Anayasa Mevzuatı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

            Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 47 nci maddesinin kenar başlığı, "E. Devletleştirme ve özelleştime şeklinde değiştirilmiş ve bu maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

            Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişiliklerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirlmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.

            Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım  ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.

            Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının125 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir.

            Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözşelmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi önerilebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.

            Madde 3 - Anayasanın 155 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Danıştay, davaları görmek, Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

            Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına sunulması halinde 1 inci maddesi ayrı, 2 ve 3 üncü maddeleri birlikte ayrı oylanır.