Ticaret Mevzuatı
 
MADEN KANUNUNA BİR EK MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN

 

            Madde 1.- 4.6.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

            Ek Madde 1.- Ereğli Kömür Havzasının küçültülmesi sonucunda serbest kalan bölge, koordinatları Bakanlıkça belirlenen 2000 hektarı aşmayacak alanlar halinde, aramalara açılmak üzere ilan edilir. 

            Bu işlemler 22 nci madde hükmüne göre yapılır. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.