Bakanlıklar Mevzuatı  
SPOR-TOTO TEŞKİLAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN İSTİHDAM FAZLASI PERSONELİNİN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADROLARINA ATAMALARININ YAPILMASI HAKKINDA KANUN

            Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde istihdam edilen personelden, Teşkilatça yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilenler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, bir ay içinde personel ihtiyacı bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanırlar.

            Bu Kanun uyarınca memur kadrosuna ataması yapılan personelin Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünde işçi veya sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibarıyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak ve boş kadro bulunmak koşuluyla 657 sayılı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü Maddeleri ile mezkur Kanuna 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici Madde hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

            Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilen personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilmeyen geçmiş hizmetleri, yürürlükteki hükümlere göre emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir.

            Söz konusu personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına esas olan geçmiş hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.

            Yukarıdaki hükümlere göre atanmış olan personelden boşalan sürekli işçi kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

           Maliye Bakanlığı, personel ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını tespite, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve uygulamaya ilişkin diğer esasi ve usulleri tespit etmeye yetkilidir.

            Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.