Anayasa Mevzuatı  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ 143 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞİTİLMESİNE DAİR KANUN


            Madde 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü maddesinin, birinci fıkrasına " Ancak, sıkıyönetim ve savaş halinde ilişkin hükümler saklıdır." cümlesi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üç ve dördüncü fıkraları birleştirilerek bir fıkra olarak yeniden düzenlenmişve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir başkan, iki asıl ve yedek üye ile Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur.

            Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile Cumhuriyet başsavcısı, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından; Cumhuriyet savcıları ise diğer Cumhuriyet savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca özel kanununda gösterilen usule göre dört yıl için atanırlar; süresi bitenler yeniden atanabilirler.

            Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.