Vatandaşlık Mevzuatı  
DOĞAL AFETLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER VE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER HAKKINDA YETKİ KANUNUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN 


            Madde 1.- 27.8.1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun 1 inci maddesine "bir sigorta sisteminin oluşturulması" ibaresinden sonra gelmek üzere", doğal afet bölgelerinde yeni il ve ilçeler ile yeni büyükşehir belediyeleri kurulması" ibaresi; 2 nci maddesine "bir sigorta sisteminin oluşturulmasını" ibaresinden sonra gelmek üzere", doğal afet bölgelerinde yeni il ve ilçeler kurulmasını, buralara bağlanacak ilçe, bucak, kasaba ve köylerin tespiti ile yeni büyükşehir belediyeleri kurulması ve buralarda alt kademe belediyelerinin belirlenmesini" ibaresi eklenmiştir.

            Madde 2.- 27.8.1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun yetki süresi üç ay uzatılmıştır.

            Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun hükmünde kararname çıkarabilir.

            Madde 3.- Bu Kanun 29 Kasım 1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.