4418
 
ASKERLİK KANUNU İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE ASKERLİK KANUNUNA ÜÇ GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
 
            Madde 1.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin 27.6.1984 tarihli ve 3031 sayılı Kanun ile değişik (E) fıkrasına 3 numaralı bent eklenmiş, bu bendi takip eden paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            3. Sporcuların aktif spor hayatının aşağıda belirtilen şartlarda devam ettiğinin belgelendirilmesi kaydıyla; 

            a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular, 

            b) A Büyükler Milli Takım kadrolarında yer alan sporcular, 

            c) Türkiye Profesyonel 1 inci Futbol Liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular, 

            d) En az iki ligi bulunan spor dallarında ise en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcular, 

            Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, yukarıda belirtilen kamu personeli hakkında bağlı oldukları bakanlığın; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların ilgili kurum amirinin; üçüncü bentte yer alan sporcular için ilgili bakanlığın teklifi üzerine sevk tehiri işlemi yapılabilir. 

            Madde 2.- 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Madde 61.- Erbaş ve erlerin kıta ve askeri kurumlara katılış ve ayrılışlarında genel sağlık muayeneleri yapılır. Bu muayeneler ilk altı aylık devrede üç ayda bir, bundan sonraki devrede altı ayda bir olmak üzere tekrarlanır. Muayenelerin neticeleri sağlık fişlerine kaydedilir. Komutan ve amirler bu muayene neticelerine göre personelin sağlık durumunu takip ve kontrol ederler. 

            Madde 3.- 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 4.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 34.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 38 yaşını doldurdukları halde, dövizle askerlik hizmeti yapmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini veya temel eğitimlerini süresi içinde yapmadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar ek 1 inci maddedeki şartları taşımaları halinde, iki yıl içinde durumlarını ispata 
yarayan belgelerle birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 15 000 Alman Markı veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. 

            Yukarıdaki fıkra kapsamında bulunanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 40 yaşını tamamlamış olanlar, 20 000 Alman Markı veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, haklarında adli takibat yapılmaz ve bunlar temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. 

            403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 ve 25 inci maddeleri uyarınca yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlardan; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, yeniden Türk vatandaşlığına alınma tarihini müteakip bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde bu madde hükümlerinden yararlanırlar. 

            Madde 5.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 35.- Halen silah altında olan ve bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından yararlanan sporculara, terhislerine kadar yürürlükten kaldırılan bu maddenin uygulamasına devam edilir. 

            Madde 6.- 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 36.- A Milli Takımların kadrolarında bulunmuş olan sporcuların bakaya veya yoklama kaçağı durumuna düşmüş olanlardan, 35 inci maddenin (E) fıkrasının 3 numaralı bendinde belirtilen şartları taşıyan sporcular, bir defaya mahsus olmak üzere 35 inci maddenin (E) fıkrasının 3 numaralı bendi hükümlerinden aynen yararlandırılırlar. 

            Madde 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.