Milletlerarası Sözleşmeler  
EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

            Madde 1.- 24.3.1992 tarihli ve 3788 sayılı EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna aşağıdaki 2 nci madde eklenmiş, Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 3 ve 4 üncü maddeler olarak teselsül ettirilmiştir. 

           Madde 2.- Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.