Seçim Mevzuatı  
SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
(26/10/1987 TARİHLİ VE 290 SAYILI "298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" İLE 18/9/1991 TARİHLİ VE 455 SAYILI "SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME"LERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ VE SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN) 


            Madde 1.- 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

            Yüksek Seçim Kurulunun sekreterlik ile idari, mali ve diğer yardımcı hizmetlerini yürütmek üzere, Kurul bünyesinde "İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" kurulmuştur. 

            Daire başkanı ile şube müdürlüri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yüksek Seçim Kurulu kararı ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Bu Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının personelin başka kurumlara nakli ile ilgili hükümleri Daire ve personeli hakkında da uygulanır. 

            Madde 2.- 298 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında geçen "şef ve" ibaresi kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            Seçmen Kütüğü Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve şube müdürleri, Yüksek Seçim Kurulu kararı ile, diğer personel ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Seçmen kütük büroları personeli, İlçe Seçim Kurulu Başkanının teklifi üzerine veya re'sen Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından atanır. Genel Müdürlük personeli gerektiğinde yukarıda belirtilen atamaya yetkili merciin teklifi üzerine kamu kurumlarına bu kurumların atamaya yetkili amirlerince 657 sayılı Kanun hükümlerine göre atanabilirler. 

            İlçelerin seçim bürolarında birer seçim müdürü bulunur. 

            Madde 3.- 298 sayılı Kanunun değişik 182 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 600 (Altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 

            Madde 4.- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünde yer alan "Adalet Bakanlığı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü" ibaresi, "Yüksek Seçim Kurulu" olarak değiştirilmiş ve ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelin adı geçen kuruluşa ait bölümüne eklenmiştir. 

            Madde 5.- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmıştır. Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir. 

            Madde 6.- 298 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

            Geçici Madde 21.- Yüksek Seçim Kuruluna 1993 ve 1996 Ocak ayında Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler ile bu üyelerin yerine seçilenler arasından ad çekme ile üçer kişi belirlenir. Başkan ve başkanvekili ad çekmeye girmezler. Belirlenen bu altı üye için 2001 Ocak ayının ikinci yarısında yenileme seçimi yapılır. Diğer beş üye için yenileme seçimleri 2004 Ocak ayında yapılır. 

            Madde 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

(1) SAYILI CETVEL
                KURUMU       : YÜKSEK SEÇİM KURULU 
                TEŞKİLATI    : MERKEZ 
İHDAS EDİLEN KADROLAR

                                                                                   Serbest Kadro 

Unvan                                                        Sınıfı            Adedi     
1. Derece 
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı          GİH                1 
                                                                                          1 
2. Derece 
Şube Müdürü                                            GİH                 2 
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü                     GİH                 1 
Çözümleyici                                              GİH                 1 
                                                                                          4 
3. Derece 
Şube Müdürü                                            GİH                 1 
Programcı                                                 GİH                 2 
                                                                                           3 
4. Derece 
Şef                                                             GİH                 3 
Bilgisayar İşletmeni                                 GİH                 1 
                                                                                          4 
5. Derece 
Şef                                                            GİH                 3 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      GİH                 1 
                                                                                         4 
6. Derece 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      GİH                 1 
                                                                                         1 
7. Derece 
Bilgisayar İşletmeni                                GİH                 2 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      GİH                 2 
                                                                                         4 
8. Derece 
Bilgisayar İşletmeni                                 GİH                 1 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      GİH                  3 
                                                                                          4 
9. Derece 
Memur                                                       GİH                 1 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni       GİH                 4 
                                                                                           5 
10. Derece 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni      GİH                  6 
Daktilograf                                               GİH                  3 
Teknisyen                                                THS                 1 
Teknisyen Yardımcısı                              YHS                 1 
                                                                                         11 
11. Derece 
Şoför                                                        GİH                   3 
                                                                                           3 
12. Derece 
Şoför                                                        GİH                    2 
Bekçi                                                        YHS                  2 
Kaloriferci                                                YHS                  2 
                                                                                            6 
              TOPLAM                                                            50 
 
(1) SAYILI LİSTE 
            KURUMU      : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
            TEŞKİLATI    : TAŞRA 
 
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

                                                             Serbest Tutulan 
                                                             Kadro    Kadro 
            Sınıfı      Unvanı      Derecesi  Adedi    Adedi      Toplam 
            GİH         Şef                4            22            -               22 
            GİH         Şef                6          140            -             140 
            GİH         Şef                6          120            -             120 
            GİH         Şef                7          196            -             196 
            GİH         Şef                8          186            -             186 
            GİH         Şef                9          165            -             165 
            GİH         Şef              10          171            -             171 
                          TOPLAM                 1 000                      1 000 
 

 (2) SAYILI LİSTE 

            KURUMU       : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 
            TEŞKİLATI     : TAŞRA 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN 

                          Serbest  Tutulan 
                          Kadro    Kadro 
            Sınıfı          Unvanı          Derecesi      Adedi        Adedi    Toplam 
            GİH             Müdür                  1               20                -              20 
            GİH             Müdür                  2               80                -              80 
            GİH             Müdür                  3              300               -            300 
            GİH             Müdür                  4              600               -            600 
                                             TOPLAM          : 1 000                          1 000