Bütçe Mevzuatı  
1997 MALİ YILI KESİN HESAP KANUNU


            GİDER BÜTÇESİ
            MADDE 1 - Genel bütçeli idarelerin 1997 Mali mYılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (7 993 610 168 216 000) lira olarak gerçekleştirmiştir.

            GELİR BÜTÇESİ
            MADDE 2 - Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (5 726 931 736 223 000) lira olarak gerçekleşmiştir.

            NAZIM GELİR VE GİDER
            MADDE 3 - (1 166 402 253 468 000 ) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

            DENGE
            MADDE 4 - 1 nci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında (2 266 678 431 993 000) liralık gider fazalası meydana gelmiştir.

            TAMAMLAYICI ÖDENEK
            MADDE 5 - Bağlı (A) işaretli cetvelinilgili sütununda kayıtlı (42 425 043 538 000) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

            DEVREDİLEN ÖDENEK 
            MADDE 6 - 1997 Mali Yılı içinde ahrcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (16 239 759 149 000) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

            İPTAL EDİLEN ÖDENEK
            MADDE 7- Bağlı (A) işaretli cetvelin iligili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (306 882 203 625 000) liralık ödenek iptal edilmiştir.

            DEVLET BORÇLARI
            MADDE 8- Bağlı, Devlet borçları uygulama sonuçları kesin hesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.1997 tarihi itibariyle; 

            (3 490 781 950 616 000) lira orta ve uzun vadeli, (2 712 613 631 098 000)lira kısa vadeli olmak üzere toplam (6 203 395 581 714 000) lira iç borç,

            Mevcuttur.

            YÜRÜRLÜK
            MADDE 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.