Milletlerarası Sözleşme  
ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

            Madde 1.- Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 43 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında yapılan değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur. 

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.