İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
            MADDE 1- 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

            Sağlık sigortası kapsamı 

            EK MADDE 1.- Sağlık sigortası yardımlarından bu Kanuna tabi; 

            a) Sigortalılar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, anne ve babaları, 

            b) Yaşlılık ve malüllük aylığı alanlar ile eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, anne ve babaları, 

            c) Ölüm aylığı almakta olanlar, 

            Yararlanırlar. 

            Bu Kanuna tabi olarak sağlık sigortası yardımlarından yararlanacaklar hakkında; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanunun; ek 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkraları, ek 12 nci, ek 13 üncü, ek 14 üncü, ek 15 inci, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci ve geçici 7 nci maddelerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

            MADDE 2- Bu Kanun 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer. 

            MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.