Milletlerarası Sözleşmeler  
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASI İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASININ TADİL METNİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


            Madde 1.- Türkiye tarafından 15/3/1995 tarihinde imzalanan "Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması" ile 4/3/1997 tarihinde imzalanan "ECO Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasını Tadil Metni"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken ödemeler gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Bu avansın toplamı Türkiye Cumhuriyetinin sermaye iştirak taahhüdü olan yüz milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) karşılığını geçemez. 

            Bakanlar Kurulu, bu miktarı gerektiğinde beş katına kadar artırmaya yetkilidir. 

            Madde 3.- Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yapmak ve Anlaşma hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

            Madde 4.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 5.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.