü olarak tespit edilir." İbaresi "…takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarıdır..", 1 numaralı bendinde yer alan "…götürü usulde tespit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı…" ibaresi "…basit usulde tespit edilen ticaret erbabı…", 5 numaralı bendinde geçen "… Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlar." İbaresi "…Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.", diğer maddelerde (madde başlıkları dahil) geçen "götürü ücret" ibareleri "diğer ücret", 

            6 - Mükerrer 75 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "…1/3'ü…" ibaresi "…1/5'i…", 

            7 - 88 inci maddesinde yer alan "…54 üncü naddeye göre hesaplanan gider fazlalığından doğanlar dahil, mükerrer 80 inci maddede yazılı değer artışı kazançlarından …" ibaresi "…80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan…", 

            8 - 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının; 2 numaralı bendinin parantez içinde yer alan "(69 uncu maddede yazılı olanlara ve notere…)" ibaresi "(Notere…)", 13 numaralı bendinde yer alan "Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından…" ibaresi "Esnaf muaflığından…", 

            9 - 101 inci maddede yer alan "…diğer kazanç ve iratlarla ilgili…" ibaresi " bu kazançlar dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili…", 

            10 - 109 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve ücret…" ibareleri "2 numaralı bentte yazılı diğer ücret…", 

            11 - 110 uncu maddenin başlığında yer alan "…götürü Kazanç ve Ücret …" ibaresi "…Diğer Ücret…", 1 numaralı fıkrasında yer alan "…götürü matrahtan…" ibaresi "…diğer ücret matrahından…", mükerrer 121 inci maddesinin başlığı "Vergi alacağının mahsubu", 

            12 - 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "…bu Kanuna göre kesilmiş veya götürü usulde tespit edilmiş olan kazanç ve ücretler dolayısıyla ödenmiş…" ibaresi "….bu Kanuna göre kesilmiş…", 

            13 - Geçici 35 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan "1.1.1990 - 31.12.1999…" ibaresi "1.1.1990 - 31.12.1998…", 

            14 - Ek 2 nci maddede yer alan "…Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı…" ibareleri "… Hazine Müsteşarlığı", 

            15 - 108 inci maddesinin 3 numaralı bendi "Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetinin ifa olunduğu takvim yılıdır.", diğer maddelerde geçen "bütçe yılı" ibareleri "takvim yılı", 

            16 - 64 üncü maddesinin son fıkrasının "Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.", 

            17 - 106, 109 ve 118 inci maddelerinde (madde başlığı dahil) yer alan "Götürü usulde tespit edilen …" ibarelerinin "Diğer…", 122 nci maddesinde yer alan "Ücretleri götürü olarak tespit edilen…" ibaresinin "Diğer ücret kapsamında vergilendirilen…" şeklinde; 

            D) 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 

            1 - Mükerrer 6 ncı maddesinde geçen "…kurdukları ortaklıklar…" ibaresinin "…kurdukları ortaklıklardan vergi dairesinden bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler…", 

            2 - 44 üncü maddesinde geçen "… kesilmiş olan vergiler…" ibaresinden sonra gelmek üzere "(yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları üzerinden fon veya ortaklık bünyesinde hesaplananlar dahil)" ibareleri eklenmiş, 

            3 - 12 nci maddesinin 7 numaralı bendinde geçen "…sair kazanç ve iratlar…" ibareleri "diğer kazanç ve iratlar", 

            4 - 24 üncü maddenin birinci fıkrasında geçen "…sair kazanç ve iratları…" ibareleri "…diğer kazanç ve iratları…", 

            5 - 45 inci maddenin (b) bendinde geçen "…arızi kazançlar tabirleri, Gelir vergisi Kanununun mükerrer 80 inci ve 82 nci maddeleri …" ibareleri "… diğer kazanç ve iratlar tabirleri Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesi …", 

            6 - Geçici 24 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "… 31/12/1998 …" ibaresi "…31/12/2003…", ikinci fıkrasından yer alan "…%25'in …", "…%0,75…", "…%28,75…", "…%32,5…" ibareleri sırasıyla "…%30'un…", "…%0,70…", "…"%33,5…", "….%37…", 

            7 - 7 inci maddenin 16 numaralı bendinin parantez içi hükmü "(Esas mukavelelerinde yukarıdaki şartlar mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara uymayan kooperatifler ile faaliyete geçen üst kuruluşlara girmeyen kooperatifler muafiyetten faydalanamaz.)" şeklinde; 

            E) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;  

            1 - 4008 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan "… kaçakçılık cezası uygulanmaz" ibaresi "…. Vergi ziyaı cezası uygulanır.", 

            2 - 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 3297 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde yer alan "…vergiden muaf olan küçük çiftçiler ile kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçiler…" ibaresi "…gerçek usulde vergiye tabi olamayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı…", 

            3 - 10 uncu maddesinin (ı) bendinde yer alan "…fiili ithalin yapılması," ibaresi "…gümrük beyannamesinin tescili,", 

            4 - 21 inci maddesinin  (c) vendinde yer alan "Fiili ithalata…" ibaresi "Gümrük beyannamesinin tescil tarihine…" şeklinde; 

            F) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;  
  
            1 -10 uncu maddesinde yer alan "EURO 93" ibaresi "EURO", 

            2 - 13üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler…" ibaresi "Noterler…" şeklinde; 

            G) 26/51981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan "…müzelerin giriş ücretlerinin %40' ı" ibaresi "müzelerin giriş ücretlerinin %5'i" şeklinde; 

            H) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki "…100 lira…" ibaresi "…10.000 lira…" şeklinde; 

             I)2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun; 

            1 - 63 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "…Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilen vergi değerlerini …" ibaresi "…Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen emlak vergisi tarhına esas değerleri…", 

            2 -  Mükerrer 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "…100 lira..." ibaresi "…10.000 lira…", 

            3 - (6) sayılı tarifenin III -  Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tastik harçları bölümünün 1. İkamet tezkeresi fıkrasının "2 yıllık olanlar" ibaresi "5 yıla kadar olanlar", 

            4 - (8) sayılı tarifenin VI - 18 numaralı maddesinin (a) bendindeki "ilk tahsil…." İbaresi "İlköğretim …", (b) bendinde yer alan "Orta tahsil…" ibaresi "Lise…" şeklinde, 

            J) 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin  Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanunun; 

            1 - Mükerrer 8 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasında geçen "…mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 360 ıncı maddesinde yer alan ceza uygulanır." İbaresi "… mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilir.", 

            2 - 9 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının son cümlesi "Ayrıca bunlar adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı cezanın iki katı tutarında özel usulsüzlük cezası kesilir." şeklinde; 

            K) 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/12/1998" tarihi 31/12/2003" şeklinde; 

            L) 29/7/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin 10 uncu maddesinde yer alan "EURO 93" ibaresi "EURO" şeklinde; 

            M) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun; 

            1 - 4 üncü maddesinin (u) fıkrası ve 14 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan "….götürü…." ibaresi "…basit…", 

            2 - 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan  "….1.000.000 lirası…." İbaresi "…250.000.000 lirası…." şeklinde; 

            N) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun; 

            1 - 4 üncü maddesinin (h) bendinde yer alan "…karılarına…" ibaresi "….eşlerine…", 

            2 - 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "… kusur cezası olarak…" ibaresi "… vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte…" şeklinde; 

            O) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrasının 5 numaralı bendi "5 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesi (b) fıkrasındaki" şeklinde; 

            Değiştirilmiştir. 

 
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

            KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 82 - 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 

            a) 30 uncu maddesinin 5 ve 9 numaralı bentleri ile 352 nci maddesinin I inci derece usulsüzlüklerle ilgili 4 numaralı bendi, 268 inci maddesinin son cümlesi ve 361 inci maddesi, 

            b) 153, 157, ve 160 ıncı maddelerinin ikinci fıkraları, 182 nci maddesinin 4 numaralı bendi, mükerrer 185, 193 üncü maddesinin 2 numaralı bendi, mükerrer 194, mükerrer 196, 220 nci maddenin 9, 10 ve 11 numaralı bentleri, 234 üncü maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentleri, 338, 345, 346, 347, bölüm başlığı ile birlikte mükerrrer 347, 348, 349, mükerrrer 349, 350 ve 358 inci maddeleri, 376 ncı maddeyı takiben 205 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle eklenen bölümde yer alan ek 2, 3, 4, 5 inci maddeleri; 

            2) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 38 inci maddesi ile aynı Kanunun 107 nci maddesine 3946 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenen üç, dört ve beşinci fıkraları, 

            3) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 

            a)10, 11, 12, 13, 14, ve 60 ıncı maddeleri, 

            b) 17 nci maddesi ile 23 üncü maddesinin 4 numaralı bendi, 

            c) 50 ve 69 uncu maddeleri, 

            d) Mükerrer 80 ve mükerrer 81 inci maddesi, 

            e) 87 ve 93 üncü maddeleri, 

            f) 88 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk parantez içi hükmü, 

            g) 107 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bent hükmü, 

            h) 108 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bent hükmü, 

            i) 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bent hükmü, 

            k) 110 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası, 

            l) 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının parantez içi hükmü, 

            m) Mükerrer 121 inci maddesinin (A) fıkrası, 

            n) 112 ve mükkerrer 112 nci maddesi 

            o) Mükerrer 116 ncı maddesi 

            p) Geçici 27 nci maddesi 

            r) Mükerrer 75 inci maddesinin son fıkrası, 

            s) 40 ıncı maddesinin 5 ve 7 numaralı bentlerinin parantez içi hükümleri, 

            t) Geçici 39 uncu maddesinin 5 numaralı bendi 

            u)67 nci maddesinin beşinci fıkrasının parantez içi hükmü, 

            v) Geçici 40 ve 41 inci maddeleri, 

            4) 3/6/1949 tarihli 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 

            a) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelen kısmı, 

            b) 7 nci maddesinin 7 numaralı bendi, 

            c) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının 3 ve 6 numaralı bentleri, 

            d) Mükerrer 8 inci maddesi, 

            e) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 

            f) 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 

            g) Mükerrer 40 ıncı maddesi, 

            h) Geçici 25 inci maddesi, 

            5) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 

            a) 3 üncü maddesinin (d) bendi, 

            b) 10 uncu maddesinin (f) bendi 

            c) 20 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası, 

            d) 31 inci maddesi, 

            e) 49 uncu maddesinin 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkrası, 

            f) 38 inci maddesi 

            6) 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun; Mükerrer 8, 35 ve 39 uncu maddeleri ile 10 ve 20 nci maddelerinin ikinci fıkralarının son cümleleri, 

            7) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinden sonra gelen kısmı ile (e) bendinin birinci fıkrası ve son fıkrası, 

            8) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi, 

            9) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun; 

            a) 63 üncü maddesine 3824 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen fıkralar, 

            b) 136 ıncı maddesi, 

            c) (8) sayılı tarifenin "II- İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler" bölümü, 

            d) (8) sayılı tarifenin VI - 18 numaralı maddesinin (b) bendinde yer alan (Orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere) hükmü, 

            e) (8) sayılı tarifenin VII - 1 numaralı maddesi, 

            Yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
178 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

            Madde 83 - 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ve ek 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Bölge Müdürlüklerinde, Gelirler bölge Müdürünün yönetimi altında denetim, planlama ve uygulama, istihbarat ve bilgi işlem, rapor ve değerleme faaaliyetleri ile eğitim ve destek hizmetlerinin yürütülmesi için yeteri kadar gelirler bölge müdür yardımcısı görevlendirilir. 

            GELİRLER BÖLGE MÜDÜR VE YARDIMCILARI 
            Ek Madde 9 - Gelirler Bölge Müdürü, bölge müdür yardımcıları vasıtasıyla bölgesindeki bilgi işlem hizmetlerinin belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini, istihbarat ve istatistik bilgilerinin toplanıp değerlendirilmesini ve ilgili birimlere aktarılmasını, emrindeki vergi denetmenlerinin denetim çalışmalarının planlanmasını ve bölge müdürlüğünün eğitim hizmetlerini sağlamakla görevlidir. Gelirler bölge müdür yardımcıları, Bölge Müdürlüğünün işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması ve verilen görevlerin yerine getirilmesinde Gelirler bölge :Müdürüne yardımcı olurlar. 

            Gelirler Bölge Müdürleri, Gelir Genel Müdürlüğü daire başkanları, vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az on yıl bulunmuş olanlar ile en az iki yıl vergi dairesi başkanlığı yapmış olanlar; Gelirler bölge Müdür yardımcıları ise vergi inceleme yetkisini haiz Bakanlık merkez denetim elemanlığı görevinde en az sekiz yıl bulunmuş olanlar ile Devlet memuriyetinde en az onbeş yıl bulunmuş olan Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürleri bilgi işlem merkezi müdürleri, vergi dairesi müdürleri, vergi müdürleri, gelir müdürleri ve taktir komisyonu başkanları arasından atanırlar. 

            Madde 84 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin (b) bendi ile (c) bendinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            b) 1. Bakanlık merkez teşkilatında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde Devlet Bütçe Uzmanı, Muhasebat Genel Müdürlüğünde Devlet Muhasebe Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğünde Devlet Gelir Uzmanı, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Devlet Malları Uzmanı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Maliye Uzmanı çalıştırabilir. Bu uzmanlara, diğer görevlerinin yanısıra bağlı oldukları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme (vergi incelemesi hariç.) ve analiz yaptırılabilir. 

            2 - Bakanlık taşra teşkilatında Gelir Uzmanı, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı çalıştırılabilir. 

            3 - Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından (taşra teşkilatında çalıştırılacak olanlarda en az iki yıllık yükseköğretim kurumlarından) mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe uzman yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar kadrolarına uygun uzman unvanını alırlar. Uzmanların mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelike düzenlenir. 

            4 - Muhasebat Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı Araştırma, planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı "Uzman" kadrolarında (A. P K. Uzmanı dahil) en az üç yıldır görev yapmakta olanlar, olumsuz sicil almamış olmaları ve yukarıda belirtilen yönetmeliklerin meslekle ilgili şartlarını (yaş şartı hariç) taşımaları kaydıyla söz konusu yönetmelik esaslarına göre Devlet Muhasebe Uzmanlığı, Devlet Gelir uzmanlığı, Devlet Malları uzmanlığı veya Maliye Uzmanlığı için yapılacak yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olmaları halinde anılan kadrolara atanırlar. 

            5 - Yaş şartı hariç, ilgili yönetmeliklerindeki şartları taşıyan Bakanlık personelinden yapılacak özel sınavı kazananlardan Maliye Yüksek Eğim Merkezinde yapılacak uzmanlık eğtiminde başarılı olanlar, Gelir Uzmanı, Muhasebe Uzmanı veya Milli Emlak Uzmanı kadrolarına atanabilirler. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmekle düzenlenir. 

            Bunlar en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak sınav sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunanlar Bakanlıkça açılacak yeterlilik sınavından başarılı olmak şartıyla ilgili bulundukları denetmen kadrolarına atanırlar. Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir ve denetmenlerin mesleğe giriş ve yeterlilik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

            Madde 85 - 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 

            MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI VE MALİYE MEMURLARININ                 YETİŞTİRİLMELERİ 
            Ek Madde 26 - Maliye Bakanlığında yardımcı hizmet birimi olarak "Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı" kurulmuştur. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının görevleri; Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali mevzuat konularında bilgilerini artırmak, modern kamu yönetiminin gerklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak yetiştirilmelerini sağlamak, hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, kurs panel, konferans ve seminerler düzenlemek, mali idarenin geliştirilmesi konularında araştırma, incelene ve anketler yapmak, bunları yayımlamak ve önerilerde bulunmak, kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeleri, uygulamaları ve yayımları izlemek ve Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

            Uzmanlık ve denetmenlik yarışma sınavını kazananlar ile yükselme sınavlarında başarılı olan personelin eğitimi Maliye Yüksek Eğitim Merkezinde düzenlenecek özel programlarla yapılır. Eğitim programları, ölçme, değerlendirme, sınav ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. 

            Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı müşterek kararname, Başkan Yardımcıları ise Bakan onayı ile atanırlar. Bunlar sırasıyla, Bakanlıktaki Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar. Maliye Yüksek Eğitim Merkezi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre veya ders yüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi dikkate alınarak ders ücreti karşılığı öğretim elemanı çalıştırılabilir. Merkezde ücret karşılığı mesleki ders vermek için görevlendirilen Bakanlık personeline 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre ayda 20 saati geçmemek üzere okutmanlar kadar ders ücerti ile sınav ücreti ödenir. 

            Geçici Madde 1 - 1/1/1999 tarihinden önceki vergilendirme dönemleri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ibare değişikliğinden önceki hükmü geçerlidir. 

            213 sayılı Vergi Usul Kanunan göre uygulanan kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalarından; vadesi 1/1/1999 tarihinden önce olup, bu tarih itibariyle ödenmemiş olanlar ile 1/1/1999 tarihinden sonra kesinleştiği halde ödenmeyenlere, vade tarihinden ödendikleri tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır. 

            Geçici Madde 2 - 1998 yılı beyan dönemi, 30 Eylül 1998 tarihinde sona erer.Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre beyanda bulunan mükellefler dilerlerse, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre beyanda bulunabilirler.Beyanını yenileyen mükellefler hakkında, Emlak Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik hükümlerine göre tarhiyat yapılır.Ancak, bu suretle 1998 yılı için tarh edilecek vergi, asgari değerler üzerinden aynı Kanunun bu Kanunla değişmeden önceki hükümlerine göre hesaplanacak vergiden düşük olamaz.Düşük olması halinde ortaya çıkan vergi farkı idarece tarh edilir. 

            Bu hüküm, aynı süre içinde yeni beyanname verecek mükellefler hakkında da uygulanır. 

            Geçici Madde 3 - 2982 sayılı Kanun hükümlerine göre, 31/12/1997 tarihine kadar vergi, resim ve harç istisna ve muaflıklarından yararlananlardan, söz konusu Kanunun 8'inci maddesinde yazılı şartlara uymayan kişi veya kurumlardan anılan maddeye göre alınması gereken vergi, resim ve harçlar alınmaz ve bunlar adına ceza kesilmez. 

            Geçici Madde 4 - a) Halen denetmen ve denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapmakta olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde açılacak olan yeterlik sınavına katılabilirler. Denetmen yardımcılığı kadrolarında görev yapanlara yeterlik sınavına girmeleri için en az bir yıl süre verilir. 

            b) 13/11/1996 tarihli  ve 4208 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi hükmü 31/12/1998 tarihine kadar uygulanır. 

            c) İlgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar Muhasebe Uzmanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Gelir Uzmanları için belirlenmiş ek gösterge, zam ve tazminatlardan yararlanırlar. 

            Geçici Madde 5 - a) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156'ıncı maddesinde tanımı yapılan ve 01/01/1998 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerlerinde, 01/06/1998 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları son 4 aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak bu Kanunun yayımını izleyen beşinci ayın sonuna kadar işe aldıkları ve fiilen çalıştırdıkları işçilerden sendika üyesi olanların ücretlerinden, bu suretle işe başlanılan aydan itibaren 36 ay süreyle kesilen ve beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, beyanname verme süresini izleyen ikinci yılın aynı döneminde ödenir. 

            b) (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler için, işe başlanılan aydan itibaren 12 ay süreyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73'üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanır. 

            Ödeme usul ve esasları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müşteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

            c) (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler için, 9/3/1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanun hükümleri 3 yıl süreyle uygulanmaz. 

            d) Diğer kanunlarda işçi sayısına bağlı olarak işverene getirilen yükümlülüklerin (a) fıkrasındaki esaslar dahilinde işe alınan işçiler nedeniyle doğması halinde, bu yükümlülükler (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesi ve 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı Kanunun değişik 25'inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca getirilen yükümlülükler hariç) 3 yıl süreyle uygulanmaz. 

            Geçici Madde 6 - 29/7/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununa 3418 sayılı Kanununun 22'nci maddesiyle eklenen geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen "……..10 yıl…." İbaresi "….15 yıl….." olarak değiştirilmiştir. 

            Geçici Madde 7 -  1.1.1999-31.12.2008 tarihleri arasında; Gelir Vergisi Kanununun 18'inci maddesinde sayılan serbest meslek faaliyetlerden elde edilen hasılatın aynı Kanunun 103'üncü maddesinde yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamını aşan kısmı için 18'inci maddedeki istisna uygulanmaz. 

            Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulu yoktur. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 86 - Bu Kanunun; 

            a) 34 ve 35'inci maddeleri, 62'inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 15'inci  maddesi, 81'inci maddesinin (C) fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri, 82'inci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) ve (n) bentleri ile 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanununun 10 ve 20'nci maddelerine ilişkin hükümleri 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
  
            b) 6'ncı maddesi 31/12/1998 tarihinde, 

            c) 2, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 76 ve 79 uncu maddeleri, 12 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesine eklenen 8 ve 10 numaralı bentler, 20 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 21 ve 22 nci maddeler, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94üncü maddesinin 6 numaralı bendine eklenen (c) alt bendi, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 16 ncı madde, 70 inci maddesiyle değişik Emlak Vergisi Kanununun 32 inci maddesinin cezaya ilişkin hükmü, 81inci maddesinin; (A) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27 numaralı bentleri, (B) fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentleri, (C) fıkrasının 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 numaralı bentleri, (D) fıkrasının 3, 4, 5, 6 numaralı bentleri, (E) fıkrasının 1 numaralı bendi, (F), (J) ve (L) fıkraları, (M) fıkrasının 1 numaralı bendi, (N) fıkrasının 2 numaralı bendi ve (O) fıkrası, 82 nci maddesinin; 1 numaralı fıkrasının (b), 2 numaralı fıkrasında yer alan 6183 sayılı Kanunun 38 inci maddesine ilişkin hüküm, 3 numaralı fıkrasının (c ), (d), (h), ( i) , (k), (l), (m), (o),(p), (r), (s), (t), (u) ve (v) bentleri, 4 numaralı fıkrasının (b), (c), (d), (g), (h) bentleri, 5 numaralı fıkrasının (a), (b), (c ), (d) ve (f) bentleri, 6 numaralı fıkrasının Emlak Vergisi Kanununun 35'inci maddesine ilişkin hükmü, 7 numaralı fıkrası 1/1/1999 tarihinde, 

            d) 57 nci maddesi, 39 uncu maddesinin Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin ikinci  fıkrasının 4 numaralı bendini değiştiren hükmü, 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendininin (b) alt bendini değiştiren hükmü, 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere 1/1/1999 tarihinde, 

            e) 59, 60, 63, 71, 72, 78 inci maddeleri, 62 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 14 üncü maddesi, 73 üncü maddesi ile değişik Veraset ve İntikal  Vergisi Kanunun 16 ncı maddesinin son fıkrası hükmü, 81 inci maddesinin (E) fıkrasının 3 ve 4 numaralı bentleri, (G) fıkrası ve 82 nci maddesinin  5 numaralı fıkrasının (e) bendi bu Kanunun yayımını izleyen aybaşında, 

            f) 27, 38, 44 ve 45 inci maddeleri 1998 yılı gelirlerine  de uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

            g) 47 ve 51 inci maddeleri 1/1/1999 tarihinden itibaren verilen beyannameler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

            h) 81 inci maddesinin (C) fıkrasının 6 numaralı bendi, 1/1/2000 tarihinden sonra elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

            i) 81 inci maddesinin (D) fıkrasının 2 numaralı bendi 1/1/2000 tarihinde, 

            j) 16 ncı maddesi 1/1/2003 tarihinde, 

            k)18 inci maddesi, uzlaşma kapsamına giren cezalarla ilgili hükümleri 31/12/1998 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin tarhiyatlardan başlatılmak üzere, 1/1/1999 tarihinde, 

            l) 30 uncu maddesi ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun Ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 1/1/1998 tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırım harcamaları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

            m) 48 inci maddesinin Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin 8, 9 ve 14 numaralı bentlerini değiştiren hükmü; vadesiz hesaplara ödenecek  faiz ve kar paylarıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılan veya vadesi bu tarihten sonra yenilenen hesaplara ve menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iktisap veya elden çıkarılması işlemleri dolayısıyla bu tarihten sonra sağlanan menfaatlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

            n) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

            Yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 87.- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 
(1) SAYILI LİSTE
İPTAL EDİLEN KADROLAR

KURUMU            : MALİYE BAKANLIĞI
TEŞKİLATI         : TAŞRA

                                                     Serbest           Tutulan
Ünvanı                                Sınıfı         Kadro Adedi      Kadro Adedi      Toplam

1.DERECE
Vergi İstihbarat Müdürü                GİH                12                             12
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü             GİH                 6                              6
Eğitim Merkezi Müdürü                  GİH                 5                              5
Vergi İstihbarat Müdür Yardımcısı      GİH                 4                              4
Bilgi İşlem Merkezi Müdür Yardımcısı   GİH                10                             10
TOPLAM                                                    37                             37

2.DERECE
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü             GİH                10                             10
Eğitim Merkezi Müdürü                  GİH                 7                              7
Vergi İstihbarat Müdür Yardımcısı      GİH                 8                              8
Bilgi İşlem Merkezi Müdür Yardımcısı   GİH                 4                              4
TOPLAM                                                    29                             29

3.DERECE
Eğitim Merkezi Müdürü                  GİH                 4                              4
TOPLAM                                                     4                              4
GENEL TOPLAM                                              70                             70    
 

(2) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU            : MALİYE BAKANLIĞI
TEŞKİLATI         : MERKEZ

                                                                                                         Serbest                      Tutulan
Ünvanı                               Sınıfı          Kadro Adedi      Kadro Adedi      Toplam

1.DERECE
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı  GİH                 11                                                          11
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan
Yardımcısı                            GİH                  2                              2
Maliye Başmüfettişi                   GİH                 25                             25  Baş Hesap Uzmanı                      GİH                 50                             50    Gelirler Başkontrolörü                GİH                100                            100
TOPLAM                                                   178                            178

2.DERECE
Maliye Başmüfettişi                   GİH                 25                             25     Baş Hesap Uzmanı                      GİH                 50                             50  Gelirler Başkontrolörü                GİH                100                            100   TOPLAM                                                   175                            175

3.DERECE
Maliye Müfettişi                      GİH                  5                              5
Hesap Uzmanı                          GİH                 10                             10    Gelirler Kontrolörü                   GİH                 20                             20    TOPLAM                                                    35                             35

4.DERECE
Maliye Müfettişi                      GİH                 10                             10
Hesap Uzmanı                          GİH                 20                                                          20
Gelirler Kontrolörü                   GİH                 40                             40    TOPLAM                                                    70                             70

5.DERECE
Maliye Müfettişi                      GİH                 10                             10
Hesap Uzmanı                          GİH                 20                             20
Gelirler Kontrolörü                   GİH                 40                             40
TOPLAM                                                    70                             70

6.DERECE
Maliye Müfettişi                      GİH                 10                             10
Hesap Uzmanı                          GİH                 20                             20
Gelirler Kontrolörü                   GİH                 40                             40
TOPLAM                                                    70                             70

7.DERECE
Maliye Müfettişi                      GİH                 15                             15
Hesap Uzmanı                          GİH                 30                             30
Gelirler Kontrolörü                   GİH                 60                             60
TOPLAM                                                   105                            105

8.DERECE
Maliye Müfettiş Yardımcısı            GİH                 75                             75
Hesap Uzman Yardımcısı                GİH                150                            150
Stajyer Gelirler Kontrolörü           GİH                300                            300
TOPLAM                                                   525                            525

9.DERECE
Maliye Müfettiş Yardımcısı            GİH                 75                             75
Hesap Uzman Yardımcısı                GİH                150                            150
Stajyer Gelirler Kontrolörü           GİH                300                            300
TOPLAM                                                   525                            525
GENEL TOPLAM                                            1753                           1753
 

(2) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU            : MALİYE BAKANLIĞI
TEŞKİLATI         : TAŞRA

                                                      Serbest          Tutulan
Ünvanı                               Sınıfı          Kadro Adedi      Kadro Adedi      Toplam

1.DERECE
Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı       GİH                 40                             40
TOPLAM                                                    40                             40

2.DERECE
Gelirler Bölge Müdür Yardımcısı       GİH                 20                             20
TOPLAM                                                    20                             20

8.DERECE
Vergi Denetmeni                       GİH               1000                           1000
Muhasebe Uzmanı                       GİH                400                            400
Gelir Uzmanı                          GİH               2000                           2000
Vergi İstihbarat Uzmanı               GİH                300                            300
Milli Emlak Uzmanı                    GİH                300                            300
TOPLAM                                                  4000                           4000

9.DERECE
Vergi Denetmen Yardımcısı             GİH               2500                           2500
Gelir Uzman Yardımcısı                GİH               2000                           2000
Vergi İstihbarat Uzman Yardımcısı     GİH                700                            700
Milli Emlak Uzman Yardımcısı          GİH                440                            440
Muhasabe Uzman Yardımcısı             GİH                300                            300
TOPLAM                                                  5940                           5940
GENEL TOPLAM                                           10000                          10000