Bakanlıklar Mevzuatı  
BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 3046 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

            Madde 1 - 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.